Strona używa plików cookies więcej

Kursy dokształcające

Uniwersytet Wrocławski prowadzi płatne kursy dokształcające, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i naukowych, poszerzanie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu oraz aktualizacja wiedzy.

Wykaz kursów prowadzonych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii:

 • Modele zarządzania w administracji publicznej (kierownik – prof. dr hab. Jolanta Blicharz, prof. nadz. UWr)
 • Studiuj przed maturą. Rok zerowy (kierownik – dr hab. Mirosław Sadowski)
 • Negocjacje i mediacje w sferze publicznej (kierownik – dr Magdalena Tabernacka)
 • Zarządzanie kancelarią prawniczą (kierownik – dr Aleksandra Szadok-Bratuń)
 • Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego (kierownik – dr Aleksandra Szadok-Bratuń)
 • Budowanie marki samorządu terytorialnego (kierownik – dr Aleksandra Szadok-Bratuń)
 • E-administracja (kierownik – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński)
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (kierownik – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński)
 • Detektywistyka (kierownik – prof. dr hab. Maciej Szostak, prof. nadzw. UWr)
 • Stosowanie prawa UE przez krajowe organy (kierownik – dr Barbara Kowalczyk)
 • Kurs prawa rosyjskiego (kierownik – dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. nadzw. UWr)
 • Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje

Wykaz kursów prowadzonych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
(koordynator wydziałowy: dr Ewa Musiał)

 • Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem
 • Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych (klasy 1 – 4)
 • Jak wychowywać zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
 • Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu międzyreligijnego
 • Praca w grupach różnowiekowych w szkole
 • Sztuka autoprezentacji
 • Psychologia dla polityków
 • W magicznym świecie muzyki
 • Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej
 • Psychologia jedzenia i psychodietetyka
 • Szkoła jako przestrzeń wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy
 • Edukacja zdrowotna w szkole program wychowawczy.._
 • Elementy coachingu i tutoringu
 • Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci
 • Uczeń jako badacz na zajęciach edukacji środowiskowej
 • Integracja treści czy wiedzy. Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia
 • Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej
 • Kryzysy – jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego

Kandydaci na kursy dokształcające są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów w dziekanatach wydziału lub sekretariatach jednostek międzywydziałowych prowadzących dane kursy:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej);
 • kopie dokumentów wymaganych od kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 • podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych między Uniwersytetem Wrocławskim a uczestnikiem kursu dokształcającego lub między Uniwersytetem Wrocławskim a jednostką bądź instytucją kierującą uczestnika na kurs (wzór poniżej);
 • dowód uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.