Strona używa plików cookies więcej

Regulamin

Regulamin rekrutacji na szkolenia/warsztaty realizowane  w ramach projektu „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji  kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” (wersja po zmianach, 24.10.2017, 9.03.2018 r.)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” (dalej Projekt), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 3. Organizatorem projektu jest Uniwersytet Wrocławski.
 4. Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2019.
 5. Udział uczestników w szkoleniach/warsztatach jest bezpłatny.
 6. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji wysyłanych mailem do pracowników poszczególnych wydziałów i jednostek, a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu.

§2

SŁOWNIK POJĘĆ

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. beneficjent – Uniwersytet Wrocławski (UWr),
 2. projekt – projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni”,
 3. dziekan i kierownik jednostki pozawydziałowej/dziekani i kierownik jednostek pozawydziałowych – Dziekani Wydziałów UWr, Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 4. kierownik/czka projektu – osoba zarządzająca realizacją projektu,
 5. kandydat/ka, kandydaci – osoba/y ubiegająca/e się o bezpłatne miejsce szkoleniowe, która wchodzi w skład kadry dydaktycznej UWr,
 6. uczestnik projektu, uczestnicy projektu (UP) – osoba/y spełniająca/e wszystkie kryteria udziału w projekcie (tj. będąca członkiem kadry dydaktycznej UWr:
 • nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 108 PSzW,
 • osobą zatrudnioną na podst. umowy cywilno-prawnej na prowadzenie dydaktyki min. na okres roku akademickiego, w którym uczestniczyć będzie we wsparciu w projekcie oraz dodatkowo min. 1 semestr od zakończenia udziału we wsparciu), zakwalifikowana do udziału w projekcie i biorąca udział w szkoleniach w ramach projektu.
 1. kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni lub osoby, z którymi Uniwersytet Wrocławski zawarł umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych na okres co najmniej jednego semestru od czasu zakończenia uczestnictwa w danej formie wsparcia przewidzianego w projekcie,
 2. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 3. Dział Nauczania – Dział Nauczania UWr,
 4. Biuro Projektów Zagranicznych – Biuro Projektów Zagranicznych UWr,
 5. regulamin – regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Kandydat/ka na uczestnika projektu deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie, wypełniając i podpisując Załącznik nr 1a do Regulaminu, a w przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa jako uczestnik projektu, dodatkowe dokumenty wskazane przez kierownika/czkę projektu: Załączniki nr 1b, 1c do niniejszego Regulaminu (w tym oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków przedstawionych w Regulaminie, a także oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie).
 2. Uczestnik projektu dokumenty, o których mowa powyżej (Załącznik nr 1 b i 1c) składa w Biurze Projektów Zagranicznych.
 3. Kandydat/ka na uczestnika projektu składa dokumenty, o których mowa w ust. 1, będąc uprzedzony/ą o odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie.
 4. Kandydat/ka na uczestnika projektu deklaruje, że wykorzysta zdobyte umiejętności/kompetencje w dalszej pracy dydaktycznej, poprzez realizację zajęć ze studentami w wymiarze minimum jednego semestru, rozpoczętego w trakcie realizacji projektu.
 5. Kandydat/ka na uczestnika projektu oraz uczestnik projektu mogą skorzystać z możliwości zdalnego złożenia dokumentów, przesyłając ich skany na adres mejlowy służbowej skrzynki kierownika/czki projektu. Ostatecznie, jednak oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Projektów Zagranicznych.

§4

KOMISJE REKRUTACYJNE

 1. Rekrutacja na formy wsparcia przewidziane w projekcie odbędzie się na drodze postępowania rekrutacyjnego o charakterze konkursowym przeprowadzonego przez Komisje Rekrutacyjne powołane w wydziałach i jednostkach pozawydziałowych lub otwartego naboru prowadzonego przez kierownika/czkę projektu.
 2. Dziekani wszystkich wydziałów oraz Prorektor ds. Nauczania w przypadku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych powołają Komisje Rekrutacyjne (dalej „Komisje”) składające się z co najmniej 3 osób (w tym: przedstawiciela/ki władz jednostki i przedstawiciela/ki pracowników niesamodzielnych).
 3. Komisje powołują przewodniczącego/cą, który/a kieruje pracą Komisji.
 4. Komisja może powołać osobę z własnego grona lub z pracowników administracyjnych danego wydziału/jednostki w celu usprawnienia obsługi postępowań rekrutacyjnych oraz do kontaktu z kierownikiem/czką projektu.
 5. Komisja ocenia otrzymaną od kandydatów dokumentację podczas posiedzenia (harmonogramy posiedzeń Komisji ustala kierownik/czka projektu). Termin posiedzenia Komisja ustala samodzielnie.
 6. Komisja może zarządzić posiedzenie zdalne, o którym informuje kierownika/czkę projektu. Obsługą administracyjną posiedzeń zajmuje się osoba, o której mowa w §5 ustęp 4, dostarczając Komisji skany złożonych przez kandydatów dokumentów.
 7. Komisje rozpatrują złożone dokumenty stosując kryteria, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół, który zostaje przyjęty przez członków Komisji i przekazany wraz z listą kwalifikacyjną kierownikowi/czce projektu po zakończeniu posiedzenia.
 9. Odwołania od decyzji negatywnych Komisji kandydat/ka składa w Dziale Nauczania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Komisję.
 10. Odwołania kandydata/ki bezzwłocznie rozpatruje Prorektor ds. Nauczania.
 11. O wynikach postępowania kandydaci są informowani droga mailową.
 12. W przypadku otwartej rekrutacji zgłoszenia do udziału w formie wsparcia, której dotyczy rekrutacja kandydat/ki składają drogą mailową, a dokumenty o których mowa w §3 w wersji papierowej do Biura Projektów Zagranicznych najpóźniej do dnia rozpoczęcia udziału we wsparciu.

