Strona używa plików cookies więcej

Badania / Wydarzenia

Inkubatory Doskonałości Naukowej -najważniejsze Q&A!

Zadajecie państwo mnóstwo pytań dotyczących Inkubatorów Doskonałości Naukowej (IDN) - nic dziwnego bo to potencjalnie mnóstwo pieniędzy na badania, dla wszystkich tych, którzy maja kłopot z zakwalifikowaniem się do grantów zewnętrznych. Telefon i mail w biurze Uczelni Badawczej rozgrzał się do czerwoności - wiel pytań powtarza się - pozbieraliśmy je i pogrupowaliśmy - jest duża szansa, że PAństwa wątpliwości rozwieje poniższy zestaw Q&A: 

1. Kto może być Wnioskodawcą w konkursie na IDN?

Zarówno naukowiec z UWr, jaki i spoza UWr – z kraju lub z zagranicy, legitymujący się znaczącym dorobkiem naukowym. 

2. Kto nie może być Wnioskodawcą w konkursie IDN?

Wnioskodawcą nie może być lider POB (Priorytetowy Obszar Badawczy) wskazany we wniosku IDUB. W każdym POB należało wskazać 5 wybitnych doświadczonych badaczy oraz 5 młodych naukowców (7 lat po doktoracie). Lider POB może jednak współpracować z Inkubatorem np. jako członek. 

3. Jaka jest forma zatrudnienia Wnioskodawcy w IDN?

Pracownicy UWr pracujący w ramach IDN będą przenoszeni na stanowiska badawcze na czas trwania projektu. Ich obowiązki dydaktyczne w jednostkach będą przejęte przez osoby zatrudnione na zastępstwo.

Naukowcy spoza UWr będą zatrudniani poprzez konkurs na umowę o pracę na stanowiskach badawczych. 

Zatrudnienie kierownika oraz członków zespołu Inkubatora, którzy są spoza UWr musi odbyć się drogą konkursu ze względu na wymogi ustawowe. Warunki konkursu na kierownika IDN będą zawierały konieczność wygranej w konkursie na projekt IDN.  

Zatrudnienie kierownika IDN, będącego pracownikiem UWr następuje poprzez przeniesienie go na etat badawczy. Nie zmienia on dotychczasowego stanowiska pracy, jedynie obejmuje funkcje kierownika Inkubatora. 

4. Czy kierownik lub pozostali członkowie spoza UWr mogą być zatrudnieni na część etatu?

Przewidywane jest zatrudnianie tylko na pełny etat. W przypadku kierownika IDN niebędącego pracownikiem UWr jest możliwe podwójne zatrudnienie.

5. Z ilu osób składa się Inkubator?

IDN zakłada zatrudnienie kierownika i maksymalnie 3 osób (mogą to być osoby z UWr lub spoza UWr), w tym 2 młodych naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie później niż 7 lat temu. Do tego okresu nie wlicza się urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, tacierzyńskich itp.

Osoby przewidziane w roli członków w Inkubatorze i są pracownikami UWr wykazywane są w pkt. C1. 

Osoby przewidziane do zatrudnienia, które są spoza UWr wykazywane są w pkt. C2. (w  przypadku zatrudnienia trzech osób spoza UWr należy uwzględnić trzeci wers w pkt C2.)

6. Definicja „młodego naukowca” w Inkubatorze

„Młody naukowiec” to osoba prowadząca działalność naukową, która posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie minęło 7 lat. Do tego okresu nie wlicza się urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, tacierzyńskich itp.

7. Czy w projektowaniu kosztorysu należy wykorzystać całość kwoty 800 000 zł rocznie?  Czy w na 2021 rok należy zaplanować również 800 000 zł.

W projektowaniu kosztorysu na poszczególne lata w tym na rok 2021 należy uwzględnić kwotę 800 000 zł rocznie. Zgodnie z opinią Głównej Księgowej UWr kwota powyższa nie musi być wykorzystana w danym roku, środki przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Kwota powinna być zaplanowana na lata 2021-2025, łącznie 4 000 000 zł (5 x 800 000 zł)

8. Czy wnioskowana kwota na Inkubator jest obciążona kosztami pośrednimi?

Nie, Inkubator dysponuje całą przyznaną kwotą. 

