Strona używa plików cookies więcej

Prawo UKJK

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu jakości służy ocena własna, dialog, współpraca i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego 24 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 Akty prawne regulujące funkcjonowanie UKJK:

Uchwała nr 20/2021 Senatu UWr w sprawie funkcjonowania w UWr Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora UWr w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia

Zarządzenie nr 58/2016 Rektora UWr w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia w UWr

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora UWr w sprawie przeprowadzania w UWr badań ankietowych z wykorzystaniem systemu Ankieter

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora UWr w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim