Strona używa plików cookies więcej

26 kwietnia 2021 r. ujednolicono regulamin Szkoły Doktorskiej UWr. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.

Regulamin określa organizację kształcenia oraz związane z tym prawa i obowiązki doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W regulaminie zawarte są zasady porządkujące m.in.:

  • organizację Szkoły Doktorskiej, w tym zadania Szkoły Doktorskiej, zasady działania kolegiów – ich powoływanie oraz likwidację, obowiązki kierownika kolegium, zadania Prorektora ds. nauczania wobec Szkoły Doktorskiej, zasady działania Rady Szkoły Doktorskiej UWr,
  • zadania rady dyscypliny właściwej dla danego kolegium szkoły doktorskiej
  • zasady rekrutacji i nauki w Szkole Doktorskiej
  • prawa i obowiązki doktoranta
  • zasady przygotowania Indywidualnego planu badawczego (IPB)
  • zasady odbycia praktyki zawodowej
  • etapy kształcenia i ich zaliczania
  • zasady oceny śródokresowej
  • zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia
  • zasady działania samorządu i organizacji doktorantów

Regulamin można znaleźć na stronie BIP oraz w załączniku.