Strona używa plików cookies więcej

O projekcie

Projekt „DOBRA KADRA” został opracowany przez Biuro Projektów Zagranicznych we współpracy z przedstawicielami wydziałów UWr oraz jednostek pozawydziałowych. Działania projektowe będą realizowane od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę wsparcia w zakresie poszerzenia kompetencji dydaktycznych o innowacyjne metody nauczania, które przełożą się na jakość kształcenia w UWr. Osoby uczestniczące, korzystające z oferty projektu, poszerzą własny warsztat dydaktyczny oraz będą miały możliwość wdrożenia nowych kompetencji w procesie dydaktycznym. Aby zapewnić szeroką dostępność oferty szkoleniowej, udział we wszystkich kursach jest bezpłatny.

W projekcie przewidziano dwa rodzaje wsparcia, pierwszy wariant skierowany jest do wszystkich pracowników dydaktycznych i naukowych UWr, drugi – uwzględnia potrzeby poszczególnych jednostek uczelni.

Wśród kursów otwartych należy  wymienić:

 • „Podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich istotnych w realizacji zakładanych efektów kształcenia” (4 edycje).
 • „Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni” (4 edycje).
 • „E-learning w pracy dydaktycznej” (3 edycje).
 • „Wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej” (15 edycji).
 • „Tablica multimedialna w pracy dydaktycznej” (5 edycji).
 • „Innowacyjne technologie edukacyjne” (5 edycji).
 • „Augmented Reality w pracy dydaktycznej” (3 edycje).
 • „Praca dydaktyczna z użyciem metody WebQuest” (5 edycji).
 • „Academic English” (1 edycja).

Rekrutacja na wyżej wymienione kursy jest przeprowadzana przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne według harmonogramu opisanego w zakładce danego kursu. Komisje podczas posiedzeń oceniają złożone przez pracowników wydziału/jednostek pozawydziałowych wnioski (Załącznik 1a do Regulaminu) o dopuszczenie do danej formy wsparcia. Po dokonanej ocenie Komisje przekazują wyniki postępowania do Działu Nauczania w celu sporządzenia listy rankingowej. Osoby zakwalifikowane do udziału w danej formie wsparcia, po uzupełnieniu dokumentacji (Załączniki 1b i 1c do Regulaminu), rozpoczynają wybrany przez siebie kurs. Każda osoba zainteresowana podniesieniem kompetencji może wziąć udział w postępowaniu konkursowym na każdy rodzaj wymienionego wsparcia.

Do kursów dedykowanych należą:

 • „Innowacyjne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w dydaktyce akademickiej” – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 • „Innowacyjne metody dydaktyczne dla pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii” – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
 • „Innowacyjna dydaktyka dla Katedry Studium Europejskich” – Wydział Nauk Społecznych.
 • „Linux w systemach Embedded” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Programowanie mikrokontrolerów” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Embedded Control and Monitoring” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Wykorzystanie graficznego środowiska programowania w systemach pomiarowych” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Eyetracking” – Wydział Filologiczny.
 • „Eksperymenty eyetrackingowe” – Wydział Filologiczny.
 • „Podstawy obsługi programów do analizy badań jakościowych (NVivo)” – Wydział Filologiczny.
 • „Kurs grafiki z wykorzystaniem Adobe, w tym zaawansowanych narzędzi Photoshop i Ilustrator” – Wydział Filologiczny.
 • „Analiza statystyczna w badaniach społecznych SPSS” – Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kursy dedykowane mogą wziąć wyłącznie pracownicy danego wydziału/jednostki. Rekrutacje do kursów dedykowanych przeprowadza są przez Dziekan danego wydziału UWr.

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.