Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Inkubatory Doskonałości Naukowej – „Digital Justice”

Na Uniwersytecie Wrocławskim został rozstrzygnięty konkurs na Inkubatory Doskonałości Naukowej. Inkubatory to zespoły naukowców i naukowczyń, którzy będą skupiać się na osiągnięciach badawczych w dziedzinach, które do tej pory na uczelni pozostawały w cieniu. Dzięki 4 milionom złotych dla każdego z projektów ma się to radykalnie zmienić. Z niecierpliwością czekamy na to, co wykluje się w Inkubatorach!

Ogłoszony w lutym 2021 roku konkurs na Inkubatory Doskonałości Naukowej jest jednym z elementów programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W prestiżowym gronie najlepszych dziesięciu polskich szkół wyższych UWr znalazł się jesienią 2019 r. To wyróżnienie to z jednej strony potwierdzenie wysokiej pozycji naszej uczelni, z drugiej natomiast – zobowiązanie do podniesienia jakości badań, lepszej dydaktyki i ścigania się z najlepszymi – także na arenie międzynarodowej [więcej o IDUB]. Na to wszystko UWr dostał dodatkowe środki. Część z nich została przeznaczona na sfinansowanie konkursu Inkubatorów Doskonałości Naukowej. Jest to niebagatelna kwota – na każdy z nagrodzonych projektów przypadną 4 miliony złotych. W sumie więc na nowe kierunki rozwoju, badania i doświadczenia przeznaczone zostanie aż 32 miliony złotych.

Inkubatory będą działać przez pięć lat, każdemu przewodniczy lider lub liderka, oprócz tego w zespole mogą znaleźć się maksymalnie trzy osoby – przede wszystkim mają to być młodzi naukowcy.

14 lipca ogłosiliśmy, który z projektów zakwalifikował się do finansowania. Listę wszystkich projektów można znaleźć tutaj. Na stronie internetowej UWr będziemy przedstawiać kolejno wszystkie Inkubatory, pilnie śledzić ich pracę i obserwować postępy przez następne pięć lat.


O Inkubatorze Doskonałości Naukowej „Digital Justice” pisze dr hab. Wojciech Jasiński z Katedry Postępowania Karnego WPAE UWr, jeden z członków zespołu.

„Digital Justice”, którego kierownikiem jest dr Karolina Kremens z Katedry Postępowania Karnego WPAE, koncentrować się będzie na badaniach nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Bez jakiejkolwiek przesady można powiedzieć, że jest to jedno z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w szeroko pojmowanej nauce prawa karnego na całym świecie. Prowadzone badania obejmować będą szerokie spektrum problemów, wśród których można wymienić m.in.:

  • nagrywanie za pomocą kamer nasobnych noszonych przez funkcjonariuszy Policji dokonywanych przez nich czynności (np. zatrzymań),
  • prowadzenie przeszukiwań elektronicznych urządzeń, w szczególności telefonów komórkowych,
  • wykorzystywanie technologii audiowizualnych w celu ułatwienia przeprowadzania rozpraw przed sądem, nagrywania przesłuchań oraz innych czynności dowodowych,
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu wymierzania kar za przestępstwa oraz tzw. predictive policing, czyli przewidywania możliwości popełnienia przestępstwa na danym terenie czy przez daną osobę.

W Polsce badania dotyczące wpływu nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych nie były dotąd prowadzone na szeroką skalę. Nie ma także żadnego ośrodka naukowego, który kompleksowo zajmowałby się tą problematyką. Takie ośrodki funkcjonują jednak z powodzeniem na renomowanych uniwersytetach zagranicznych.

Stworzenie Inkubatora Doskonałości Naukowej „Digital Justice” zmierza więc do wypełnienia powyższej luki i stwarza ogromną szansę na włączenie UWr w światową sieć centrów badawczych nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i uczynienie go partnerem ważnych badań prowadzonych we współpracy międzynarodowej.

W ramach Inkubatora powołany zostanie zespół badawczy, w którego skład poza kierownikiem – dr Karoliną Kremens, wchodzić będą dr hab. Wojciech Jasiński oraz dwóch młodych doktorów specjalizujących się w problematyce nowych technologii w prawie. W zespole przewidziano także miejsce dla doktorantów oraz studentów, którzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach Inkubatora. Dzięki uczestnictwu w badaniach prowadzonych przy udziale partnerów zagranicznych, funduszom przeznaczonym na staże zagraniczne, udziałowi w konferencjach oraz grantom uzyskiwanym w ramach Inkubatora, młodzi adepci nauki będą mogli zaistnieć w środowisku naukowym i propagować osiągnięcia polskiej nauki na świecie. Zespół badawczy Inkubatora będzie kreować potencjał, który pozwoli na kontynuację badań także po zakończeniu jego działalności w ramach Uczelni Badawczej.

Efekty działalności Inkubatora będą miały nie tylko wymiar teoretyczny, w postaci publikacji w renomowanych światowych czasopismach, ale także wymiar praktyczny, gdyż prowadzone badania stanowić będą ważny materiał w procesie tworzenia nowych regulacji prawnych umożliwiających korzystanie ze zdobyczy nowych technologii w procesie karnym. Dzięki Inkubatorowi Uniwersytet Wrocławski stanie się także areną licznych międzynarodowych wydarzeń naukowych (seminariów, konferencji, wykładów gościnnych), aktywizując lokalne środowisko akademickie. Działalność badawcza w Inkubatorze pozwoli także na pozyskanie dalszych projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki oraz funduszy europejskich.


Sprawozdanie komisji konkursowej.

Dodane przez: Agata Kreska

14 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 19 lip 2021