Strona używa plików cookies więcej

GRANTY – CZERWIEC 2021

Aktualna lista grantów i stypendiów dla doktorantów i naukowców jest już dostępna na stronie Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.

Aktualne konkursy: 

Narodowe Centrum Nauki 

Weave-UNISONO 

Trwa nabór wniosków na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i PolskiProjekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. NCN nie pełni roli agencji wiodącej w tym konkursie. Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system osf, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (w roku 2021 rolę agencji wiodącej pełni FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG), nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.  

MINIATURA 5
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września 2021 r.

Pozostałe aktualne konkursy NCN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

EUREKA
Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Bez ograniczeń tematycznych. Zakończenie naboru wniosków: 24 września 2021 r.

EIG CONCERT-Japan 8

European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyło się do tej pory 7 konkursów (dwa pierwsze konkursy jako ERA-NET). Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. Zakres tematyczny: Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy. Zakończenie naboru wniosków: 10 lipca 2021 r.

EJP SOIL
Program EJP SOIL wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności. Zakończenie pre-rejestracji: 25 czerwca 2021 r. Zakończenie naboru wniosków: 7 września 2021 r.

Pozostałe aktualne konkursy NCBR.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

Akcje COST szeroko dofinansowują aktywność powstałych sieci naukowych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych. Aktualny nabór wniosków trwa do 29.10.2021.

Już wkrótce rusza 40 nowych akcji COST – osoby zainteresowane dołączeniem do nowych akcji COST mogą nadsyłać wnioski od czerwca. Szczegóły na stronie


Program Horyzont Europa

9. program ramowy w zakresie badań i innowacji, przewidziany na lata 2021–2027, z rekordowym budżetem ok. 95,5 mld euro. Każdy kolejny program jest kontynuacją poprzednich, ale też zawiera uaktualnienia wynikające ze zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych czy ekologicznych. W nowym programie położono duży nacisk na przeciwdziałanie szkodliwym następstwom zmian klimatycznych i – co jest bardzo korzystne dla Polski – zaproponowano spory wachlarz instrumentów wspierających wyrównywanie szans krajów członkowskich (tzw. widening).
Szereg konkursów jeszcze w czerwcu! Szkolenia Horyzont Europa

Informacje różne

Komisja Europejska poszukuje wiodących innowatorów do zasiadania w Europejskiej Radzie ds. Innowacji (EIC Board) 
Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC), ogłosiła konkurs na członków Zarządu EIC (EIC Board), który odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu wdrażania najbardziej ambitnego programu innowacji, realizowanego w Europie, z budżetem w wysokości 10 miliardów EUR. Komisja Europejska poszukuje pełnych pasji innowatorów – m.in. przedsiębiorców, inwestorów, badaczy i pracowników akademickich z wiedzą w dziedzinach związanych z przyszłymi oraz powstającymi technologiami, przełomowymi innowacjami, rozpoczynaniem i skalowaniem biznesu. Więcej informacji na stronie.

Konferencja promująca fundusze norweskie
Konferencja odbędzie się 17 czerwca online. Udział w niej wezmą m.in. pracownicy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Królestwa Norwegii, Norweskiej Rady Badań, Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz laureaci konkursów GRIEG, IdeaLab i POLS. W programie konferencji przewidziano prezentację programu Badania podstawowe – podsumowanie jego dotychczasowej realizacji oraz plany na przyszłość, a także dyskusję ekspercką dotyczącą otwartej nauki (Open Access).


Zachęcamy do udziału w ww. przedsięwzięciach!