Strona używa plików cookies więcej

Konferencje

O rodzinnej pieczy zastępczej w XXI w. – konferencja

Celem konferencji jest spotkanie i dialog różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – badaczy, dydaktyków, praktyków. Chcemy zająć się problemami, jakie pojawiają się w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapraszamy do udziału pracowników socjalnych, socjologów, psychologów, polityków społecznych, pedagogów, prawników i przedstawicieli innych nauk oraz środowiska reprezentującego i związanego z rodzinną pieczą zastępczą. Będziemy odwołać się do teorii, badań naukowych i praktyki, które łącznie umożliwią lepszy dobór metod i narzędzi diagnozy alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, jaką jest rodzina zastępcza. Otwarcie na interdyscyplinarny dialog pozwoli udzielić rodzinie zastępczej lepszego wsparcia, poprawić jej funkcjonowanie i zmniejszyć zagrożenie wykluczeniem społecznym. A przede wszystkim –  pomóc w budowaniu takich relacji międzyludzkich, które w centrum mają dziecko – najważniejszego i najbardziej wrażliwego „uczestnika” pieczy zastępczej.

Rezultatem wspólnych obrad będzie wypracowanie przestrzeni do realizacji działań w obszarze teoretycznych i praktycznych aspektów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Konferencja „Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie” odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Marcelina Zuber, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii dr hab. Iwona Taranowicz, Kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii Prowadzący konferencję Rafał Motriuk – dziennikarz naukowy

9. 30 – 11. 45 Panel naukowy Rodzina jako wspólnota dialogu; przewodniczący sesji: dr hab. Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Socjologii

 • dr hab. Dorota Moroń, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii; System pieczy zastępczej w III RP – w kierunku rodzinnych form opieki
 • dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. nadzw. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii;O potrzebie pogłębionej pracy terapeutycznej z wychowankami pieczy zastępczej- na podstawie case study biografii absolwentów dorosłych wychowanków pierwszych łódzkich rodzinnych domów dziecka
 • dr Magdalena Arczewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych; Wsparcie rodziny zastępczej i umieszczonego w niej dziecka w kontekście współpracy przedstawicieli służb społecznych
 • dr Rafał Bakalarczyk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej; System pieczy zastępczej w Szwecji. Źródło inspiracji czy przestrogi?
 • mgr Sylwia Renosik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu; Przygotowanie do roli „stawania się” rodzicem zastępczym
 • mgr Iryna Drozd, Uniwersytet Rzeszowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie; Rodzina zastępcza – odruch serca czy praca na etacie?
 • Elżbieta Matusiak – Prezes Fundacji „Projekt Roz”, Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego, Kraków; Zaopiekuj się opiekunem

11.45 -12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Panel praktyków

 • Katarzyna Klimiuk – Bibik, Rodzina zastępcza niezawodowa, Zwola;Rodzina zastępcza jako misja
 • Karolina Bąkowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Rodzina zastępcza niezawodowa, Złotów; Rodzina inna niż wszystkie
 • Daniela Godlewska, Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Wrocław; Rodzina zastępcza a rodzina biologiczna – trudne relacje
 • Aleksandra Nawrocka, Zawodowa rodzina zastępcza, Krosno Odrzańskie; Mam umowę na zastępstwo
 • Agnieszka Arbaszewska, Małgorzata Paszkowska, Stowarzyszenie Pod skrzydłami, Zawodowe rodziny zastępcze, Gliwice; Rodzina zastępcza – imperium mocy
 • Gabriel Majchrzak, wychowanek systemu pieczy zastępczej w latach 1999-2008, autor książki; Niemożliwe nie istnieje

13.30 – 14.00 Przerwa na lunch

14.00 – 15.15 Panel pomocowy – gość honorowy Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Pan Jacek Sutryk

 • Lidia Zeller, Prezes Stowarzyszenia, Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny – Organizator Pieczy Zastępczej; Praca z rodzinami zastępczymi w ramach zadania zleconego organizacji pozarządowej na przykładzie działań Stowarzyszenia „DLA RODZINY” w Częstochowie”
 • Kazimierz Ździebło, Fundacja „Pozytywka”, Wrocław; Miłość – czy to wystarczy? O pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin z pieczy zastępczej
 • Agnieszka Palka, Fundacja EY, Warszawa; Rodzic w zastępstwie mamy i taty – zawód i rola.
 • Łukasz Sadkowski, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Warszawa; Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego, służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach
 • Marta Kacprzak, Objectivity Bespoke, Wrocław; Wolontariat pracowniczy na rzecz rodzin zastępczych

15.15 -15.30 Przerwa kawowa

15. 30 – 16.10 Panel prawny

 • Anna Matuszewska, Sędzia Sądu Rejonowego w Lubinie, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich; Prawne i instytucjonalne perspektywy działań na rzecz dziecka, rodziny zastępczej i rodziny biologicznej
 • Alina Prusinowska-Marek, Kurator, Grodzisk Mazowiecki/Warszawa; Realizacja art.3 ust.2 Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej – model teoretyczny a praktyka

16. 10 – 17.30 DEBATA Prowadzący debatę: dr hab. Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Socjologii

Podczas przerw kawowych zapraszamy do oglądania wystawy, prac dzieci z pieczy zastępczej – wystawa przygotowana przez Dominikę Podoba, Zawodowa rodzina zastępcza „Za górami za lasami”

17.30 Zakończenie konferencji

Organizatorem konferencji jest Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej Przystanek Rodzina, współorganizatorem jest Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „PO MOC”

Dodane przez: Agata Kreska

10 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 12 Kwi 2018