Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Notatka zespołu ds. COVID-19 z 13 maja 2020

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia Covid-19

13 maja 2020 r.

W spotkaniu udział wzięli ministrowie: dr Anna Budzanowska i prof. Wojciech Maksymowicz.

Minister W. Maksymowicz poinformował, że zwrócił się z prośbą do Głównego Inspektora Sanitarnego o przesłanie rekomendacji w sprawie powrotu do prowadzenia w uczelniach zajęć praktycznych. Rekomendacje te znajdą się na stronie Ministerstwa. W tej chwili Ministerstwo oczekuje jeszcze na dodatkowe uwagi ze strony uczelni medycznych.

Rektor UJ, prof. W. Nowak, zreferował możliwości odbycia praktyk, poinformował o przedłużeniu sesji do 16 sierpnia; zwrócił też uwagę, że przewiduje spore problemy w tej kwestii.

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Gruchała, wypowiedział się nt. studentów zagranicznych, czyli mniej więcej ¼ wszystkich studentów. Poinformował, że ponad połowa tych studentów wróciła już do swoich krajów. W związku z tym, bez otwarcia granic i stworzenia możliwości odbycia kwarantanny mogą się pojawić istotne problemy w rzeczywistej realizacji ich kształcenia.

Przewodniczący KRASP, rektor PW, prof. J. Szmidt wyraził pozytywne opinie na temat materiału rekomendacyjnego Ministerstwa pn. Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Zwrócił jednak uwagę na fakt, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć końca pandemii. W tym kontekście zgodził się ze stwierdzeniem, że najprawdopodobniej najbliższy, zimowy semestr również będzie pełen obostrzeń i w dużej mierze będzie wymagał pracy zdalnej. Zwrócił również uwagę, że materiał rekomendacyjny należy wykorzystać tak, aby minimalizować straty w procesie dydaktycznym, badawczym oraz w całościowym operacyjnym funkcjonowaniu uczelni. Odnośnie do oceny efektów uczenia się, prof. J. Szmidt podał w wątpliwość wymagania sporządzania dość obszernej dokumentacji, co w przypadku egzaminów ustnych jest trudne do zrealizowania. Zasugerował złagodzenie wytycznych w tym zakresie.

Przewodniczący KRASP podjął temat strat uczelni wynikających z braku wpływów, rekompensowanych jedynie w niewielkim stopniu zmniejszeniem kosztów z powodu nieodbywających się zajęć. W ciągu 2-3 dni informacje na ten temat zostaną przekazane Ministerstwu.

Minister Anna Budzanowska poinformowała o planowanej i regulowanej rozporządzeniem decyzji powrotu pracy administracyjnej na uczelniach z dniem 18 maja, a także o powrocie do wykonywania badań i zajęć laboratoryjnych od tego dnia. Od 25 maja natomiast powinny powrócić zajęcia dydaktyczne – w formie niezbędnej do zakończenia roku akademickiego. Ostateczne decyzje Ministerstwo pozostawia jednak rektorom. Jednocześnie Minister A. Budzanowska zwróciła uwagę, że oczekuje na uwagi i rekomendacje dot. przedstawionego przez GIS za pośrednictwem Ministerstwa materiału ”Środowiskowe wytyczne….”.

Prof. M. Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że zwłaszcza problematyczna jest konieczność rejestracji wideokonferencji wszystkich egzaminów za pomocą platform online. Jest to obecnie nadmierna komplikacja techniczna i logistyczna, nie tylko dla wykładowców, ale również studentów.

Minister A. Budzanowska także przyznała, że jest to działanie nadmiarowe. Zapisy te będą zmienione. Jest przygotowywana poprawka w tym zakresie. Poinformowała również o ułatwieniach takich jak

przesunięcie spraw awansowych o rok, czy zmianach dot. kredytów studenckich. Ministerstwo dąży do prowadzenia nauczania zdalnego na poziomie 75%. Zauważyła, że Ministerstwo nadal oczekuje na uwagi dotyczące ewaluacji. W kwestii subwencji nie ma jeszcze ostatecznego komunikatu, ale wkrótce się pojawi; minister Sebastian Skuza będzie o tym informował.

Głos zabrał również p. A. Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W kwestii organizowania powrotu na uczelnie przedstawił pomysł dzielenia grup zajęciowych, co jak uważa, powinno ułatwić naukę w dobie pandemii.

Minister W. Maksymowicz dodał, że powrót pracowników na uczelnie dotyczy nie tylko administracji, ale wszystkich pracowników uczelni – oczywiście w miarę możliwości i stanu realizacji podjętych obecnie działań. Zwrócił uwagę, że problemem będzie powrót na uczelnie studentów zagranicznych. Wszystkie działania muszą być zatem elastyczne.

Minister Anna Budzanowska przypomniała, że w tym tygodniu pojawi się rozporządzenie dot. pracowników uczelni, a także instytutów badawczych i PAN. W następnym tygodniu powinno pojawić się rozporządzenie dot. kształcenia. Odnośnie do powrotu do normalnego funkcjonowania akademików, minister Budzanowska przypomniała, że część z nich jest w gestii zarządczej wojewodów i niektóre z nich mogły zostać przekazane na cele kwarantanny. W stosunku do akademików pozostających w gestii uczelni, indywidualne decyzje rektorów będą miały decydujący wpływ, na jakich warunkach wrócą one do funkcjonowania.

Dodane przez: Aleksandra Draus

15 maja 2020

ostatnia modyfikacja: 5 cze 2020

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia Covid-19 z 13 maja 2020