Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Kategoria A+ dla WPAE UWr

WPAE, kryminalistyka
WPAE, Katedra Kryminalistyki | Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0

Prestiżowa kategoria A+ przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest potwierdzeniem utrzymującego się od lat wysokiego poziomu działalności naukowo-badawczej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do sukcesu przyczynił się również powołany pod koniec 2016 roku przez prof. Karola Kiczkę, dziekana WPAE, zespół ds. przygotowania ankiety-wniosku jednostki naukowej w sprawie przyznania kategorii naukowej wydziałowi. W skład zespołu weszli: K. Kiczka, D. Adamski, P. Borszowski, M. Jabłoński, T. Kalisz, Ł. Machaj, B. Górna, B. Kuczborska, B. Jaworski, M. Wichlińska, A. Wróblewska, U. Schorowska.

Pierwsze miejsca w rankingach

Wrocławska jednostka jest krajowym liderem wśród wydziałów prawa pod względem liczby corocznie publikowanych artykułów naukowych w czasopismach z listy JCR Journal Citation Reports, czyli tzw. listy filadelfijskiej. Publikacje pracowników wydziału mają istotne znaczenie w zakresie umiędzynarodowienia wyników badań naukowych. Wydawanych jest tutaj aż 12 czasopism naukowych. Wszystkie dostępne są on-line, nieodpłatnie.

O wysokim poziomie świadczą wysokie notowania w rankingach wydziałów prawa. Od dziesięciu lat WPAE UWr regularnie zajmuje miejsca na podium w prestiżowych zestawieniach „Dziennika. Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. Doceniane są szczególnie potencjał naukowy, kadra i jakość kształcenia.

Także Uniwersytecka Poradnia Prawna UWr zajęła I miejsce w rankingu Studenckich Poradni Prawnych. Ranking został przygotowany po raz trzeci przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych wraz z „Rzeczpospolitą”.

Studenci

Studenci przez cały okres studiów mają kontakt z praktyką, a wydział monitoruje ich losy zawodowe po ukończeniu nauki. Poza obowiązkowymi praktykami studenci realizują również praktyki nieobowiązkowe oraz uczestniczą w stażach organizowanych w porozumieniu z pracodawcami. Wydział koordynuje organizację praktyk studenckich przez ELSA Wrocław i Studencką Bazę Praktyk, działającą przy Samorządzie Studentów. W ramach zawartych umów współpracuje z takimi pracodawcami jak Axiom Wrocław, Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, CreditSuisse, Dolnośląska Izba Lekarska, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Kruk S.A, Pricewaterhousecoopers (PwC), Prokuratura Okręgowa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Urząd Miasta Wrocławia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na wydziale powołano Radę Konsultacyjną Interesariuszy Zewnętrznych, która czuwa nad jak najlepszym przygotowaniem programów studiów i samych studentów do pracy zawodowej. Celem działania rady jest rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskiem pracodawców a wydziałem na niwie badawczej, naukowej i kształcenia.

Codzienną naukę ułatwia studentom portal e-learningowy. Dużym zainteresowaniem cieszą się kursy prawa finansowego i prawa rzymskiego, a także elektroniczne konsultacje i seminaria online z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego i prawa rynku finansowego.

Nowoczesny sposób nauki umożliwia m.in. Wirtualna Sala Zbrodni, w której studenci uczestniczą w symulacji oględzin miejsca zdarzenia, gromadzą dane, a także ustalają przebieg zdarzeń w technologii wirtualnej rzeczywistości. Pracownicy wydziału w ramach prowadzonych zajęć wykorzystują nowoczesne technologie związane z Virtual Reality (VR).

Do dyspozycji studentów i pracowników pozostaje biblioteka wydziałowa, która jest jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce. Użytkownicy korzystają w niej ze 175 stanowisk komputerowych, w tym ze stanowisk w czytelniach, gdzie mogą korzystać z takich programów jak LEX, LEGALIS, INFOR LEX.

Wydział oferuje interesujące kierunki studiów w języku angielskim: International and European Law, Criminal Justice, a od roku akademickiego 2020/2021 uruchomi dwa kolejne: Administration in International Organisations oraz Master Managerial Economics. Na studiach angielskojęzycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii studiują obecnie 333 osoby.

W roku akademickim 2018/2019 na kierunku prawo uruchomiono 17 przedmiotów w języku obcym, w tym 16 w języku angielskim.

Ponadto Wydział oferuje studentom kierunki studiów w języku polskim, takie jak: prawo, administracja, ekonomia, konsulting prawny i gospodarczy, kryminologia, kryminologia prawnicza.

Od 2010 r. na WPAE działa Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwer§ytecka”.

WPAE, Budynek A
WPAE, Odremontowany Budynek A | Fot. Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0

Współpraca

Wydział podpisał 136 umów z innymi wydziałami prawa w Polsce i za granicą, w tym: 112 umowy z uczelniami zagranicznymi oraz 24 umowy z uniwersytetami w Polsce.

Oprócz długoletnich umów z uniwersytetami zagranicznymi, między innymi: Cottbus, Cambridge, Groningen, Bari, Brno, Sofia, Moskwa, Lwów, Meksyk, Mińsk, Buenos Aires, Chicago-Kent, Bochum, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Praga, Grodno, Kolonia (18), wydział podpisał 94 umowy z wydziałami prawa na partnerskich uczelniach.

Studia Konsulting prawny i gospodarczy (studia drugiego stopnia) prowadzone są wspólnie z Wydziałem Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki oraz Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Podmiotach Leczniczych organizowane są we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Na podkreślenie zasługują wyróżniające się międzynarodowe projekty naukowe, realizowane w ramach programów Komisji Europejskiej, a także organizowane na wydziale konferencje naukowe.

Wydział stale współpracuje ze szkołami, liceami, centrami kształcenia zawodowego oraz instytucjami życia kulturalnego. Pracownicy i studenci popularyzują wiedzę w ramach takich imprez jak Drzwi Otwarte czy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Wielu spośród pracowników wydziału pełni ważne funkcje w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także prowadzi kancelarie prawne oraz doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Dodane przez: Michał Raińczuk

31 Sty 2020

ostatnia modyfikacja: 25 Lut 2020