Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Konkurs na doktoranta-stypendysta (2 pozycje)

Konkurs na doktoranta-stypendystę (2 pozycje) w projekcie SONATA BIS 6 pt.: „Badanie roli żelsoliny i tworzonych przez nią kompleksów z LamR i ILK w adhezji do lamininy i migracji/adhezji komórek prawidłowych i nowotworowych”, którego kierowniczką jest dr Antonina Mazur (Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, UWr). Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2017 r.

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta (2 pozycje)

Wymagania:

1) ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii/biochemii/biologii molekularnej/biologii lub pokrewnym, preferowana specjalność: inżynieria białka, biotechnologia peptydów i białek, biologia molekularna, biotechnologia medyczna;

2) zainteresowania naukowe związane z biologią komórki prawidłowej i nowotworowej, przekazywaniem sygnału, adhezją i migracją komórek, embriogenezą;

3) mile widziana będzie znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej lub nadprodukcji i oczyszczania białek;

4) doświadczenie w pracy eksperymentalnej, preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem hodowli komórek zwierzęcych;

5) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia 3 stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie – http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia .

Opis zadań:

Udział w projekcie SONATA BIS 6 pt.: „Badanie roli żelsoliny i tworzonych przez nią kompleksów z LamR i ILK w adhezji do lamininy i migracji/adhezji komórek prawidłowych i nowotworowych”, którego Kierowniczką jest dr Antonina Mazur (Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, UWr). Projekt obejmuje:

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu ustalenie roli żelsoliny (GSN), LamR i ILK w migracji i adhezji komórek ludzkiego czerniaka (model in vitro) oraz komórek prawidłowych (model in vivo);

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów dotyczących analizy oddziaływań pomiędzy białkami GSN, LamR i ILK w modelach in vitro i in vivo;

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów weryfikujących lokalizację komórkową badanych białek i ich białek partnerskich;

– analizę otrzymanych danych;

– przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 21. sierpnia 2017, 15:00

Forma składania ofert: elektronicznie na adres – antonina.mazur@uwr.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3000zł/mies. (w całości finansowane w ramach projektu NCN Sonata Bis 6) przez 48 miesięcy, począwszy od 01.10.2017.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierowniczki projektu: dr Antoniny Mazur, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Patologii Komórki, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 21.08.2017 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres: antonina.mazur@uwr.edu.pl . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 25. września 2017r. do godz. 10.00. Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach  badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia 3 stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie – http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia .

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Ponadto wydział zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko jednego Doktoranta, jeżeli tylko jeden Kandydat będzie spełniał ww. wymagania.

Pytania proszę kierować na adres e-mailowy kierowniczki projektu – antonina.mazur@uwr.edu.pl .

Dodane przez: Nina Giemza

28 Lip 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Lip 2017