Strona używa plików cookies więcej

NCN – PRELUDIUM 21

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21

Czas trwania konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2022 r.

Nabór wniosków w NCN: do 15 czerwca 2022 do godz. 16.00

Wewnętrzny termin składania wniosków: 6 czerwca 2022 r.

Wyniki: w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż w grudniu 2022 r.

Okres realizacji: Projekt może zostać zaplanowany na 12, 24 albo 36 miesięcy

Kosztorys:

 • Kosztorys tworzony jest całościowo, bez podziału na lata.
 • Maksymalna wysokość finansowania zależy od zaplanowanego okresu realizacji projektu: nie może przekraczać: 70 000 zł (12 miesięcy), 140 000 zł (24 miesiące), 210 000 zł (36 miesięcy). Są to kwoty z kosztami pośrednimi.
 • Budżet projektu to suma kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 • Koszty pośrednie: 20 % kosztów bezpośrednich + 2% kosztów bezpośrednich na OA.
 • Na koszty bezpośrednie składają się:
  • Budżet wynagrodzeń dodatkowych – 1,5 tys. zł/miesiąc realizacji projektu dla kierownika i wykonawcy łącznie (wykonawca opcjonalnie, może mieć co najwyżej stopień doktora). Opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków projektu (nie otrzymuje wynagrodzenia, nie jeździ w delegacje ze środków projektu, itd.),
  • Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania (nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu badawczego),
  • Inne koszty bezpośrednie:
 • materiały i drobny sprzęt
 • usługi obce
 • wyjazdy służbowe
 • wizyty i konsultacje
 • koszty wykonawców zbiorowych
 • inne koszty.
 • Katalog kosztów

Kto może być kierownikiem projektu PRELUDIUM 21?

Kierownikiem PRELUDIUM 21 może być osoba, która:

 • na ostatni dzień składania wniosków w konkursie nie posiada stopnia doktora,
 • zobowiąże się do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt,
 • nie była laureatem konkursu PRELUDIUM,
 • w danej edycji konkursowej nie występuje jako kierownik w innym konkursie (czyli jednocześnie nie składa wniosku w konkursie OPUS 23).

Ocena (kryteria oceny wniosków):

 • Ocena formalna (dokonuje koordynator, ze względów formalnych wniosek może zostać odrzucony na każdym etapie oceny)
 • I stopień oceny merytorycznej (dokonywany przez członków Zespołu Ekspertów powołany przez NCN)
 • II stopień oceny merytorycznej (opinie recenzentów + Zespół Ekspertów)

 

Proces składania wniosków PRELUDIUM 21:

 • Wnioski do NCN składane są za pośrednictwem systemu ZSUN OSF (dalej OSF).
 • Wytyczne – uzupełnianie wniosku w OSF
 • Wersję roboczą uzupełnionego wniosku (pdf aktualnej wersji z OSF) należy przesłać mailem do weryfikacji formalnej pracownikowi ZPK BOP.
 • Ustaloną wersję wniosku należy zablokować w OSF (nie oznacza to wysyłki wniosku do NCN).
 • Kierownik pobiera z OSF trzy dokumenty do podpisu:
 • Oświadczenie opiekuna – podpisuje opiekun (skan podpisanego dokumentu do załączenia w OSF),
 • Potwierdzenie złożenia wniosku kierownika projektu (do pobrania po zablokowaniu wniosku w OSF z zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku – podpisuje kierownik i skan załącza w OSF),
 • Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą jednostkę (do pobrania po zablokowaniu wniosku w OSF z zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku – plik pobrany z OSF należy przesłać do ZPK BOP do podpisu (podpisze osoba reprezentująca podmiot), do załączenia w OSF.
 • Zatwierdzony w OSF wniosek (nie wersję roboczą) należy wydrukować, podpisać (podpis kierownika projektu, dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych), dostarczyć do ZPK BOP. Nie ma wyznaczonego miejsca na podpisy, najlepiej podpisywać pod kosztorysem. Wystarczy jeden egzemplarz wniosku. Do wniosku należy dołączyć podpisane Oświadczenie opiekuna i podpisane potwierdzenie złożenia wniosku kierownika projektu.
 • W wyjątkowych sytuacjach podpis dziekana wydziału może być zastąpiony mailową zgodą dziekana na złożenie wniosku.
 • Pracownik ZPK BOP po otrzymaniu papierowej wersji wniosku z wymaganymi podpisami odsyła kierownikowi projektu podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę potwierdzenie złożenia wniosku do załączenia w OSF.
 • Kierownik wysyła wniosek w OSF. Czynność ta jest nieodwracalna. Sprawdzenie skuteczności wysyłki wniosku w OSF leży po stronie kierownika (status wniosku w OSF powinien zmienić się na „wysłany”).
 • Każdorazowe odblokowanie wniosku przed wysłaniem wymaga ponownego pobrania potwierdzeń, ponownego podpisania i załączenia w OSF właściwych wersji potwierdzeń.
 • Zwracamy uwagę, że zgodnie z kalendarzem wyborczym wyborów przedterminowych Rektora (Uchwała nr 8/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2022 r.), końcówka konkursu zbiegnie się ze zmianą władzy rektorskiej! Prosimy o zakończenie prac nad wnioskami jak najwcześniej, tak aby osoba reprezentująca jednostkę podana we wniosku mogła podpisać potwierdzenie złożenia wniosku.

Wzór formularza wniosku: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/preludium_21_wzor_formularza_wniosku.pdf