Strona używa plików cookies więcej

O projekcie

Projekt „DOBRA KADRA” został opracowany przez Biuro Projektów Zagranicznych we współpracy z przedstawicielami wydziałów UWr oraz jednostek pozawydziałowych. Działania projektowe będą realizowane od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę wsparcia w zakresie poszerzenia kompetencji dydaktycznych o innowacyjne metody nauczania, które przełożą się na jakość kształcenia w UWr. Osoby uczestniczące, korzystające z oferty projektu, poszerzą własny warsztat dydaktyczny oraz będą miały możliwość wdrożenia nowych kompetencji w procesie dydaktycznym. Aby zapewnić szeroką dostępność oferty szkoleniowej, udział we wszystkich kursach jest bezpłatny.

W projekcie przewidziano dwa rodzaje wsparcia, pierwszy wariant skierowany jest do wszystkich pracowników dydaktycznych i naukowych UWr, drugi – uwzględnia potrzeby poszczególnych jednostek uczelni.

Wśród kursów otwartych należy  wymienić:

 • „Podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich istotnych w realizacji zakładanych efektów kształcenia” (4 edycje).
 • „Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni” (4 edycje).
 • „E-learning w pracy dydaktycznej” (3 edycje).
 • „Wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej” (15 edycji).
 • „Tablica multimedialna w pracy dydaktycznej” (5 edycji).
 • „Innowacyjne technologie edukacyjne” (5 edycji).
 • „Augmented Reality w pracy dydaktycznej” (3 edycje).
 • „Praca dydaktyczna z użyciem metody WebQuest” (5 edycji).
 • „Academic English” (1 edycja).

Rekrutacja na wyżej wymienione kursy jest przeprowadzana przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne lub Biuro Projektów Zagranicznych według harmonogramu danego kursu. Komisje podczas posiedzeń oceniają złożone przez pracowników wydziału/jednostek pozawydziałowych wnioski (Załącznik 1a do Regulaminu) o dopuszczenie do danej formy wsparcia. Po dokonanej ocenie Komisje przekazują wyniki postępowania do Działu Nauczania w celu sporządzenia listy rankingowej. Biuro Projektów Zagranicznych prowadzi rekrutację w uproszczonym trybie. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w danej formie wsparcia, po uzupełnieniu dokumentacji (Załączniki 1b i 1c do Regulaminu), rozpoczynają wybrany przez siebie kurs. Każda osoba zainteresowana podniesieniem kompetencji może wziąć udział w postępowaniu konkursowym na każdy rodzaj wymienionego wsparcia.

Do kursów dedykowanych należą:

 • „Innowacyjne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w dydaktyce akademickiej” – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 • „Innowacyjne metody dydaktyczne dla pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii” – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
 • „Innowacyjna dydaktyka dla Katedry Studium Europejskich” – Wydział Nauk Społecznych.
 • „Linux w systemach Embedded” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Programowanie mikrokontrolerów” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Embedded Control and Monitoring” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Wykorzystanie graficznego środowiska programowania w systemach pomiarowych” – Wydział Fizyki i Astronomii.
 • „Eyetracking” – Wydział Filologiczny.
 • „Eksperymenty eyetrackingowe” – Wydział Filologiczny.
 • „Podstawy obsługi programów do analizy badań jakościowych (NVivo)” – Wydział Filologiczny.
 • „Kurs grafiki z wykorzystaniem Adobe, w tym zaawansowanych narzędzi Photoshop i Ilustrator” – Wydział Filologiczny.
 • „Analiza statystyczna w badaniach społecznych SPSS” – Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kursy dedykowane mogą wziąć wyłącznie pracownicy danego wydziału/jednostki. Rekrutacje do kursów dedykowanych przeprowadzane są przez Dziekanów lub Biuro Projektów Zagranicznych.

Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.