Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Notatka zespołu ds. COVID-19 z 20 maja 2020

Główne sugestie i uzgodnienia

BUDŻET – SUBWENCJA I STRATY UCZELNI W DOBIE PANDEMII

Spotkanie rozpoczął wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Sebastian Skuza, przechodząc od razu do problemów związanych z tegorocznym podziałem subwencji dla uczelni. Poinformował uczestników spotkania, że subwencja dla poszczególnych uczelni  będzie miała wysokość na poziomie 2019 roku w części środków przechodzących na rok następny. Indywidulane decyzje uczelnie otrzymają do końca maja.

Przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt, nawiązując do ostatniego spotkania, poinformował, że został już przygotowany materiał dotyczący strat na uczelniach związanych z epidemią COVID-19.

Rektor UJ, prof. Wojciech Nowak, odniósł się do wypowiedzi ministra, zauważając, że utrzymanie subwencji na poziomie z zeszłego roku nie będzie dobrym rozwiązaniem ze względu na znaczne straty generowane obecnie przez wszystkie uczelnie, niezależnie od ich statusu i formy prawnej.

Minister Sebastian Skuza zauważył, że decyzje Ministerstwa wynikają również z przedłużenia terminu zgłaszania danych do systemu POL-on. Ponadto, niezależnie od subwencji, uczelnie biorące udział w konkursie ID-UB otrzymają dodatkową dotację, istnieje możliwość skorzystania także z takiego  narzędzia, jakim są papiery wartościowe otrzymane przez uczelnie. W Ministerstwie trwają prace nad funduszem związanym z COVID-19 po to, aby wesprzeć dodatkowo uczelnie. Jednocześnie wiceminister Anna Budzanowska zwróciła uwagę, że dynamika pandemii zmusza nas wszystkich do reakcji dynamicznych, czasami trudnych do przewidzenia. Przy okazji minister złożyła podziękowania dla rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za opracowanie Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, jak również doceniła wkład i opinie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące tego dokumentu.

ZMIANY PRZEPISÓW  – PODSUMOWANIE

Następnie wiceminister Anna Budzanowska podsumowała krótko usystematyzowane działania Ministerstwa w czasie pandemii i nie tylko:

  1. Przedłużenie procedowania w sprawie nadawania stopni doktorskich o rok, w starym systemie
  2. Uporządkowano sprawy powiązania ewaluacji za różne okresy
  3. Sprawy zmian w trybie rekrutacji – umożliwienie rekrutacji na II stopień na podstawie zaświadczeń
  4. Zmiany w przepisach związanych z kredytami studenckimi
  5. Zmiany w zbyt szczegółowych, zdaniem środowiska akademickiego, przepisach dotyczących dokumentowania procesów potwierdzania efektów kształcenia
  6. Sprawa własnego funduszu stypendialnego

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił  uwagę na konieczność przeprowadzenia badań lekarskich w grupie studentów, którzy mają odbywać praktyki stacjonarne; obecne rozwiązanie prawne nie zapewnia im bezpieczeństwa.

UCZELNIE NIEPUBLICZNE I ZDALNE NAUCZANIE

Dr Mieczysław Błoński, wiceprezydent ds. operacyjnych Uczelni Łazarskiego, omówił stan uczelni niepublicznych w Polsce, których finansowanie ze środków publicznych szacuje się na poziomie 2% z 24, 1 mld zł, przewidzianych w budżecie państwa.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2018-roku,2,15.html

Dodał, że kształcą one 26% wszystkich studentów.

Jednocześnie nawiązał do nauczania zdalnego, które obecnie odbywa się w większości uczelni na świecie.

Następnie głos zabrał prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwracając uwagę na niedoskonałości wynikające z  nauczania zdalnego.

BADANIA PRZESIEWOWE ORAZ STUDENCI ZAGRANICZNI

Wiceminister Wojciech Maksymowicz powiadomił o wprowadzaniu testów do badań przesiewowych studentów i konieczności uzgodnienia szczegółów w sprawie. Wspólnie z wiceminister Anną Budzanowską zwrócił uwagę na konieczność obserwowania sytuacji za granicą i rozwoju sytuacji w krajach, z których pochodzą studenci, w celu dostosowania się do ich powrotu na uczelnie w Polsce.

PRZYWRACANIE DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

Wiceminister Anna Budzanowska zwróciła uwagę na pewne ograniczenia MNiSW wynikające z przepisów tarczy antykryzysowej, które dotyczą głównie tych działów gospodarki, które zostały dotknięte najbardziej. Przy okazji, odpowiadając na postulaty, powiadomiła o możliwości ponownego korzystania z zasobów bibliotek.

Ponadto dyskutowano ponownie na temat dokumentu Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Wiceminister Anna Budzanowska zwróciła uwagę, że dokument prezentuje pewne wskazówki do ewentualnego wykorzystania, wskazując jednocześnie na ograniczenia wynikające z rekomendacji Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  Prof. Wojciech Nowak z kolei zwrócił uwagę na koszty związane z wprowadzaniem tych rekomendacji. Wiceminister Anna Budzanowska poinformowała, że cześć z uczelni skorzystała już z przedstawionych rekomendacji, opracowując własne plany ciągłości działania i wychodzenia z kryzysu. Prof. Jan Szmidt zwrócił uwagę, że wprowadzenie wytycznych to rzeczywiście konieczność uwzględnienia realiów finansowych, współpracy ze związkami zawodowymi, etc. Zadeklarował również, że uwagi do tego dokumentu zostaną wkrótce przekazane MNiSW.

Należy wystosować zaproszenie na kolejne spotkanie Zespołu do Przewodniczącego KRAUM, prof. Przemysława Jałowieckiego.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

21 maja 2020

ostatnia modyfikacja: 5 cze 2020