Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Informacja dotycząca Działania 1.1 „Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych” RPO WD

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa  Dolnośląskiego 2014-2020 ogłosiła 19 stycznia 2018 r. konkurs RPDS.01.01.00-IZ.00-02-288/18 w ramach Działania 1.1 „Wzmacnianie potencjału B+R  i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych”.

 Projekty można będzie składać od 21 lutego do 12 marca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych (oraz w ich konsorcjach) i w uczelniach / szkołach wyższych (jak również w ich konsorcjach). Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące: –  zakupu środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw;

–  zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.

Elementem wsparcia mogą być także inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R.

Do wsparcia mogą być zgłaszane tylko przedsięwzięcia uzgodnione  z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w celu uniknięcia powielania inwestycji) i uwzględnione w załączniku nr 5b do Kontraktu Dolnośląskiego dla Województwa Dolnośląskiego „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”.

Składany projekt powinien charakteryzować się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności). Przez współfinansowanie ze źródeł prywatnych rozumieć należy jakąkolwiek formę wkładu wniesionego przez beneficjenta/partnera/konsorcjanta, nienoszącą znamion środków publicznych. IZ RPO nie określa, jaką formę współpracy (współfinansowania) pomiędzy jednostką naukową a partnerem prywatnym powinien zakładać projekt, ważne jest osiągnięcie efektu w postaci współfinansowania prywatnego. Dopuszcza się realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Preferowane będą projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Nie będą finansowane:

  • koszty wynagrodzeń;
  • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem i realizacją projektu;
  • wydatki na obsługę techniczną/koszty utrzymania;
  • wydatki na infrastrukturę do badań podstawowych, jeśli nie jest ona zgodna z zakresem regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji i nie ma uzasadnienia, w jaki sposób rezultaty projektu mogą się przełożyć na rozwój regionu;
  • wydatki na infrastrukturę TIK, jeśli nie zostanie uzasadniona ich celowość w kontekście planowanej działalności wnioskodawcy w zakresie B+R.

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców/ beneficjentów:

  • publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja;
  • publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja;
  • konsorcja publicznych jednostek naukowych/ uczelni/ szkół wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z przedsiębiorcami.

Do konkursu mogą przystąpić tylko podmioty, których projekty zostały uzgodnione z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Ministerstwem Rozwoju w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/ beneficjenci. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 317 242 EUR, tj. 84 942 325,35 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

24 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 14 Lut 2018