Strona używa plików cookies więcej

Oceny i osiągnięcia

W ramach działań projakościowych aktualnie prowadzone są testy nad ujednoliceniem ankiet monitorujących, tzw. Modułów, których zadaniem będzie ocena oferty edukacyjnej  i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Koncepcja badań modułowych została opracowana przez Panią dr. hab. Barbarę Wiśniewską – Paź, profesor UWr (kierownika Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii WNS UWr) i pracownika Zakładu – Pana dr. Grzegorza Kozdrasia. Badania zostaną przeprowadzone wśród  studentów i absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego różnych wydziałów i kierunków studiów na różnych etapach studiów. Łącznie cztery moduły badań. W ramach I stopnia (licencjatu) będzie to II, IV i VI semestr, w ramach II stopnia (magisterium) odpowiednio II i IV, w przypadku studiów jednolitych VIII i X. Ostatni moduł dotyczył będzie badania absolwentów, rok po zakończeniu studiów. Na podstawie zebranych informacji sporządzane będą raporty cząstkowe i raport ogólny z wnioskami i rekomendacjami, który stanowić będzie podstawę do projektowania, wdrażania zmian i udoskonalania jakości kształcenia na uczelni.

Wśród pytań zawartych w narzędziu badawczym pojawią się zagadnienia dotyczące procesu dydaktycznego, informacji o wybranych preferencjach przy wyborze studiów, organizacji studiów, aktywności naukowej i zawodowej studentów oraz absolwentów, ich sytuacji zawodowej i bytowej oraz zadowolenia ze studiów.

Celem badań będzie również przedstawienie wizerunku uczelni w percepcji aktualnych i byłych studentów oraz opisanie relacji studentów z uczelnią jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego.

Ankiety będą wysłane do studentów i absolwentów poprzez system monitorujący Ankieter.