Strona używa plików cookies więcej

Wnioski do 29 września

Drodzy Studenci, Doktoranci!

Informujemy o możliwości składania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami.

Termin składania wniosków: do dnia 29 września br.

Wnioski złożone po tej dacie zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zapisami „Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim oraz ich przestrzeganie.

Wskazówki praktyczne:

W miejscu – Zwracam się z prośbą o uzyskanie wsparcia należy określić czego wsparcie ma dotyczyć (prosimy doprecyzować, w przypadku starania się o):

  • asystenta dydaktycznego – podać szczegółowy zakres wsparcia związany z procesem kształcenia, tygodniową lub miesięczną liczbę godzin wsparcia asystenta (liczba musi być zgodna z planem zajęć oraz indywidualnymi potrzebami związanymi z kształceniem). W przypadku, gdy osoba składająca wniosek ma kandydata na asystenta prosimy o wpisanie danych kontaktowych.
  • transportu – wskazać adres zamieszkania oraz budynki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Usługa transportu realizowana jest wyłącznie na terenie miasta Wrocławia.
  • kursu orientacji przestrzennej – wskazać jakie trasy stanowią dla Was trudności w orientacji przestrzennej związanej z procesem kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.
  • indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów – określenie jakiego języka obcego wniosek dotyczy, poziomu języka obcego oraz liczby godzin w semestrze.
  • adaptacji materiałów dydaktycznych – oszacować liczbę książek oraz stron materiałów przekazywanych do adaptacji oraz zweryfikować z zamieszczonym spisem przetworzonych materiałów dydaktycznych.

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku przed jego złożeniem prosimy o kontakt z nami.

Dokumenty można złożyć:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: niepelnosprawni@uwr.edu.pl

Przesłany dokument musi być czytelny oraz podpisany, dobrej jakości jako dokument PDF. Nie będą przejmowane dokumenty w formacie JPG, Word lub innych.

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

  • osobiście:

Koniecznie umówcie się wcześniej:

mailowo: niepelnosprawni@uwr.edu.pl  

telefonicznie  +48 71 375 26 64

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością

  1. Kuźnicza 49/55 pokój 18.

 

Odmowa przyznanie wsparcia

W przypadku otrzymania odmowy przyznania wsparcia można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w formie pisemnej złożonej osobiście, przesłanej pocztą lub na adres mailowy Zespołu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim