Strona używa plików cookies więcej

GRANTY – PAŹDZIERNIK 2020

W kalendarzu końcówka roku 2020, widać już horyzont. Na horyzoncie natomiast spore pieniądze pod warunkiem, że mówimy o programie Horyzont 2020. Horyzont 2020 to obowiązujący program grantów dla naukowców. Do tego „Granty na granty”, czy Global Stars, OPUS LAP, BEETHOVEN i parę innych konkursów stypendialnych lub przyznających granty badawcze. Poniżej najświeższe informacje zebrane dla studentów i naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego.

EURAXESS

Najbardziej aktualne oferty grantów i stypendiów Euraxess dostępne na stronie EURAXESS POLAND oraz w załączniku na dole strony.

 

HORYZONT 2020

Na stronie Komisji Europejskiej widnieje lista wciąż otwartych konkursów. Wśród nich m.in. Towards Climate-Neutral Cities, Green airports, Restoring biodiversity and ecosystem services, European Green Deal, Low-Cost Space Launch, Fast Track to Innovation i wiele, wiele innych.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Komisja Europejska opublikowała dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Termin na składanie wniosków trwa do 26 stycznia 2021 r. Więcej szczegółowych informacji na ten temat na stronie konkursu.

 

GRANTY NA GRANTY

Przypominamy o programie MNISW Granty na granty – promocja jakości III – 1 sierpnia br. Ministerstwo uruchomiło kolejną edycję tego przedsięwzięcia,  który wspiera finansowo polskie zespoły naukowe m.in. z uczelni, zaangażowane w przygotowanie wniosku do konkursu programu Horyzont 2020. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest m.in. uzyskanie przez wniosek projektowy ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold.

Szczegóły na stronie MNISW.

 

CEUS-UNISONO

Konkurs na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii.

Wnioski krajowe w ramach programu CEUS-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W konkursie CEUS-UNISONO NCN nie może pełnić roli agencji wiodącej.

 Nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Więcej informacji na temat konkursu.

 

OPUS LAP

Konkurs na projekty badawcze planowane do realizacji:

  • we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii we wszystkich dyscyplinach nauki; NCN jako agencja wiodąca;
  • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec wyłącznie w obszarze nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych;
  • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii – we wszystkich dyscyplinach nauki.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

 

BEETHOVEN CLASSIC 4

nabór wniosków w NCN od 15 września br. na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Więcej informacji  na stronie konkursu.

 

GLOBAL-STARS

Konkurs w ramach inicjatywy Eureka skierowany do przedsiębiorców i naukowców. W konkursie na innowacje o potencjale rynkowym, z obowiązkowym udziałem firm z Singapuru, na polskich wnioskodawców czekają 4 miliony złotych.

  • Zakres konkursu – bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
  • Warunek wzięcia udziału – posiadanie lidera lub partnera projektu międzynarodowego w postaci singapurskiej firmy.
  • Data zamknięcia naboru wniosków: 15 października 2020 r. godz. 17:00.

Więcej informacji na stronie konkursu.

 

STYPENDIUM POLSKO – NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI

Trwa nabór wniosków w konkursie, który wspiera przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.

Maksymalna kwota dotacji w tym konkursie wynosi 80.000 euro.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 października 2020 r.

Więcej informacji na stronie konkursu.

 

BIODIVRESTORE

Zapowiedź nowego konkursu BiodivRestore w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych,  w którym możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: 

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions,
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration,
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals) to 7 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje

 

KONKURSY NCBiR

Więcej informacji o aktualnych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stronie NCBiR.


Lista aktualnych grantów przygotowana została przez Zespół Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego