Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Nowi pełnomocnicy rektora

Na stanowisku pełnomocnika rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim pojawiły się nowe osoby.

Dr Karolina Kremens, dotychczas piastująca stanowisko pełnomocniczki ds. bezpieczeństwa, skupi się teraz przede wszystkim na pracy w ramach Inkubatora Doskonałości Digital Justice. Zastąpi ją dr Barbara Kowalczyk z Instytutu Nauk Administracyjnych. Dr Kowalczyk pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej, jest radczynią prawną. Naukowo zajmuje się głównie prawem migracyjnym. Jest autorką m.in. monografii „Polski system azylowy” (2014) i „Migration Law in Poland” (2020). Od 2016 r. uczestniczy w Forum Konsultacyjnym Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Prowadzi wykłady, zajęcia i seminaria dyplomowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr oraz na studiach podyplomowych. Wielokrotnie pracowała jako Visiting Professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Jest członkinią Senatu UWr na kadencję 2020-2024.

dr Kowalczyk, dr Kremens
fot. D. Hull/UWr CC-BY

Stanowisko pełnomocnika rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów jest stosunkowo nowe na UWr. Dr Kremens jest pierwszą osobą na tym stanowisku. Jak podsumowuje swoje dotychczasowe działania?

„W okresie mojej działalności jako pełnomocniczki rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów miałam zaszczyt przewodzić Sieci Bezpieczeństwa UWr tworzonej przez wydziałowych pełnomocników ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Podczas szeregu spotkań wypracowaliśmy podstawy wspólnych działań ukierunkowanych na wsparcie studentów i doktorantów w różnych sferach związanych z bezpieczeństwem tak fizycznym, jak i informatycznym, psychologicznym czy zdrowotnym. Blisko współpracując z Siecią Równości UWr kierowaną przez rzecznika antydyskryminacyjnego – dr. Łukasza Prusa, podejmowane były na wielu poziomach działania interwencyjne mające zapewnić ochronę społeczności akademickiej i poszczególnych jej członków w związku z naruszeniami ich bezpieczeństwa czy także jeszcze w sferze, gdy to bezpieczeństwo było dopiero zagrożone.

Stworzona została strona internetowa Pomocny UWr, która pozwoliła w jednym miejscu zebrać wszystkie instytucje wspierające studentów i doktorantów w jednym miejscu, tak aby udostępnić pełen pakiet informacyjny dla nich ułatwiając poszukiwanie pomocy w chwilach, gdy tego najbardziej potrzebują. Warto podkreślić, że do kwestii pomocy i bezpieczeństwa podeszliśmy holistycznie łącząc zarówno sprawy związane z bezpieczeństwem psychologicznym oraz szczególnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, ale także bezpieczeństwo informatyczne, BHP oraz pomoc socjalną. Mam nadzieję, że będzie to żywy organizm, który będzie się rozrastał i zmieniał wraz ze wzrostem liczby działań pomocowych oferowanych w UWr studentom, czego dobrym przykładem może być aktualizacja strony w związku z przyjęciem Rekomendacji dotyczących wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego.

Jednym z ważniejszych działań, które podjęłam było także stworzenie, w ramach zespołu w skład którego wszedł także dr hab. Wojciech Jasiński z WPAiE oraz p. Dawid Piekarski – kierownik Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej oraz przy wsparciu Działu Organizacyjnego UWr, „Procedury ewakuacji osób z obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami”. Celem naszych działań było dostosowanie procedur ewakuacyjnych obowiązujących w UWr do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które to zadanie realizowane było w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Uniwersytet Wrocławski uczelnią w pełni dostępną do roku 2023”. Mam nadzieję, że procedura już za chwilę zostanie przyjęta jako akt prawny obowiązujący w uczelni i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach dotyczących ich ewakuacji.

Dużo wysiłku włożyłam także w sprawienie, aby pierwszoroczni studenci weszli w nowy rok akademicki 2021/2022 z nową energią. We współpracy z Działem Spraw Studenckich, Samorządem Studenckim oraz wieloma zaangażowanymi podmiotami w uczelni zorganizowane zostały w dniach 4-5 października 2021r.  Dni Adaptacyjne dla studentów, podczas których pełnomocniczki i pełnomocnicy z Sieci Równości i Bezpieczeństwa pod hasłem #UWrRównyiBezpieczny spotykali się z nowymi członkami naszej społeczności akademickiej z przesłaniem współpracy, tolerancji i życzliwości. Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć mechanizmy, które – mam nadzieję – pozwolą studentom znaleźć wsparcie w tych chwilach, w których będzie im ono potrzebne.

W trosce o bezpieczeństwo naszych studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów, w aspekcie zdrowotnym, we współpracy z AZS UWr zachęcaliśmy do udziału w Biegu Akademickim 2021 roku organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w szczytnym charytatywnym celu. Do wzięcia udziału w zawodach odbywających się indywidualnie w związku z obostrzeniami pandemicznymi, namawiał m.in. prorektor Tomasz Kalisz oraz prorektor Dariusz Adamski podczas treningu z udziałem naszej studentki Natalii Widawskiej – Mistrzyni Europy U21 w biegu 4 x 400 m. Efekty treningu pokazaliśmy na stronie UWr, a w rezultacie spore grono nie tylko studentów i doktorantów, ale także nauczycieli akademickich zarejestrowało swój udział w zawodach a Ci najlepsi zdobyli nagrody, m.in. bluzy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chciałabym najserdeczniej i najszczerzej podziękować za dotychczasową współpracę przede wszystkim wszystkimi pełnomocniczkom i pełnomocnikom z Sieci Bezpieczeństwa, z którymi dane było mi współpracować. Jestem wdzięczna za wspólne działania także całej Sieci Równości, zwłaszcza dr. Łukaszowi Prusowi za wsparcie oraz Komisji ds. Równego Traktowania kierowanej przez dr hab. Annę Śledzińską-Simon. Ogromną pomoc w moich działaniach otrzymałam także od doc. Aliny Czapigi oraz Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a także Biura Współpracy Międzynarodowej i jego kierowniczki Urszuli Brody oraz Pełnomocniczki Rektora ds. Odpowiedzialności Społecznej – dr Kamili Kamińskiej-Sztark, którym również z mojej strony należą się podziękowania. Wreszcie dziękuję za wspieranie moich działań władzom uczelni, JM Rektorowi Przemysławowi Wiszewskiemu, Prorektorce Patrycji Matusz oraz Prorektorowi Tomaszowi Kaliszowi.

Mimo satysfakcji z dotychczasowych działań pozostaje we mnie pewien niedosyt. Mam poczucie, że nie wszystko co zostało rozpoczęte udało się dokończyć. Pracowaliśmy nad wzmocnieniem świadomości dotyczącej bezpieczeństwa fizycznego w uczelni w tym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach szkoleń dla pełnomocniczek i pełnomocników z Sieci Bezpieczeństwa i te działania należałoby kontynuować. Także dotychczasowy zakres współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Policją wymaga analizy, zwłaszcza na tle wydarzeń z jesieni 2020 roku. Być może najważniejszym z wyzwań jest stworzenie nieformalnych instrukcji działania dla wszystkich pracowników uczelni i osób w niej uczących się w sytuacjach zagrażających lub naruszających już bezpieczeństwo. Rozpoczęliśmy w ramach Sieci Równości monitoring schematów działań wdrażanych w sytuacjach trudnych na poszczególnych wydziałach i prace te należy kontynuować, tak aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa tak samych studentów i doktorantów jak i pracowników. Nie tylko bowiem doraźne zażegnywanie problemów, ale wiedza o tym jak w sposób właściwy zareagować w sytuacjach trudnych, pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wszystkich członków naszej społeczności akademickiej.Nowej pełnomocniczce rektora ds. bezpieczeństwa, dr Barbarze Kowalczyk, życzę powodzenia, cierpliwości i wytrwałości we wszystkich działaniach, które będzie podejmować. A nade wszystko życzę jej uważności oraz dobrej współpracy ze wszystkimi podmiotami, które w Uniwersytecie Wrocławskim niosą pomoc i wspierają studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów na wszystkich etapach ich edukacji w Uniwersytecie Wrocławskim”.


