Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Naukowcy z UWr publikują dzięki środkom z IDUB – prof. Agnieszka Matusiak

Środki, które można pozyskać w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza pozwalają naukowcom z Uniwersytetu Wrocławskiego na uzyskanie szerokiego wsparcia, dotyczącego ich publikacji. Chcemy Państwu przedstawiać kolejno autorów, którzy takie wsparcie otrzymali. Dzisiaj tą osobą jest profesorka Agnieszka Matusiak, która jest pomysłodawczynią, koordynatorką wydawniczą i główną redaktorką książki Solidarity and Responsibility. Studies on Ethics, Esthetics and Culture (współredaktorzy: Agnieszka Libura i Arkadiusz Lewicki).

Wydział Filologiczny UWr dzięki tej monografii, której publikacja w wydawnictwie z II poziomu wykazu MNiE (300 punktów dla nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych) uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu ciągłego na Wsparcie publikacyjne na światowym poziomie, zyskał łącznie 1350 punktów. W ramach konkursu sfinansowana została korekta językowa i tłumaczenie.

a
Prof. Agnieszka Matusiak, fot. Archiwum prywatne

Prof. dr hab. Agnieszka Matusiak to profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana, literaturoznawczyni, slawistka. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. W latach 2008-2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki IFS. Od 2015 roku jest kierownikiem Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym UWr. Jest stypendystką Harvard University.

Redaktorka naczelna czasopism: „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” (Wydaw. UWr) oraz „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” (Wydaw. Adam Marszałek).

Członkini  Rady Programowej Naukowego Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia lat 60.tych, Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, a także Rady Programowej Memorialnego Centrum Holocaustu „Babi Jar” w Kijowie (BHMC, Ukraina) oraz licznych Rad Programowych i Komitetów Wydawniczych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Wygłaszała wykłady w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Chorwacji, Czechach i Ukrainie, a także wiodących polskich uniwersytetach.

Zainteresowania naukowe prof. Matusiak obejmują: kultury obszaru postkomunistycznego, studia nad płcią, studia memorialne i nad traumą, studia postkolonialne i dekolonialne oraz historię i kulturę Żydów na Ukrainie.

Obecnie kieruje projektem badawczym „I znów prolog? Posttraumatyczny Dramat i Teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2021). Ujęcie dekolonialne”. Projekt jest realizowany w ramach zainicjowanej przez Nią sieci badawczej Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy w partnerskiej współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie [https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projekty-i-programy/i-znow-prolog/].

Książka Solidarity and Responsibility. Studies on Ethics, Esthetics and Culture

Inspirację dla powstania monografii stanowiła 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Polsce i będącego ich konsekwencją rozwoju solidarnościowego ruchu społecznego, stanowiącego kluczowy katalizator prodemokratycznych zmian w części Europy znajdującej się pod wpływem sowieckiej dominacji. Rocznicę tę przyćmiło jednak inne, o skali globalnej, wydarzenie, tj. pandemia covid-19, która „wywracając do góry nogami” dotychczasowy porządek rzeczy, niejako wymusiła gruntowne zrewidowanie stosunku do otaczającego świata, relacji z nim i w nim oraz wartości, w imię jakich człowiek chce go dalej budować.

Tom jest podzielony na cztery części: W stronę solidarności społecznejW kręgu piśmiennictwa dla dzieci i młodzieżyPraktyki przekładoznawcze i edytorskieStrategie językoznawcze.

Zamieszczone w nim teksty proponują krytyczny namysł, zarówno w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, nad rolą, znaczeniem i miejscem narracji, dyskursów, doświadczeń i reprezentacji w sferze etyki, estetyki oraz szeroko rozumianej kultury w duchu nowej humanistyki, a zwłaszcza patronujących jej zwrotów: performatywnego, afektywnego i etycznego, które kładą szczególnie mocny akcent na sprawczy interakcyjny wymiar podmiotu działającego zarówno wobec istot odczuwających, jak i bytów nieożywionych.

Książka stanowi efekt współpracy centrów badawczych, działających na Wydziale Filologicznym UWr: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji Między Kulturą Oralną i Piśmienniczą oraz Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją.

Lista naukowców, którzy otrzymali finansowanie swoich publikacji w ramach konkursu Wsparcie publikacyjne na światowym poziomie dostępna jest na stronie IDUB.

Matusiak
Okładka książki Solidarity and Responsibility. Studies on Ethics, Esthetics and Culture

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

19 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 24 sty 2022