Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Nowe władze rektorskie Uniwersytetu Wrocławskiego

14 czerwca o godz. 11.00 oficjalnie przekazano władzę rektorską nowemu rektorowi UWr. Przedstawiamy sylwetki nowego rektora oraz prorektorów. Prorektorzy oficjalnie zostaną powołani na stanowiska 15 czerwca 2022 r.

Rektor – prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Polski fizyk, specjalizujący się w metodach matematycznych fizyki, podstawach matematycznych modeli statystycznych oraz układach kwantowych otwartych; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Urodził się w 1962 r. we Wrocławiu. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1982 r., podjął studia fizyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył z wyróżnieniem w 1987 r. Następnie kontynuował studia doktoranckie z matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki o specjalności zastosowanie matematyki otrzymał w 1992 r. na podstawie pracy pt. „Matematyczne konstrukcje związane z fazą Berriego”, której promotorem był prof. Arkadiusz Jadczyk. Po doktoracie podjął pracę na macierzystej uczelni w Instytucie Fizyki Teoretycznej w charakterze adiunkta. W 1998 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe. W 2000 r. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii UWr nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki o specjalności fizyka matematyczna na podstawie rozprawy nt. „Klasyczne i kwantowe półgrupy dynamiczne w opisie ewolucji układów fizycznych”. Niedługo potem, w 2004 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a cztery lata później profesora zwyczajnego. W tym samym roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk fizycznych. Odbył staż naukowy w Imperial College w Londynie oraz był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Bielefeld.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną na swojej macierzystej uczelni pełnił szereg istotnych funkcji organizacyjnych. W latach 2001–2005 kierował Zakładem Metod Matematycznych w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr, w kadencji 2005–2008 był dyrektorem tego instytutu, a od 2008 do 2012 r. dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Był kierownikiem i głównym wykonawcą kilku grantów Komitetu Badań Naukowych, organizatorem dwóch Szkół Zimowych Fizyki Teoretycznej, 21. Sympozjum Maksa Borna, a w 2011 r. przewodniczącym komitetu organizacyjnego „Asia – Europe Physics Summit”. W 2012 r. został wybrany prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego ds. ogólnych, a w kadencji 2016-2020 dyrektorem ds. informatyzacji. Dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej.

Robert Olkiewicz

Prorektor ds. badań naukowych – dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Urodzony w 1967 r., absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1986–1991 studiował archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1989–1991 był pracownikiem technicznym w Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Novae (Bułgaria).

W latach 1991–1995 był doktorantem Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego UWr, pracę doktorską „ Obrządek pogrzebowy Kultury przeworskiej na Śląsku” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Pazdy, obronił w 1996 r. W latach 1995–1996 był asystentem w Dziale Archeologicznym Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej. Od 1996 r. był adiunktem w Instytucie Archeologii UWr. W 2000 r. był profesorem gościnnym w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (Oddział w Marsylii). W 2007 r. habilitował się na podstawie rozprawy „Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa”, od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jest promotorem ok. 60 prac licencjackich, 70 magisterskich i 5 doktoratów; autorem i współautorem 120 prac naukowych, w tym 5 książek, wydanych w kraju i za granicą.

W latach 2012–2016 był dyrektorem Instytutu Archeologii UWr, od 2016 r. jest senatorem UWr, od 2020 r. dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Od 2014 r. jest członkiem-korespondentem Deutsches Archäologisches Institut. Jest również wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Artur Błażejewski

Prorektor ds. nauczaniadr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr

Prawnik, od 2005 r. pracownik Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się przede wszystkim wokół analiz, jak rozmaite idee filozoficzne, polityczne, społeczne czy ekonomiczne przekładają się na konkretne rozwiązania legislacyjne. Autor blisko stu publikacji naukowych, poświęconych w szczególności problematyce wolności słowa, polskiej myśli politycznej i sądownictwu konstytucyjnego w Stanach Zjednoczonych. W latach 2016-2022 Prodziekan WPAE ds. Jakości Kształcenia (od 2020 roku także ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej). Zwolennik tradycyjnego modelu uniwersytetu, łączącego doskonałość naukową z wysokiej jakości kształceniem.

Prywatnie miłośnik sportu, zwłaszcza koszykówki (nadal trochę czynnie!); zapalony czytelnik i widz wszelkiego rodzaju kryminałów i sensacji; fan muzyki zarówno dobrej, jak i trochę gorszej.

Łukasz Machaj

Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr

Przez większość życia związana z Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 1996–2000 studiowała niderlandystykę i germanistykę. W latach 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich i rozwoju WNS UWr, od roku 2020 jest prorektorką ds. projektów i relacji międzynarodowych. Naukowo zajmuje się kwestiami migracji międzynarodowej, zarządzania migracjami, integracją imigrantów i edukacją międzykulturową; kieruje dwoma projektami finansowanymi z programu Horyzont 2020.

Dzięki działaniom prof. Matusz Uniwersytet Wrocławski jest członkiem sojuszu Arqus oraz wzmocnił współpracę z partnerami sieci InclusU, prof. Matusz doprowadziła także do podpisania listu intencyjnego o współpracy z Politechniką Wrocławską, w celu wspólnego działania na rzecz umiędzynarodowienia.

Prof. Matusz współpracuje także z Radą Europy, Komisją Europejską, samorządem terytorialnym oraz samorządem lokalnym.

Patrycja Matusz

Prorektor ds. finansów i rozwoju – prof. dr hab. Robert Wieczorek

Profesor nauk chemicznych, urodzony w 1971 r. Od zawsze ma odwagę marzyć. Swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Wrocławskim. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr podjął studia i zdobył tytuł zawodowy magistra (1995) oraz uzyskał kolejne stopnie naukowe: doktora (2000) i doktora habilitowanego (2009); na podstawie dorobku naukowego Prezydent RP nadał mu tytuł profesora w 2019 roku. Prof. Wieczorek zdobywał swoje naukowe doświadczenie w Zespole Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych pod życzliwym okiem prof. Zdzisława Latajki (rektora UWr w latach 2002–2005), opanowując trudną sztukę pojmowania świata w skali mikro przy wykorzystaniu metod obliczeniowych chemii kwantowej. Odbył staż podoktorski w nowojorskim Hunter College, gościł też na krótszych pobytach badawczo-naukowych na Sorbonie i jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Prowansalskim oraz w Uniwersytecie Nowojorskim (Hunter College). Jest cenionym wykładowcą w obszarach na styku chemii i informatyki.

W życiu prywatnym Robert Wieczorek spełnia się jako mąż i jako tato trzech córek, pasjonat Grechuty i Brassensa, co nie wyklucza jego zainteresowania konstruowaniem urządzeń elektronicznych.

Robert Wieczorek

Dodane przez: Agata Kreska

14 cze 2022

ostatnia modyfikacja: 14 cze 2022