Strona używa plików cookies więcej

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
chem.uni.wroc.pl

WŁADZE

Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
slawomir.berski@chem.uni.wroc.pl, dziekan@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 72 57, 71 375 76 45

Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Maria Korabik, prof. UWr
maria.korabik@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 72 60

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Piotr Durlak
piotr.durlak@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 72 79

Prodziekan ds. ogólnych
dr Bartosz Szyszko
bartosz.szyszko@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 76 57

Prodziekan ds. innowacji i rozwoju
prof. dr hab. Jolanta Ejfler
jolanta.ejfler@chem.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 73 10

INFORMACJE O WYDZIALE

Na wydziale pracownicy prowadzą badania obejmujące: chemię strukturalną, chemię i reaktywność związków koordynacyjnych, chemię i fizykę związków lantanowców, chemię i stereochemię związków organicznych, oddziaływania międzycząsteczkowe, katalizę molekularną i mechanizmy reakcji, chemię biologiczną i biofizykę molekularną, elektrochemię, chemię i fizykę nowych materiałów.
Wydział Chemii jest jednym z czterech wydziałów w Polsce posiadających akredytacje międzynarodowe Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster nadane przez ECTNA, a jako jeden z trzech wydziałów chemicznych w Polsce został zauważony w międzynarodowym rankingu 4500 uczelni akademickich w Europie. Wydział uzyskał także certyfikaty UKA oraz PKA jakości kształcenia.
Wydział, poza ofertą dydaktyczną, oferuje także szereg komercyjnych badań i analiz. Absolwenci wydziału są przygotowani do zawodu chemika pracującego w przemyśle, laboratorium lub instytucjach, w których można zetknąć się z chemikaliami. Potrafią krytycznie, precyzyjnie myśleć oraz wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w zakresie pracy zawodowej w działaniu zespołowym lub indywidualnym.
W latach 2007-2013 Wydział Chemii był jednym z partnerów projektu kluczowego „Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wydział był także jednym z trzech konsorcjantów realizujących projekt „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W 2015 r. na wydziale powstał, stworzony wspólnie z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nowy kierunek: chemia i toksykologia sądowa; jest on jednym z najbardziej obleganych kierunków na uczelni.
W 2017 r. wydział uzyskał ocenę A, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.