Dr Łukasz Prus, dotychczasowy rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, w bieżącym roku akademickim przebywa na urlopie naukowym. W związku z tym i w tym czasie zastąpi go dr Ariel Przybyłowicz z Instytutu Prawa Cywilnego, który dotychczas pracował w Komisji ds. równego traktowania. Ariel Przybyłowicz jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego. Od 2014 roku jest również radcą prawnym, posiadającym doświadczenie m.in. w sprawach mobbingowych.

dr Przybyłowicz, dr Prus
fot. D. Hull/UWr CC-BY

Dr Łukasz Prus pełnił funkcję rzecznika od lutego 2020 r. Był pierwszą zatrudnioną w tej roli osobą na Uniwersytecie Wrocławskim. Podsumowuje swoje dotychczasowe działania:

„W lutym 2020 r. rektor UWr prof. Adam Jezierski utworzył stanowisko rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w UWr. Do moich pierwszych zadań należało przede wszystkim przygotowanie projektu wewnętrznej procedury antydyskryminacyjnej. Na podstawie tego opracowania, rektor UWr prof. Adam Jezierski wspólnie z rektorem elektem prof. Przemysławem Wiszewskim, 18 sierpnia 2020 r. podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, ale także określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania oraz rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Rektor UWr prof. Przemysław Wiszewski zobowiązał mnie do opracowania koncepcji sieci wydziałowych pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania, którzy zostali powołani przez każdego dziekana i kierownika jednostki ogólnouczelnianych. Przez cały okres mojej pracy blisko współpracowałem z pełnomocniczką rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów w UWr dr Karoliną Kremens, dr Aliną Czapigą prowadzącą pracownie konsultacji i poradnictwa psychologicznego w UWr, pełnomocniczką Rektora UWr ds. odpowiedzialności społecznej dr Kamilą Kamińską-Sztark oraz Działem ds. Komunikacji współtworząc kompleksowy system wsparcia dla członków i członkiń wspólnoty UWr.

W licznych interwencjach indywidualnych udzielałem pomocy studentom, doktorantom i pracownikom UWr w procesach sprawiedliwości naprawczej zmierzających do przestrzegania wartości akademickich, a w razie konieczności także przed właściwymi organami państwowymi. Współuczestniczyłem też w badaniach i pracach wyrównujących szanse grup mniejszościowych, a także rodziców oraz studentów zagranicznych w UWr. Włączałem się w inicjatywy zmierzające do kształtowania postaw obywatelskich, które wpisują się w misję uczelni zgodnie z art. 2 tzw. ustawy 2.0. Wraz z pełnomocniczkami i pełnomocnikami ds. akademickich, bezpieczeństwa i równości z innych uczelni współtworzyłem krajową sieć rzeczniczą, która stanowi platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz partycypowałem w pracach European Network of Ombuds in Higher Education

Na czas urlopu naukowego obowiązki rzecznika z pełnym przekonaniem przekazuję doktorowi Arielowi Przybyłowiczowi. Wiem, że znajomość orzecznictwa, krajowej i zagranicznej literatury, a także cechy osobowości potwierdzają jego wysokie predyspozycje do wykonywania tej funkcji”.

Dr Karolinie Kremens i dr. Łukaszowi Prusowi dziękujemy za dotychczasowe działania i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach!

Dr Barbarze Kowalczyk i dr. Arielowi Przybyłowiczowi życzymy powodzenia i wielu sukcesów podczas pełnienia nowych obowiązków. 


Więcej informacji na temat działań związanych z kwestiami bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji znajduje się na stronach Pomocny UWr i Równy UWr.

Dodane przez: Agata Kreska

19 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 24 lis 2021