Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Wydarzenia

Kolejne posiedzenie Rady Interesariuszy WPAE za nami

Dnia 13 grudnia 2017 r. w Sali Rady Wydziału WPAE UWr odbyło się kolejne, trzecie w tej kadencji, posiedzenie Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych.

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością prorektor ds. nauczania prof. Ryszard Cach, który witając przybyłych, podkreślił istotną wagę kontaktów szkół wyższych z pracodawcami. Uzasadniając tę potrzebę dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie badania losów absolwentów, zaznaczył, że losy zawodowe absolwentów często różnią się od odebranego w uczelni wykształcenia. Tym ważniejsza staje się ciągła wymiana informacji pomiędzy otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami na temat jakości kształcenia, potrzeb rynku pracy i losów absolwentów szkół wyższych.

W trakcie posiedzenia powołano do składu Rady Piotra Krupę, prezesa zarządu Kruk SA, który jest absolwentem prawa na WPAE UWr. Akt powołania odebrał on z rąk prorektora UWr prof. Ryszarda Cacha i dziekana WPAE prof. Karola Kiczki, a przyjmując go, mówił, że podmiot, który on reprezentuje, zatrudnia wielu absolwentów Wydziału, co niewątpliwie daje podstawy oceny ich przydatności dla rynku pracy.

Dziekan WPAE, prof. Kiczka, poinformował zebranych o aktualnych sprawach związanych z funkcjonowaniem WPAE, podkreślając przede wszystkim efekty ostatniej parametryzacji, w wyniku której Wydział uzyskał kategorię A. Dziekan podziękował członkom Rady za wsparcie również w tym zakresie. Wskazał na efekty rekrutacji, podkreślając jej wyjątkowo pozytywne efekty na nowo powstałym kierunku kryminologia (którego uruchomienie było opiniowane przez Radę na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r.) oraz wciąż rosnące zainteresowanie kierunkami anglojęzycznymi. Dziekan wskazał też nowe liczne wyzwania, jakie stają przed Wydziałem w związku z projektem ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne zaprezentowane na Narodowym Kongresie Nauki, który odbył się Krakowie w dniach 19–20 września 2017 r.

W dalszej części spotkania przystąpiono do zaplanowanych w programie obrad i wystąpień. W pierwszej kolejności prof. Artur Kozłowski omówił doświadczenia i oczekiwania wobec nowych form kształcenia nazywanych „moot court”. Jak podkreślił: „Symulacje postępowań sądowych są bardzo efektywną metodą kształcenia. Pozwalają na skuteczne zwiększanie zakresów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez przyjmowanie przez studentów różnorodnych ról procesowych wraz z pogłębianiem umiejętności formułowania myśli w sposób uporządkowany w drodze ustnych i pisemnych wystąpień. Rozwiązanie to zostało wprowadzone do programu kształcenia na kierunku prawo.” Jak pokazują doświadczenia, konkursy z zakresu symulacji postępowań sądowych (moot courts) są godną wsparcia dodatkową formą angażowania się studentów w przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia ich kształcenia i przyszłych losów zawodowych. Zwracając się do członków Rady, prof. Kozłowski podkreślił, że „symulacje są przestrzenią, w której aktywność i systematyczne wsparcie dla tej idei mogłoby również wykazać szereg interesariuszy zewnętrznych. Profilowanie studentów poprzez symulacje postępowań sądowych i powiązane z nimi konkursy odpowiada wyobrażeniom pracodawców o niezbędnym zasobie umiejętności, jakie powinny charakteryzować absolwentów kierunku prawa. W roku akademickim 2017/2018  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zrekrutowano 7 drużyn studenckich biorących udział w międzynarodowych konkursach typu ‚moot court'”.

Następnie głos zabrała dr Jadwiga Szafraniec, prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Wrocławskiego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W swoim wystąpieniu przybliżyła ona zawód biegłego rewidenta, jako alternatywę dla tradycyjnych zawodów prawniczych, omówiła specyfikę tego zawodu oraz procedurę zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Przedstawiła zasady i wyniki zdawalności egzaminu na biegłego rewidenta, analizując jednocześnie prawdopodobne przyczyny niskich wyników tej zdawalności. Podkreśliła, iż zawód, który reprezentuje, jest wciąż atrakcyjny na rynku pracy i dostarcza możliwości rozwoju kariery.

Jako kolejna wystąpiła Dominika Buczkowska, kierownik Biura Karier UWr. Kierując się swoim doświadczeniem zawodowym, wskazała na konieczność ewaluowania pracodawców pod kątem oceny absolwentów szkół wyższych. Przedstawiając projekt prowadzenia badań wśród pracodawców, poprosiła członków Rady o współpracę w zakresie przeprowadzanych badań. Omówiła poszczególne pytania zawarte w ankiecie, prosząc jednocześnie o wskazanie innych pytań czy sugestii, o które można uzupełnić ankietę.

Na koniec głos zabrał prodziekan ds. finansów i ewaluacji prof. Paweł Borszowski, który omówił wyniki ewaluacji prowadzonej na WPAE. Wyjaśnił, iż w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale został wprowadzony i był realizowany wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia. Podstawą prawną wprowadzenia i realizacji tego systemu jest zarządzenie dziekana WPAE nr 42/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. System ten jest realizowany przy pomocy Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. Zespół monitorował prawidłowość procesu dyplomowania, ankiety studenckie, wyniki hospitacji zajęć oraz prawidłowość procesu oceniania studentów. W ramach procedury monitorowania prowadzenia zajęć, łącznie procedurze hospitacji poddano 178 osób, z tego 31 wśród pracowników, pozostałe 147 wśród doktorantów, natomiast w ramach monitorowania prawidłowości procesu oceniania studentów w semestrze zimowym, badano prawidłowość procesu oceniania w stosunku do 1149 grup zajęciowych w tym: ćwiczenia 517, konwersatoria 53, laboratoria 34, warsztaty 49, wykłady 447, w semestrze letnim badano prawidłowość procesu oceniania w stosunku do 741 grup studenckich, w tym: ćwiczenia 311, konwersatoria 82 laboratoria 11, warsztaty 57, wykłady 280. Wyniki prowadzonych działań stanowią podstawę do analizy stanu obecnego w zakresie jakości kształcenia i jednocześnie formułowania wniosków co do dalszej ewaluacji.

Po wystąpieniach członków Rady miały miejsce pytania i dyskusja w przedmiocie poruszonych przez prelegentów tematów. Interesującym spostrzeżeniem podzielił się pan prof. Petr Mrkývka z Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, który wskazał na doświadczenia ośrodka brneńskiego związane z ocenianiem prowadzących przez studentów uczelni. Profesor stwierdził, że o ile na początku ankiety były wypełniane przez dużą liczbę studentów, o tyle obecnie formuła ta się wyczerpała, a liczba studentów biorących w nich udział nie przekracza 4% ankietowanych, ponadto wyniki badań nie są miarodajne ze względu na uprzedzenia wobec prowadzących.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, posiedzenie zostało zamknięte. Kolejne posiedzenie Rady planowane jest w 2018 r.

dr Rafał Kowalczyk
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Dodane przez: Kamilla Jasińska

9 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 9 Sty 2018