Strona używa plików cookies więcej

Strategiczne i operacyjne cele UWr w latach 2013–2020

Cel strategiczny 1: Wysoka jakość badań naukowych

 1. Dogodne warunki prowadzenia badań
 2. Projakościowe finansowanie badań
 3. Umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność badań
 4. Nowa jakość informacji naukowej

Cel strategiczny 2: Doskonalenie kształcenia

 1. Atrakcyjny system studiów
 2. Kompetentna kadra naukowo‐dydaktyczna
 3. Podmiotowość studentów
 4. Edukacja popularyzująca naukę i oferta skierowana do środowisk pozaakademickich

Cel strategiczny 3: Wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno‐gospodarczym

 1. Współpraca z podmiotami ze sfery kultury i sztuki
 2. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i sportowymi
 3. Współpraca z podmiotami gospodarczymi
 4. Współpraca z władzami miejskimi i wojewódzkimi
 5. Wspieranie współpracy z podmiotami zagranicznymi
 6. Rozwój współpracy z absolwentami uczelni

Cel strategiczny 4: Unowocześnienie systemowego zarządzania uczelnią

 1. Rozwój kapitału ludzkiego
 2. Informatyzacja uczelni
 3. Rozwój infrastruktury i gospodarka nieruchomościami

Cel strategiczny 5: Zwiększanie społecznej odpowiedzialności uczelni oraz znaczenia Uniwersytetu w regionie i w kraju

 1. Tworzenie relacji z grupami absolwentów
 2. Wpływanie na kształt instytucjonalnych procedur
 3. Relacje eksperckie
 4. Wzmacnianie obecności Uniwersytetu Wrocławskiego w świadomości ludzi

Wrocław, 26 czerwca 2013 r.

prof. dr hab. Marek Bojarski
Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Podstawa prawna: Uchwała nr 100/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020