Strona używa plików cookies więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu konsultacyjnego

Komunikat z posiedzenia Zespołu konsultacyjnego przy Prorektorze ds. nauki UWr z 4 lutego 2019 roku

Na wniosek Przewodniczącej, prof. dr hab. Iwony Bartoszewicz, Prorektora ds. nauki UWr, w poniedziałek 4 lutego odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu. Przedmiotem obrad był projekt Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, opracowany przez Zespół ds. projektu Statutu UWr.

Na wniosek członków Zespołu i Przewodniczącej omówiono następujące tematy:

 • rola, miejsce, cele i zadania Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • ustrój i struktura uczelni,
 • organy Uczelni i ich kompetencje,
 • sposób wyłaniania organów Uczelni, Rady Uczelni, Rad Dyscypliny (Dziedziny), przewodniczących Rad, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, itp.,
 • ścieżki zarządzania działalnością naukową i mechanizmy projakościowe,
 • szkoła doktorska,
 • struktura administracyjna, kompetencje i możliwości skutecznego realizowania zadań przez tworzące ją jednostki.

Celem spotkania była dyskusja na temat projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego w celu wypracowania postulatów Zespołu konsultacyjnego w sprawie rozwiązań, uchwalonych przez Zespół ds. opracowania projektu Statutu UWr. Członkowie Zespołu zostali poproszeni o przedłożenie uwag do projektu z wykorzystaniem istniejących możliwości, to znaczy przez formularz zamieszczony na stronie głównej Uniwersytetu, przez uzgodnienie treści notatki ze spotkania Zespołu oraz przez zamieszczenie na stronie głównej UWr dodatkowych dokumentów, których autorzy zechcą w ten sposób wziąć udział w wypracowaniu ostatecznego kształtu Statutu.

Prorektor ds. nauki przypomniała, że powołane przez JM Rektora Zespół konsultacyjny przy prorektorze ds. nauki, Zespół ds. ewaluacji jakości badań naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim i Zespół ds. opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego miały w swoim założeniu współpracować w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla Uczelni, uwzględniającego wyniki prac nad ustaleniem struktury przynależności do dyscyplin naukowych pracowników UWr, sugestii w zakresie skutków zastosowania określonych rozwiązań w kontekście przyszłej ewaluacji Uczelni, a także wyrazić swoją opinię w sprawie projektu Statutu, opierając się także na wiedzy pozyskanej z rozmów i konsultacji, prowadzonych w macierzystych jednostkach.

Prof. Bartoszewicz poinformowała, że Władze Uczelni na żadnym etapie prac nad projektem Statutu nie były proszone o opinię w sprawie całego dokumentu ani poszczególnych jego elementów. Projekt Statutu UWr został przedłożony Władzom Uczelni w tym samym czasie, w którym został udostępniony do konsultacji publicznej na stronie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że nie udało się jej ustalić, w jaki sposób i na ile zostały w projekcie uwzględnione wyniki prac Zespołu ds. ewaluacji jakości badań naukowych.

Prof. Bartoszewicz wskazała na kolejne etapy prac nad projektem Statutu UWr.

 • zgłaszanie uwag na specjalnych formularzu do 10 lutego 2019 r.,
 • przyjęcie lub odrzucenie uwag przez Zespół ds. projektu Statutu UWr,
 • przedłożenie projektu Statutu pod obrady Senackiej Komisji Statutowej w celu przygotowania opinii w sprawie,
 • głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem projektu Statutu na posiedzeniu Senatu UWr.

Przewodnicząca podała także, że opinie członków Zespołu Parametrycznego i Zespołu Konsultacyjnego w sprawie projektu Statutu UWr zostaną przedstawione JM Rektorowi, Władzom Uniwersytetu, a także zostaną skierowane do Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej, prof. dr hab. Karola Kiczki, a ich intencją jest wskazania Zespołowi ds. przygotowania projektu Statutu UWr kierunku zmian, którym ma on podążyć w celu wypracowania dokumentu, odpowiadającego oczekiwaniom całej społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.