Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Konkurs – doktorant stypendysta

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej Wydziału Biotechnologii, w ramach Projektu Opus 13 finansowanego przez NCN, pod nazwą „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Wymagania:

  1. ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, biologii lub pokrewnym, preferowana specjalność: mikrobiologia, biologia molekularna;
  2. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki bakteryjnej, technikami mikroskopii fluorescencji, itp.;
  3. znajomość podstawowych metod stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej, mikroskopii fluorescencyjnej;
  4. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych;
  5. mile widziana będzie znajomość obsługi mikroskopu fluorescencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem metody obserwacji w czasie rzeczywistym i analizy obrazów poklatkowych;

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia III stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej.

Opis zadań:

Udział w projekcie NCN Opus 13 pt.: „Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB.”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-czerwińska (Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, UWr). Projekt obejmuje:

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu szczegółową analizę szczepów Lsr2-FP (fluorescent protein) oraz mutanta delecynego (delta lsr2) u Mycobacterium smegmatis w tym analizę mikroskopową w czasie rzeczywistym.

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów RNA-seq i Chip-seq  dla dzikiego szczepu oraz mutantów .

–  analizę otrzymanych danych

– przygotowanie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe finansowane w ramach projektu NCN przez 27 miesięcy, począwszy od 01.05.2018 r.

Dodatkowe informacje:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław; e-mail: jolanta.zakrzewska-czerwińska@uwr.edu.pl
  2. CV
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 26.04.2018 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres: jolanta.zakrzewska-czerwińska@uwr.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 30 kwietnia 2018r. do godz. 10.00. Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach  badawczych finansowanych ze środków NCN, obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Pytania proszę kierować na adres e-mail kierownika projektu: jolanta.zakrzewska-czerwińska@uwr.edu.pl

Dodane przez: Nina Giemza

17 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 4 maja 2018