Strona używa plików cookies więcej

Szkolenia

Uniwersytet Wrocławski prowadzi szkolenia na zlecenie różnych jednostek. Ich celem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Szkolenia, w zależności od rodzaju i tematyki, mogą mieć charakter otwarty (mogą uczestniczyć w nich wszystkie zainteresowane osoby) lub zamknięty (dla pracowników jednostek lub instytucji zlecających przeprowadzenie szkolenia). Mogą być jednorazowe lub cykliczne. Odbywają się w formie zajęć warsztatowych oraz praktyczno-teoretycznych.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii organizuje

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
Kierownik szkolenia – dr hab. Karolina Stopka
Forma prowadzenia szkolenia – tryb niestacjonarny (soboty – niedziele) z wyjątkiem zajęć hospitacyjnych w instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej, które mogą odbyć się w dniu roboczym.

Program szkolenia
Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.IX.2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081). Zakłada realizację 265 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich WPAiE, praktyków, w tym pracowników zarządzających jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sędziów oraz nauczycieli szkół pracowników socjalnych, wśród których część stanowiła obsadę dydaktyczną, prowadzonych przez WPAiE przez 16 lat, Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego oraz wyodrębnionej w ramach tych Studiów: Specjalizacji – Organizacja Pomocy Społecznej.