9. Czy osobą zatrudnioną w IDN może być pracownik uczelni zagranicznej, który realizuje projekt też w ramach innego grantu i jest zatrudniony w ramach innego projektu? Czy taka osoba będzie zobowiązana zrezygnować z tamtego projektu?

W przypadku kierownika IDN niebędącego pracownikiem UWr jest  możliwe podwójne zatrudnienie. 

Członek zespołu zobowiązany jest do podjęcia pracy tylko w UWr.

10. Czy można być członkiem dwóch inkubatorów?

Nie można być członkiem dwóch inkubatorów. 

11. Czy w odniesieniu do obecnych pracowników UWr istnieje wymóg dotyczący etapu kariery naukowej (jak w przypadku osób spoza UWr, które muszą być „młodymi naukowcami”)? Czy tutaj można działać bez ograniczeń?

IDN zakłada zatrudnienie kierownika i maksymalnie 3 osób (mogą to być osoby z UWr lub spoza UWr), w tym 2 młodych naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie później niż 7 lat temu. Do tego okresu nie wlicza się urlopów zdrowotnych, macierzyńskich, tacierzyńskich itp., czyli nie ma innych, poza młodymi naukowcami, ograniczeń.  

12. Czy w skład zaplanowanego zespołu mogą wejść doktoranci?

Słuchacze Szkół Doktorskich nie mogą być zatrudnieni na etacie, natomiast mogą realizować projekty doktorskie w ramach Szkoły Doktorskiej pod opieką pracowników IDN.  

13. Czy Szkoła Doktorska przyjmie doktorantów zrekrutowanych do Inkubatora? Obecnie kierownik projektu nie może zrekrutować na doktoraty osób, które nie dostały się do Szkoły Doktorskiej, nawet poza limitem przyjęć konkretnego kolegium.

Nie rekrutujemy doktorantów do Inkubatora, a jedynie do Szkoły Doktorskiej. 

14. Jakie ma być faktyczne powiązanie inkubatora z POBami? Mamy podkreślić we wniosku brak tego związku czy raczej podkreślać, że finalnie wpisze się w POB efekty inkubatora?

Inkubatory powstają poza POBami i dotyczą takich obszarów nauki, które wymagają szczególnego wsparcia.

15. Kosztorys Inkubatora

Wydatki należy zaplanować na lata 2021-2025, w ostatnim roku trwania Inkubatora niewykorzystane do 31 grudnia  środki zostają w puli środków IDUB.  

Pozycje kosztorysowe powinny być zakwalifikowane zgodnie z dyrektywą mówiącą o tym, iż poniesione koszty powinny być celowe i oszczędne oraz zrealizowane z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powinny być przedstawione na poziomie szczegółowości odpowiadającym projektom finansowanym przez NCN.

16. Stawki wynagrodzeń

Stawki wynagrodzeń będą odpowiadały finansowaniu na poziomie proponowanym przez NCN.

do 190 000 zł rocznie – kierownik Inkubatora,  

do 120 000 zł rocznie – członek Inkubatora,

Stawki muszą uwzględniać wynagrodzenie pracownika brutto oraz pochodne i tzw. „13”

W przypadku pracowników z UWr, którzy przeniesieni zostaną do Inkubatora zmieni się źródło płatności wynagrodzenia.  

17. Na jakie stanowisko możemy przyjąć nowo zatrudnianych młodych naukowców z doktoratem (adiunkt?).

Młody naukowiec powinien być zatrudniony w grupie pracowników badawczych na stanowisku adiunkta.

18. Czy w zależności od awansu naukowego w trakcie trwania inkubatora musi być zabezpieczone dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia dla tej osoby (np. awans z dr na dr hab. w 2022).

Wynagrodzenie w Inkubatorze muszą spełniać wymogi wynagrodzenia minimalnego wynikającego z regulaminu wynagradzania UWr. Wynagrodzenie jest uwzględnione w budżecie Inkubatora.

Dodane przez: Tomasz Sikora

21 Lut 2021

ostatnia modyfikacja: 24 Lut 2021