Strona używa plików cookies więcej

Słowniczek pojęć

HARMONOGRAM REKRUTACJI – określa terminy, w jakich powinno się dokonać określonych czynności, np. zarejestrować się, złożyć dokumenty itd. W harmonogramie podawane są także terminy dodatkowych egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia list osób do przyjęcia i przyjętych itd.

IRC – system Internetowej Rejestracji Cudzoziemców na studia w języku angielskim.

IRK – system Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Uniwersytecie Wrocławskim i dotyczy kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów.

KIERUNEK STUDIÓW – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana na uczelni w sposób określony przez program. Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 70 kierunków na studiach I stopnia (w tym 4 inżynierskie), ponad 50 na studiach II stopnia oraz 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich.

OPŁATA REKRUTACYJNA – bezzwrotna opłata obowiązująca kandydata na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie (z opłat zwolnieni są kandydaci na studia doktoranckie i podyplomowe). Jej wniesienie, obok rejestracji w IRK, jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji.

REJESTRACJA – rozpoczyna proces rekrutacji. Elektronicznej rejestracji w systemie IRK należy dokonać, jeśli chce się podjąć studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

REKRUTACJA – proces przyjmowania kandydatów na studia – trzeba go przejść, by zostać przyjętym. Na UWr rekrutacja na studia I, II i III stopnia oraz jednolite magisterskie i podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

SPECJALNOŚĆ, SPECJALIZACJA – wyodrębniona część danego kierunku studiów, którą wybiera się w zależności od zainteresowań naukowych czy zawodowych. W przypadku niektórych kierunków decyzję należy podjąć już na etapie rekrutacji, jednak na większości – specjalność lub specjalizację wybiera się w trakcie studiów. Na Uniwersytecie Wrocławskim jest do wyboru blisko 250 specjalności oraz specjalizacji, zwykle kilka na kierunku, czasami nawet kilkanaście.

STUDIA I STOPNIA (licencjackie lub inżynierskie) – studia wyższe, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się świadectwo dojrzałości. Trwają 6 (licencjackie) lub 7 (inżynierskie) semestrów, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. UWr prowadzi ponad 70 takich kierunków w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Można po nich kontynuować naukę np. na studiach II stopnia.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) – studia wyższe, na które można aplikować, kiedy ukończy się przynajmniej studia I stopnia. Również prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Trwają zwykle 4 semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po nich można podjąć np. studia III stopnia. Na UWr jest ponad 50 kierunków studiów magisterskich II stopnia.

STUDIA III STOPNIA (doktoranckie) – studia, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się tytuł magistra. Trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. UWr prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kilkunastu kierunkach.

STUDIA INDYWIDUALNE – interdyscyplinarne kierunki studiów, których program zakłada możliwość samodzielnego dostosowania profilu kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań wybitnie uzdolnionych studentów. Każdy student posiada swojego tutora (opiekuna). Na UWr takie kierunki to Indywidualne studia informatyczno-matematyczne oraz Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – studia wyższe, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po ich ukończeniu można podjąć np. studia III stopnia. Na UWr są 2 takie kierunki: prawo i psychologia.

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE – kierunki studiów realizowane jednocześnie na kilku wydziałach. Na UWr obecnie istnieją 2 takie kierunki: ochrona środowiska i międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne (zwane w skrócie MISHIS).

STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się zwykle w wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowo-wieczornych.

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy, zwykle dwa razy w miesiącu.

STUDIA PODYPLOMOWE – studia, które można podjąć, jeśli posiada się dyplom ukończenia studiów wyższych. Trwają zwykle od 2 do 4 semestrów i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Na UWr jest ich ok. 100. Są to studia płatne.

STUDIA STACJONARNE – studia, na których zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w języku polskim dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, są bezpłatne.