Strona używa plików cookies więcej

NCN – OPUS 23

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23

Czas trwania konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2022 r.

Nabór wniosków w NCN: do 15 czerwca 2022 do godz. 16.00

Wewnętrzny termin składania wniosków: 6 czerwca 2022 r.

Wyniki: w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w grudniu 2022 r.

Okres realizacji: Projekt może zostać zaplanowany na 12, 24, 36 albo 48 miesięcy

Kosztorys:

 • Nie ma minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu, ma wynikać z zakresu badań i konkretnych wyliczeń.
 • Budżet projektu to suma kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 • Koszty pośrednie: 20 % kosztów bezpośrednich + 2% kosztów bezpośrednich na OA
 • Na koszty bezpośrednie składają się:
  • Budżet wynagrodzeń:

-etatowe bądź dodatkowe dla kierownika projektu

-wynagrodzenie pełnoetatowe dla post-doca

-wynagrodzenie pełnoetatowe Badacza (Senior Researcher)

-wynagrodzenia dodatkowe dla członków zespołu (wysokość zależna od rodzaju zatrudnienia zaplanowanego dla kierownika  (etatowe czy dodatkowe) i od wielkości zespołu

-wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów (odrębna pula)

 • Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania
 • Inne koszty bezpośrednie:
 • materiały i drobny sprzęt
 • usługi obce
 • wyjazdy służbowe
 • wizyty i konsultacje
 • koszty wykonawców zbiorowych
 • inne koszty
 • Katalog kosztów

Kto może być kierownikiem projektu OPUS 23?

Kierownikiem OPUS 23 może być osoba, która:

 • zobowiąże się do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt,
 • posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę,
 • będzie zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy (wymóg nie dotyczy emerytów),
 • nie kieruje trzema lub więcej projektami w ramach konkursów NCN (warunek dotyczy również wniosków w ocenie i zakwalifikowanych do finansowania),
 • nie jest wskazana jako osoba realizująca działanie we wniosku MINIATURA, dla którego decyzja nie stała się ostateczna,
 • w danej edycji konkursowej nie występuje jako kierownik w innym konkursie (czyli jednocześnie nie składa jako kierownik wniosku w konkursie PRELUDIUM 21).

Ocena (kryteria oceny wniosków):

 • Ocena formalna (dokonują koordynatorzy dyscyplin, ze względów formalnych wniosek może zostać odrzucony na każdym etapie oceny)
 • I stopień oceny merytorycznej (dokonywany przez członków Zespołu Ekspertów powołanych przez NCN)
 • II stopień oceny merytorycznej (opinie recenzentów + Zespół Ekspertów)

 

 

Proces składania wniosków OPUS 21:

 • Wnioski do NCN składane są za pośrednictwem systemu ZSUN OSF (dalej OSF).
 • Wytyczne – uzupełnianie wniosku w OSF
 • Wersję roboczą uzupełnionego wniosku (pdf aktualnej wersji z OSF) należy przesłać mailem do weryfikacji formalnej pracownikowi ZPK BOP.
 • Ustaloną wersję wniosku należy zablokować w OSF (nie oznacza to wysyłki wniosku do NCN).
 • Kierownik pobiera z OSF dwa dokumenty do podpisu:
 • Potwierdzenie złożenia wniosku kierownika projektu (do pobrania po zablokowaniu wniosku w OSF z zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku – podpisuje kierownik i skan załącza w OSF),
 • Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą jednostkę (do pobrania po zablokowaniu wniosku w OSF z zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku – plik pobrany z OSF należy przesłać do ZPK BOP do podpisu (podpisze osoba reprezentująca podmiot), do załączenia w OSF.
 • Zatwierdzony w OSF wniosek (nie wersję roboczą) należy wydrukować, podpisać (podpis kierownika projektu, dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych), dostarczyć do ZPK BOP. Nie ma wyznaczonego miejsca na podpisy, najlepiej podpisywać pod kosztorysem. Wystarczy jeden egzemplarz wniosku. Do wniosku należy dołączyć podpisane potwierdzenie złożenia wniosku kierownika projektu.
 • W wyjątkowych sytuacjach podpis dziekana wydziału może być zastąpiony mailową zgodą dziekana na złożenie wniosku.
 • Pracownik ZPK BOP po otrzymaniu papierowej wersji wniosku z wymaganymi podpisami odsyła kierownikowi projektu podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę potwierdzenie złożenia wniosku do załączenia w OSF.
 • Kierownik wysyła wniosek w OSF. Czynność ta jest nieodwracalna. Sprawdzenie skuteczności wysyłki wniosku w OSF leży po stronie kierownika (status wniosku w OSF powinien zmienić się na „wysłany”).
 • Każdorazowe odblokowanie wniosku przed wysłaniem wymaga ponownego pobrania potwierdzeń, ponownego podpisania i załączenia w OSF właściwych wersji.
 • Zwracamy uwagę, że zgodnie z kalendarzem wyborczym wyborów przedterminowych Rektora (Uchwała nr 8/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2022 r.), końcówka konkursu zbiegnie się ze zmianą władzy rektorskiej! Prosimy o zakończenie prac nad wnioskami jak najwcześniej, tak aby osoba reprezentująca jednostkę podana we wniosku mogła podpisać potwierdzenie złożenia wniosku.

Wzór formularza wniosku: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/opus_23_wzor_formularza_wniosku.pdf