Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Lektor języka włoskiego oraz języka angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ogłasza konkurs na obsadzenie jednego stanowiska lektora języka włoskiego oraz języka angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego w Zespole Lektorów Języków Romańskich Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Termin zgłoszeń upływa 6 września 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20.07.2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2019 r.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 • posiadanie tytułu magistra italianistyki,
 • oraz posiadanie tytułu magistra anglistyki lub filologii francuskiej lub filologii hiszpańskiej,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • CV zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku italianistyka,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku anglistyka, filologia francuska lub filologia hiszpańska,
 • opis dorobku dydaktycznego oraz doświadczeń organizacyjnych,
 • opinię dotychczasowego przełożonego.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl do dnia 06.09.2019 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS-LEKTOR_1it.p).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2019 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata (z wyjątkiem dyplomu).

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Andrzej Ścięgosz

19 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Lip 2019