Strona używa plików cookies więcej

Czasem samo przygotowanie aplikacji o grant w konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych bywa niemal tak żmudne i czasochłonne jak sama praca w ramach grantu. To określony czas, który trzeba poświęcić. To też wstępne badania, na podstawie których zapadają decyzje, czy badaczowi zostanie grant przyznany. Chcemy to ułatwić poprzez system „grantów wewnętrznych”.

Granty wewnętrzne, adresowane do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie badań wstępnych po to, żeby móc złożyć aplikację, umożliwiającą uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych. Są zatem ułatwieniem i wstępem dla badaczy do uzyskania środków na badania z grantów zewnętrznych, które mają być realizowane na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsza edycja naboru wniosków już się odbyła. Trwa procedura oceny wniosków. Następne konkursy ogłaszane będą raz w roku, do roku 2026.

Ile grantów, ile pieniędzy?

 1. W każdej edycji naboru wniosków może zostać sfinansowanych 40 grantów.
 2. Maksymalna kwota finansowana przyznawana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł.
 3. Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w ostatnim roku realizacji programu 12 miesięcy.

Dla kogo?

 1. O grant mogą starać się pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych lub nie uzyskali promesy jego finansowania.
 2. O grant nie mogą starać się osoby, którym jako wykonawcom w innych grantach nie przysługuje, na mocy zawartej umowy, prawo do prowadzenia badań w ramach innych projektów.

Jak aplikować o grant?

 1. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć za pomocą strony internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Można go złożyć w języku polskim lub angielskim, o języku informuje każdorazowo komunikat Rektora.
 3. Wniosek musi zawierać:
  • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego i stanowisko, e-mail, okres zatrudnienia na Uniwersytecie Wrocławskim;
  • wykaz maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji naukowych wnioskodawcy opatrzonych afiliacją Uniwersytetu Wrocławskiego i opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat (uwaga: wymóg afiliacji nie dotyczy tych, którzy pracują na UWr krócej niż dwa lata);
  • wykaz maksymalnie pięciu najważniejszych osiągnięć naukowych i dokonań badawczych w z ostatnich pięciu lat;
  • wykaz maksymalnie trzech obszarów badawczych zgodnych z klasyfikacją Web of Science lub SCOPUS, które najlepiej opisują zakres badań wnioskodawcy;
  • przypisanie badań do Priorytetowych Obszarów Badawczych;
  • wskazanie panelu (wyjaśnienie poniżej);
  • tytuł, streszczenie i naukowy opis projektu;
  • opis zadań badawczych;
  • całkowitą kwotę finansowania z uzasadnieniem planowanych wydatków;
  • nazwę konkursu o grant zewnętrzny, nazwę instytucji zewnętrznej organizującej konkurs oraz edycję konkursu, w którym wnioskodawca będzie się ubiegał o uzyskanie finansowania badań.
 4. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Kto i w jaki sposób ocenia wnioski?

 1. Wnioski oceniają grupy ekspertów w ramach trzech paneli tematycznych:
  • A: panel nauk o życiu i Ziemi (Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska);
  • B: panel nauk ścisłych (Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Chemii);
  • C: panel nauk humanistycznych i społecznych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych).
 2. Ocena formalna wniosku jest przeprowadzana według zasady „spełnia/nie spełnia”, następnie wnioski zakwalifikowane do konkursu oceniane są pod względem merytorycznym przez ekspertów na podstawie recenzji przygotowanych przez recenzentów, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego i spełniają wymóg braku konfliktu interesu.
 3. Wnioski zawierające przypisanie do Priorytetowych Obszarów Badawczych są dodatkowo punktowane.
 4. Listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania sporządzają eksperci, a zatwierdza je zespół powołany przez rektora UWr. Ostateczną decyzję podejmuje rektor.
 5. Wnioskodawca, którego wniosek został zakwalifikowany podpisuje umowę na realizację grantu wewnętrznego.

Realizacja grantu

 1. Pieniądze na realizację grantu uruchamiane są po podpisaniu umowy.
 2. Aby rozliczyć grant, należy:
  • złożyć aplikację grantową umożliwiającej uzyskanie grantu zewnętrznego, wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku;
  • przekazać Zespołowi raporty z realizacji grantu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”.