Strona używa plików cookies więcej

Uwagi i propozycje zmian do projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr

Podstawą kształtowania Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego powinna być zgodność z duchem przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). W oparciu o nią kwestie nauki (art. 5, ust. 1 oraz art. 265 ust. 4) oraz dydaktyki (art. 5, ust. 2) powinny być prowadzone w kontekście dyscyplin. Proponowane w projekcie Statutu rozwiązania delegujące na wydziały podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach związanych z prowadzeniem nauki oraz dydaktyki stoją w rażącej opozycji w stosunku do powyższych przepisów.

Konieczne jest kształtowanie Statutu zgodnie z zasadą: tyle kompetencji, ile odpowiedzialności. Pozwala ona na najbardziej efektywne i sprawiedliwe zarządzanie Uniwersytetem. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2018 poz. 1668) jednoznacznie wskazuje, iż ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadza się w ramach dyscypliny (art. 265, ust. 4) oraz że ocena programowa jakości kształcenia polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów (art. 242 ust. 1.), a kierunki studiów są przypisane do określonej dyscypliny (lub dyscypliny wiodącej) (art. 53, ust. 1). Stąd rada dyscypliny powinna mieć decydujący wpływ na podejmowanie decyzji wiążących się z jakością działalności naukowej oraz jakością kształcenia.

W związku z powyższym należy dokonać zasadniczych zmian w fundamentalnych dla funkcjonowania Uniwersytetu rozwiązaniach systemowych, polegających na wyposażeniu rad dyscyplin we właściwe kompetencje związane z prowadzeniem działalności naukowej oraz dydaktycznej. Rady dyscyplin powinny być kluczowym narzędziem kształtowania jakości badań naukowych uczelni, i powinny w tym celu uzyskać znaczący zakres prerogatyw, jednoznacznie niezależnych od tych, które dedykowane są wydziałom, ich radom i dziekanom. Kompetencje wydziałowe powinny być zorientowane na sferę kształcenia i organizacyjno-administracyjną, natomiast rad dyscyplin – na sferę naukową. Rady wydziałów powinny działać na potrzeby wszystkich dyscyplin reprezentowanych na wydziale i pełnić wobec nich funkcję służebną. Obecne w projekcie Statutu zapisy prowadzą do niejednoznaczności i nakładania się kompetencji.

Uważamy, że prawo do powoływania niezależnej rady powinno przysługiwać każdej dyscyplinie parametryzowanej na Uniwersytecie Wrocławskim i w której UWr ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Wielkość rady powinna być proporcjonalna do liczby pracowników (liczby N) w danej dyscyplinie, z możliwymi do określenia progami ilościowymi, np. od 7 do 25 osób, a członkostwo w radzie nie powinno wynikać jedynie z posiadanego stopnia czy tytułu naukowego, a odzwierciedlać rzeczywisty dorobek naukowy.  Kompetencje rady dyscypliny powinny być szersze niż obecnie proponowane, i zdefiniowane rozdzielnie względem kompetencji dziekana czy rady wydziału. Rady muszą mieć prawo podejmować realne decyzje, a nie pełnić jedynie funkcję doradczą czy opiniotwórczą, także w zakresie ocen okresowych pracowników w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz kształtowania polityki kadrowej względem etatów naukowych i naukowo-dydaktycznych, kluczowych dla pozycji naukowej Uniwersytetu.

AUTOR: Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego