Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Kategoria A+ dla Biotechnologii UWr

Wydział Biotechnologii
Jedno z laboratoriów na Wydziale Biotechnologii UWr | Fot. Magdalena Marcula/UWr/CC BY 2.0

Wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prestiżową Kategorią A+ Wydział Biotechnologii powstał w 2006 roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, z połączenia Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej oraz dwóch zespołów badawczych Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, które należały do Wydziału Nauk Przyrodniczych.

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej ma swoje korzenie w Katedrze Biochemii, powstałej w 1959 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Poprzez pierwszego kierownika tej Katedry – profesor Wandę Mejbaum-Katzenellenbogen, uczennicę Jakuba Parnasa, który był jednym z najwybitniejszych europejskich biochemików w czasach poprzedzających wybuch II wojny światowej – Wydział Biotechnologii wywodzi swoją tradycję z Lwowskiej Szkoły Biochemii.

Od 2013 roku wydział mieści się w nowej siedzibie w Kampusie Grunwaldzkim, przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu. Odznacza się uproszczoną strukturą – funkcjonuje w nim 13 zakładów i 2 pracownie. Aktualnie zatrudnionych jest około 120 osób, w tym 76 nauczycieli akademickich. Około 20 proc. etatów nauczycieli akademickich jest finansowane z projektów badawczych.

Powstanie Wydziału Biotechnologii, kierowanego na początku przez prof. dr hab. Jacka Otlewskiego, następnie prof. dr hab. Marcina Łukaszewicza i aktualnie dr hab. Dorotę Nowak, prof. UWr., pozwoliło na wyzwolenie energii młodej kadry, a z punktu widzenia zainteresowań naukowych zapoczątkowało dryft od podstaw biochemii i biologii molekularnej do ich zastosowań w naukach medycznych. Zainteresowania naukowe pracowników wydziału dotyczą szeroko rozumianych nauk o życiu, jednakże priorytetem ostatnich lat są badania biomedyczne, czyli zaawansowane badania na poziomie molekularnym, których celem jest poznanie podstawowych mechanizmów odpowiedzialnych za zaburzenia zdrowia człowieka, wytypowanie celów molekularnych, a następnie wykorzystanie tej wiedzy do opracowania nowych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. Badania z zakresu m.in. biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii, genetyki, mikrobiologii molekularnej, inżynierii biomedycznej, obejmują charakterystykę molekularnych podstaw chorób człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich chorób o podłożu genetycznym, chorób układowych, nowotworów, chorób o podłożu infekcyjnym i immunologicznym. Na wydziale badane są molekularne podstawy funkcjonowania komórek – również zmian patologicznych; opracowywane są nowoczesne metody analiz procesów wewnątrzkomórkowych; produkowane są rekombinowane białka o ulepszonych parametrach termodynamicznych o potencjale farmakologicznym; opracowywane są nowe nośniki leków; badane są mechanizmy sterujące podziałami bakterii, co pozwala na typowanie celów molekularnych dla nowych antybiotyków. Mikroorganizmy są także wykorzystywane do opracowania nowych metod produkcji biogazu. Prowadzone są badania z biochemii i biofizyki roślin oraz modyfikacji genetycznych roślin użytecznych. Wydział Biotechnologii zajmuje się także cyfrowym modelowaniem procesów ewolucji oraz badaniami pokrewieństw między gatunkami.

Pracownicy wydziału współpracują z szeregiem ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, a ponadto, w ostatnich latach, z firmami branży biotechnologicznej. Wyniki uzyskanych badań są publikowane wyłącznie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym w najbardziej prestiżowych, takich jak: „Nature” (IF 43), „Nature Immunology” (IF 23,5), „Molecular Cell” (IF 14,5), „Angewandte Chemie International Edition” (IF 12,3), „Nucleic Acids Research” (IF 11,1) czy „Plant Cell” (8,6).

Wydział Biotechnologii
Budynek Wydziału Biotechnologii UWr | Fot. Magdalena Marcula/UWr/CC BY 2.0

Cechą charakterystyczną Wydziału Biotechnologii jest duża skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na cele naukowe. Aktualnie na wydziale realizowanych jest 78 różnego typu projektów krajowych oraz międzynarodowych (w tym 63 projekty NCN, 3 projekty NCBiR, First Team,  E-Rare,  Polonium, Canaletto) na ogólną kwotę ponad 63 mln zł. Zgodnie ze statystykami Narodowego Centrum Nauki, wydział zajmuje od kilku lat pierwsza lokatę w panelu Nauki o Życiu, biorąc pod uwagę wysokość pozyskanych środków finansowych w przeliczeniu na pracownika naukowego (ponad 150 tysięcy zł). Osiągnięcia naukowe pracowników wydziału zostały docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem wyróżniającej kategorii naukowej A+ na lata 2013 -2016 oraz 2017- 2020.

Wydział Biotechnologii jest od ponad 20 lat siedzibą redakcji czasopisma z Listy Filadelfijskiej – „Cellular and Molecular Biology Letters” (CMBL), powstałego i utrzymywanego dzięki wysiłkom pracowników wydziału, wydawanego obecnie przez wydawnictwo Springer Nature. Renoma czasopisma ciągle rośnie, o czym świadczy aktualny impact factor – 3,367.

Ważnym osiągnięciem Wydziału Biotechnologii jest funkcja lidera Konsorcjum – Wrocławskiego Centrum Biotechnologii (WCB), w skład którego wchodzą ponadto Wydział Chemii UWr, Wydział Chemii PWr, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Żywności, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Interdyscyplinarny charakter WCB umożliwił kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych. Ścisła współpraca partnerów Konsorcjum zapewniła synergię działań, wysoką efektywność wykorzystania wyników badań podstawowych w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu. W  latach 2014-2018 Konsorcjum posiadało status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego).

Znaczącą częścią aktywności pracowników Wydziału Biotechnologii jest dydaktyka. Na wydziale prowadzone są studia biotechnologiczne I i II stopnia, zarówno w języku polskim jak i angielskim. W bieżącym roku akademickim z sukcesem uruchomiono nowy kierunek studiów II stopnia – Medical Biotechnology.

Dużym atutem studiów biotechnologicznych są zajęcia laboratoryjne prowadzone w małych grupach już od pierwszego semestru studiów, co sprawia, że absolwent studiów I stopnia posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Studia II stopnia poprzez udział w indywidualnych projektach prac magisterskich umożliwiają studentom dalszy rozwój umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy eksperymentalnej. Władzom Wydziału zależy również na tym, aby jego absolwenci posiadali umiejętności pożądane przez pracodawców, dlatego współpracujemy z firmami biotechnologicznymi. Program studiów zakłada cykle spotkań seminaryjnych z osobami zarządzającymi firmami jak i odbycie praktyk zawodowych w dobrze rozwijających się na rynku firmach biotechnologicznych.

Niewątpliwym sukcesem Wydziału Biotechnologii było uruchomienie i prowadzenie studiów w języku angielskim. Kierunki te cieszą się świetną opinią i uznaniem, czego dowodem jest rosnąca liczba kandydatów przybywających na Wydział Biotechnologii z całego świata.  Obecnie studenci kierunków w języku angielskim stanowią ok. 25 proc. studentów I stopnia i 20 proc. wszystkich studentów Wydziału Biotechnologii. Zaangażowanie w powstanie, prowadzenie oraz doskonalenie kształcenia w języku angielskim zostało docenione przyznaniem tegorocznej Nagrody Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla zespołu zajmującego się organizacją i koordynacją tych kierunków na wydziale.

Dodane przez: Michał Raińczuk

31 Sty 2020

ostatnia modyfikacja: 25 Lut 2020