Strona używa plików cookies więcej

Uwagi do projektu statutu Uniwersytetu Wrocławskiego

Zgodziłem się na udział w zespole opracowującej statut, gdy w planach miał to być zespół kilkuosobowy, i z zastrzeżeniem, że swój udział widzę głównie w przejrzeniu projektu pod względem merytorycznym i formalnym, i zgłoszeniu swoich uwag. Nie miałem okazji wnieść swojego wkładu na etapie przygotowywania statutu (świadomy tego, że w tej materii są bardziej doświadczeni ode mnie), ale na obecnym etapie chcę spełnić swoją obietnicę.

Zacznę od uwag merytorycznych, ponieważ generalnie uważam, że chociaż większość tekstu wydaje się niezbędna i wymaga tylko zmian kosmetycznych (formalnych), to zasadniczych zmian wymaga cała aksjologia zawarta w statucie. Zgadzam się bowiem z uwagami tych, którzy twierdzą, że obecny projekt konserwuje to, co było, i nie korzysta z szansy nadania uczelni bardziej badawczego i projakościowego charakteru. Niezbędne zmiany można uzyskać poprzez zmienienie 20-30 linijek tekstu w projekcie.

1) Najważniejsze, moim zdaniem, jest nadanie większej rangi i autonomii radom dyscyplin naukowych. Skoro ich powołania wymaga ustawa, należy na nie przenieść wszystkie obowiązki i uprawnienia związane z badaniami naukowymi, a w gestii wydziałów pozostawić sprawy dydaktyczne i organizacyjne, te w których wpływ powinni mieć również przedstawiciele młodszej kadry i studenci.

2) Przy kształtowaniu rad dyscyplin zasadniczym kryterium powinny być zobiektywizowane kryteria dotyczące osiągnieć naukowych i aktywnej działalności badawczej, a nie wybory. Łatwo takie sformułować. Algorytm można ewentualnie uzupełnić możliwością doproszenia do rady kilku osób pożytecznych z punktu widzenia zadań rady.

3) Jeśli aspirujemy do miana uczelni badawczej, to przy wyborach rektora większy wpływ powinny mieć rady dyscyplin naukowych. Można to osiągnąć przez przydzielenie odpowiedniej puli miejsc osobom wybieranym spośród członków rad dyscyplin.

4) Należy ponownie przedyskutować sprawę: jedna szkoła doktorska czy więcej, biorąc pod uwagę rozwiązania przyjmowane przez najlepsze w Polsce uczelnie.

5) Nie ma jeszcze przepisów wyznaczających kryteria przyznawania statusu uczelni badawczej, ale z narad w ministerstwie dotyczących tego tematu, wynika, że jednym z kryteriów będzie to, jak bardzo uczelnia wykorzystała nową ustawę, żeby przeprowadzić zmiany projakościowe i idące w kierunku uczelni badawczej. W tej sytuacji zmiany w punktach 1-3 wydają się niezbędne.

6) O ile fakt szybkiego powstania projektu statutu należy uznać za pozytywny, to nie ma potrzeby, żeby spieszyć się z jego ostatecznym uchwaleniem. Konieczne jest monitorowanie, w jakim kierunku idą zmiany w najlepszych uczelniach, i rozważenie, czy nie przyjąć nowych rozwiązań przyjętych, gdzie indziej.

Prof. Andrzej Kisielewicz
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki