Strona używa plików cookies więcej

Prawo UKJK

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu jakości służy ocena własna, dialog, współpraca i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego 30 listopada 2011 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (uchwała nr 109/2011). W ślad za uchwałą Senatu Rektor określił zarządzeniem nr 5/2012 z 23 stycznia 2012 r. szczegółowe zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, odpowiednich zespołów wydziałowych do spraw jakości kształcenia oraz oceny jakości kształcenia.

Systemowe wdrażanie skutecznego zarządzania jakością kształcenia zostało określone w uczelnianej Strategii Zarządzania Jakością Kształcenia, przyjętej uchwałą 95/2014. W 2016 roku Rektor UWr określił sposób przeprowadzania zorganizowanych badań ankietowych opinii studentów, pracowników oraz absolwentów z wykorzystaniem systemu Ankieter (zarządzenie nr 12/2016), następnie nakreślił sposób prowadzenia badań oraz raportowania wybranych działań projakościowych prowadzonych przez wydziały (zarządzenie nr 12/2018).

Poniżej zostały zamieszczone wymienione normatywne akty prawa wewnętrznego

Uchwała nr 6/2018 Senatu UWr w sprawie funkcjonowania w UWr Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora UWr w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia

Uchwała nr 95/2014 Senatu UWr w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora UWr w sprawie przeprowadzania w UWr badań ankietowych z wykorzystaniem systemu Ankieter

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora UWr w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim