Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej ING

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej Instytutu Nauk Geologicznych. Termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668).” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego .

Zatrudnienie od 1 października 2019 roku.

Słowa kluczowe : geologia inżynierska, geotechnika i geoinżynieria

Stanowisko przeznaczone jest dla osoby posiadającej stopień doktora w dziedzinie Nauk o Ziemi w tym w dyscyplinie geologia.

Warunki jakie winni spełniać kandydat/ka

 1. Wiedza z zakresu geologii inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z: gruntoznawstwa, mechaniki gruntów, kartografii i dokumentowania geologiczno-inżynierskiego,
 2. Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, norm regulujących postępowania w geologii inżynierskiej w tym Eurokodu 7 i wynikających z niego norm,
 3. Wiedza z zakresu podstaw geotechniki uwzględniająca min. warunki posadowienia wybranych obiektów budowlanych, stateczność skarp i zboczy, parcia i odporu gruntów,
 4. Elementarna wiedza z zakresu fundamentowania,
 5. Wskazana praktyka w opracowywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskich i opinii geotechnicznych, doświadczenie w nadzorze wierceń geologiczno-inżynierskich i prac laboratoryjnych z zakresu metod badania gruntów,
 6. Dorobek naukowy z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i geoinżynierii potwierdzony artykułami z listy MNiSW (minimum dwa z listy A)
 7. Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni,
 8. Wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z geologii inżynierskiej i metod badania gruntów,
 9. Dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. co najmniej jedną opinię sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2019 r.

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Dodane przez: Aurelia Przyborska

17 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 17 Lip 2019