Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka

Laureaci rozstrzygniętych w wakacje konkursów NCN

W okresie wakacyjnym Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło wyniki kilku konkursów. Wśród laureatów znalazło się 13 uczonych z UWr, którzy w sumie otrzymają ponad 1,6 mln zł na swoje badania. 

26 lipca ogłoszono listy laureatów konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA 5. Konkurs dla osób z otwartym przewodem doktorskim lub dla tych, które będą miały wszczęty przewód doktorski do końca czerwca danego roku. Laureaci tego konkursu otrzymują stypendium na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, od 6 do 12 miesięcy. Stypendyści muszą również odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. NCN pokrywa koszty podróży i pobytu za granicą. Laureat konkursu musi uzyskać stopień naukowy doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu jego pobierania. O finansowanie swojego projektu w tej edycji konkursu ubiegało się 389 młodych badaczy, z których nagrodzonych zostało 97 na łączną kwotę ponad 9,9 mln zł. Sześcioro młodych uczonych z UWr otrzymało w sumie ponad 510 tys. zł.

 • mgr Michał Burdukiewicz (Wydział Biotechnologii) – Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów, 106 562 zł
 • mgr Filip Duszyński (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) – Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych, geofizycznych i dendrochronologicznych, 108 462 zł
 • mgr Mateusz Krupski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) – Użytkowanie przestrzeni na osadach neolitycznych w świetle badań geoarcheologicznych, 93 000 zł
 • mgr Aleksandra Makowiecka (Wydział Biotechnologii) – Wpływ żelsoliny i tymozyny beta 4 na inwazyjność komórek czerniaka, 114 618 zł
 • mgr Tomasz Rzepecki (Wydział Matematyki i Informatyki) – Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności, 89 349 zł
 • mgr Joanna Wilimowska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) – Priests and Support Temple Staff in the Fayum Oasis in the Ptolemaic Period [Kapłani i pomocniczy personel świątynny w oazie Fajum w okresie ptolemejskim], 110 000 zł

3 sierpnia ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji konkursu SONATINA. Jest to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Umożliwia uzyskanie pełnoetatowego zatrudniania w polskich jednostkach naukowych oraz realizację trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w renomowanych zagranicznych ośrodkach. Laureat konkursu otrzymuje również środki finansowe na realizację projektu badawczego w jednostce, w której zostanie zatrudniony. Finansowanie na łączną kwotę ponad 24 mln zł otrzymało 36 ze 123 złożonych wniosków, w tym projekt dr. Damiana Lewandowskiego z Wydziału Nauk Biologicznych. Na realizację projektu „Unikalna klasa wolnych włókien mięśniowych podczas miogenezy zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.)” otrzymał on 821 744 zł.

10 sierpnia NCN podało wyniki pierwszej edycji konkursu UWERTURA. Jest to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych – European Research Council). Na konkurs nadesłano 24 wnioski, z których finansowanie w łącznej kwocie niemal 558 tys. zł uzyskało 7 projektów. Jednym z nagrodzonych jest dr Mateusz Strzelecki z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, który na projekt „EXTRAWAVES. Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży” otrzymał 93 225 zł.

Nowym konkursem NCN jest także MINIATURA. Jest to konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. „małe granty”. Ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Ze środków pozyskanych w ramach tego konkursu naukowcy mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN, nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Listy rankingowe publikowane będą na bieżąco od sierpnia 2017 r. do końca marca 2018 r. Na listach opublikowanych do 11 sierpnia znalazło się pięcioro laureatów z UWr, którzy otrzymają w sumie blisko 190 tys. zł.

 • dr Adam Augustyniak (Wydział Chemii) – Inżynieria defektów jako narzędzie tworzenia materiałów kompozytowych polimerów koordynacyjnych MOFs dla katalizy i remediacji środowiska – staż naukowy, 47 590 zł
 • dr Tomasz Golan (Wydział Fizyki i Astronomii) – Rekonstrukcja zdarzeń w eksperymencie MINERvA – wyjazd badawczy, 24 200 zł
 • dr Marcin Maciejewski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) – Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza) – badania wstępne, 18 378 zł
 • dr Marta Migocka-Patrzałek (Wydział Nauk Biologicznych) – Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanego – badania wstępne, 49 707 zł
 • dr Artur Sobczyk (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) – Rekonstrukcja metodami termochronologii niskotemperaturowej historii chłodzenia i ekshumacji środkowo-wschodniej części Wielkiego Kaukazu – badania pilotażowe, 49 280 zł

Harmonogram konkursów NCN w 2017 r.

Więcej na stronie Narodowego Centrum Nauk

Dodane przez: Kamilla Jasińska

14 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 18 Wrz 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.