Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka

OPUS i PRELUDIUM dla ponad 30 badaczy z UWr

Narodowe Centrum Nauki 15 listopada ogłosiło wyniki trzynastej edycji swoich flagowych konkursów – OPUS i PRELUDIUM. Dofinansowanie na swoje badania otrzyma ponad 30 badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie z NCN trafi na UWr ponad 15,5 mln zł. 

W konkursie OPUS 13 nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. W związku z tym spłynęło w nim aż 1831 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, których autorzy otrzymają łącznie prawie 390 mln zł. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się 23 autorstwa badaczy z UWr. W sumie trafi do nich ponad 14,5 mln zł.

 • dr Magdalena Barbaruk (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie Amereidy, 206 513 zł
 • dr hab. Jolanta Ejfler (Wydział Chemii), Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi sekwencjami: projektowanie, funkcjonalizacja i zastosowania, 1 141 101 zł
 • dr Janusz Gregoliński (Wydział Chemii), Wielordzeniowe kompleksy metali z wielkimi makrocyklami wywodzącymi się z 2,6-diformylopirydyny i trans-1,2-diaminocyklopentanu, 533 300 zł
 • dr hab. Tomasz Jurdziński (Wydział Matematyki i Informatyki), Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci, 634 400 zł
 • dr Łukasz Kamiński (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Kościół katolicki wobec komunizmu – doświadczenie Polski i Czechosłowacji 1944/45–1989, 143 640 zł
 • dr hab. Maciej Kryza (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), Poprawa wyników modelowania jakości powietrza przez zastosowanie metod ensemble (PoLand Air Quality Ensemble – PLAQE), 452 780 zł
 • dr hab. Beata Namyślak (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, 208 460 zł
 • dr Anna Oleszkiewicz (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka, 370 000 zł
 • dr Damian Osajda (Wydział Matematyki i Informatyki), Grupy o niedodatniej krzywiźnie kombinatorycznej, 440 520 zł
 • dr hab. Anna Pietranik (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), Zakres wiekowy wulkanizmu permskiego w Europie: analiza zróżnicowanych chemicznie populacji cyrkonów za pomocą CA-ID-TIMS, 516 560 zł
 • dr hab. Andrzej Polus (Wydział Nauk Społecznych), Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza, 361 134 zł
 • dr Marcin Preisner (Wydział Matematyki i Informatyki), Analiza harmoniczna związana z operatorami różniczkowymi, różnicowymi i różniczkowo-różnicowymi, 354 480 zł
 • dr Agnieszka Przybył (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Tajemnice świata budowniczych długich grobowców. Archeologiczno-paleośrodowiskowe studium neolitycznego krajobrazu kulturowego na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, 734 388 zł
 • prof. Anna Trzeciak (Wydział Chemii), Projektowanie kompozytów Pd@MOF i Pd/PdO@AC o zdefiniowanej morfologii nanocząstek, katalizatorów uwodornienia i izomeryzacji, 989 800 zł
 • dr hab. Krzysztof Stefaniak (Wydział Nauk Biologicznych), Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych, 796 197 zł
 • dr Marek Szykuła (Wydział Matematyki i Informatyki), Klasyczne problemy w teorii automatów skończonych: nowe podejścia, warianty i zastosowania, 520 400 zł
 • dr hab. inż. Małgorzata Werner (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku drzew, 446 728
 • dr hab. Andrzej Wiśniewski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry, 620 100 zł
 • dr hab. Dorota Wolska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Laboratorium humanistyczne jako modus poznania. Od archeologii do projektu, 415 498 zł
 • dr Grzegorz Wyłupek (Wydział Matematyki i Informatyki), Testy adaptacyjne dla danych cenzurowanych, 168 000 zł
 • prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Wydział Biotechnologii), Białko Lsr2 jako globalny organizator chromosomu i czynnik transkrypcyjny u Mycobacterium- współdziałanie pomiędzy Lsr2 oraz białkami SMC i HupB, 1 906 000 zł
 • prof. Eugeniusz Zych (Wydział Chemii), Termometria luminescencyjna – nowe podejście do zwiększenia zakresu, czułości i dokładności pomiarów, 1 291 200 zł
 • dr hab. Magdalena Żuk (Wydział Biotechnologii), Zbadanie udziału glikozydów cjanogennych w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium. Ocena współdziałania dróg metabolizmu drugorzędowego w odpowiedzi roślin na infekcję patogenną, 1 399 160 zł

PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący uczeni złożyli w sumie 1180 wniosków, z których finansowanie w wysokości niemal 40 mln zł otrzymają 324. Wśród laureatów znalazło się ośmioro badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy otrzymają w sumie ponad 1 mln zł.

 • mgr Gabriela Baranowska (Wydział Biotechnologii), Interakcje białek Rrp 1 i Rrp2 z helikazą Srs 2 w odpowiedzi na stres replikacyjny i uszkodzenia DNA, 60 000 zł
 • mgr Radosław Gliński (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Śląska architektura podcieniowa na tle europejskim (XIII–XVIII w.), 165 997 zł
 • mgr Karolina Jara (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Urbanistyka i architektura na Śląsku w okresie Trzeciej Rzeszy (1933–1945), 158 400 zł
 • mgr Aleksandra Kroczak (Wydział Biotechnologii), Analiza ewolucji genomów mitochondrialnych papug na przykładzie rodzaju Amazona (rząd: Psittaciformes), 172 449 zł
 • mgr Tomasz Łebkowski (Wydział Biotechnologii), Biologiczna funkcja fosforyzacji inicjatorowego białka DnA ze Streptomyces coelicolor, 60 000 zł
 • mgr Agnieszka Regiec (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Kapitał Zakładowy spółki z o.o. jako narzędzie ochrony jej wierzycieli w ujęciu prawno-porównawczym, 104 664 zł
 • mgr Jakub Suchodolski (Wydział Biotechnologii), Rola fruktozy w oporności wielolekowej Candidia albicans, 179 064 zł
 • mgr Kinga Winnicka (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowanych wczesnej epoki brązu w oparciu o wybrane metody obrazowania i analizy fizykochemiczne, 178 340 zł

zebr. Kamilla Jasińska i Małgorzata Jurkiewicz

Dodane przez: Kamilla Jasińska

23 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 23 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.