§5

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów, uwzględniając kryteria projektu, zgodnie z zasadą równości szans, równym dostępem do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność itp. Przez cały okres rekrutacji kierownik/czka projektu prowadzić będzie monitoring w celu zachowania zasady równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych projektem.
 2. W konkursie na wybraną formę wsparcia mogą wziąć udział osoby spełniające definicję kandydata/ki.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat/ka składa dokumenty (Załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu) zgodnie z terminem przedstawionym w harmonogramie. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłania wersji elektronicznej (skanu) itp. do postępowania konkursowego zostaną dopuszczone te, które wpłyną do miejsca przyjmowania zgłoszeń w terminie przewidzianym harmonogramem.
 4. Miejscem przyjmowania dokumentów kandydatów będzie wydział lub siedziba jednostki pozawydziałowej lub Biuro Projektów Zagranicznych.  Komisja lub dziekan/kierownik jednostki wyznacza osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rejestrację dokumentów. Dokumenty są rejestrowane w formularzu stanowiącym Załącznik nr 3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty przekazywane są do Biura Projektów Zagranicznych.
 5. Na podstawie analizy złożonego kompletu dokumentów Komisja przyznaje punkty za: 1) uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w szkoleniu/warsztatach – od 1 do 10 pkt., 2) zaplanowanie, w trakcie jakich zajęć dydaktycznych i w jaki sposób zostaną wykorzystane kompetencje zdobyte dzięki udziałowi w szkoleniu/warsztacie – od 1 do 10 pkt.
 6. Komisje mogą wprowadzić inne kryteria oceny, ułatwiające wyłonienie uczestników projektu, jednak nie mogą one naruszać §5 ustępu 1.
 7. Kierownik/czka projektu może określić limity miejsc dla każdego wydziału/jednostki pozawydziałowej. O zakwalifikowaniu na uczestnika projektu decyduje liczba uzyskanych punktów (maksymalna liczba punktów, które można zdobyć to 20).
 8. W przypadku, kiedy kierownik/czka nie określił/a limity miejsc dla wydziału/jednostki pozawydziałowej, przyjęcie na określoną formę wsparcia następuje na podstawie ogólnouczelnianej listy rankingowej sporządzonej w oparciu o protokoły (Załącznik nr 2 do Regulaminu) otrzymane z wydziału/jednostki pozawydziałowej lub w przypadku rekrutacji otwartej na podstawie kolejności zgłoszeń.
 9. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń lub wykazanie szczególnej sytuacji, w której znajduje się obecnie kandydat/ka. Przez szczególną sytuację należy rozumieć: kandydat/ka nie uczestniczył/a w ciągu dwóch ostatnich lat w żadnych formach wsparcia (kursy, szkolenia itp.) i/lub wiek powyżej 50. roku życia i/lub stopień niepełnosprawności.
 10. Komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe osób zakwalifikowanych do wsparcia oraz listy rezerwowe odpowiednio dla swojego wydziału. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki z udziału przed rozpoczęciem wsparcia, jego miejsce zajmie pierwszy/a kandydat/ka z listy rezerwowej.
 11. Komisja każde posiedzenie rekrutacyjne kończy sporządzeniem protokołu według Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, który przesyła najpóźniej do następnego dnia do kierownika/czki projektu w wersji elektronicznej (DOCX i PDF), wraz z kopią Załącznika nr 3 do Regulaminu, zaś oryginały dokumentów w terminie 3 dni od dnia jego sporządzenia protokołu przekazuje do Biura Projektów Zagranicznych.
 12. Dziekan wydziału, w którym odbywa się rekrutacja, a także Kierownik jednostki pozawydziałowej ze względu na ważny interes dydaktyczny wydziału/jednostki, ma prawo skierować pracownika na określone formy wsparcie poza rekrutacją (naborem konkursowym) lub w jej trakcie za zgodą kierownika/czki projektu.
 13. Dokumenty złożone przez kandydata/kę na uczestnika projektu nie podlegają zwrotowi.
 14. Każdy/a kandydat/ka ma prawo odwołać się od wyniku rekrutacji do Prorektora ds. Nauczania, który odwołanie rozpatruje niezwłocznie.
 15. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która spełnia definicję uczestnika projektu, została zakwalifikowana do uczestnictwa w określonej formie wsparcia przez Komisję, uzyskała zgodę kierownika/czki projektu i podpisała wymagane dokumenty (kandydaci uzupełnione Załączniki 1b, 1c składają w Biurze Projektów Zagranicznych).
 16. W podzakładce „Dobra Kadra”, która znajduje się w podstronie „Jakość kształcenia” na stronie głównej UWr, będą zamieszczane m. in.: harmonogram rekrutacji (naborów konkursowych), dokumenty wchodzące w skład kompletu dokumentacji konkursowej, wszelkie informacje związane ze wsparciem w projekcie.
 17. Postępowanie rekrutacyjne (konkursowe) dla Academic English zostaje poszerzone o test kwalifikacyjny, określający poziom znajomości języka angielskiego. Do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną zakwalifikowani kandydaci, których biegłość językowa potwierdzona testem będzie na poziomie co najmniej B2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dwie lub więcej osób osiągnie taki sam wynik testu i znajdzie się na ten samej – ostatniej – pozycji na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia (na podstawie wyniku testu), decydować będzie wyższy wynik oceny przyznany przez Komisję w postępowaniu rekrutacyjnym.
 18. Postępowania rekrutacyjne dla wsparcie dedykowanego konkretnemu wydziałowi lub jednostce pozawydziałowej zostanie przeprowadzone przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej lub Biuro Projektów Zagranicznych.
 19. Kandydaci/tki ubiegający/e się o przyjęcie na szkolenia/warsztaty dedykowane w projekcie przedkładają dziekanowi lub kierownikowi jednostki pozawydziałowej lub Biuru Projektów Zagranicznych uzupełniony Załącznik nr 1a.
 20. Dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej może wprowadzić dodatkowe kryteria oceny, ułatwiające wyłonienie uczestników projektu, jednak nie mogą one naruszać §5 ustępu 1.
 21. Kandydatowi/ce przysługuje prawo do odwołanie od decyzji negatywnej dziekana lub kierownika jednostki do Prorektora ds. Nauczania.
 22. Prorektor ds. Nauczania rozpatruje odwołania kandydata/ki od decyzji negatywnej dziekana lub kierownika jednostki bezzwłocznie.

 §6

REZYGNACJA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU LUB SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Uczestnik projektu może zrezygnować z uczestnictwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach: 1) z poważnych powodów zdrowotnych, o których nie wiedział przed oraz w chwili przystąpienia do postępowania konkursowego, 2) działania siły wyższej bezpośrednio uniemożliwiającej uczestnictwo, pod warunkiem, że nie zaistniała ona w chwili ubiegania się o miejsce w ramach oferowanego wsparcia, 3) utraty miejsca pracy.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik przedkłada w Dziale Nauczania pisemną rezygnację z podaniem jej przyczyn/y.
 3. Kierownikowi/czce projektu przysługuje prawo wykreślenia uczestnika projektu z listy uczestników w przypadku:
 • opuszczenia więcej niż 20% wymiaru zajęć,
 • podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych,
 • poważnego naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

§7

PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:
 • żądania od uczestników projektów dodatkowych dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie,
 • gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach projektu zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • zmiany terminów form wsparcia z ważnych przyczyn,
 • monitorowania postępu uczestników biorących udział w oferowanych formach wsparcia, przeprowadzenia ewaluacji projektu w całości lub części, itp.
 1. Beneficjent zobowiązany jest do:
 • zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych form wsparcia,
 • zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego umożliwiającego właściwą realizację projektu,
 • przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości płci,
 • wydania zaświadczenia, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających udział w realizowanych formach wsparcia przewidzianych w projekcie,
 • zebrania oświadczeń o wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej zdobytych umiejętności/kompetencji .

 §8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zaakceptowania i przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez kierownika/czkę projektu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz aktach prawa wewnętrznego UWr.
 3. Kierownik/czka projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz uzyskania zatwierdzenia przez Prorektora ds. Nauczania.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część dokumentacji konkursowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.