Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na UWr

Po raz pierwszy państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Było to wydarzenie bardzo istotne dla promocji języka polskiego,  które przyczyniło się do zintegrowania środowiska specjalistów zajmujących się nauczaniem polszczyzny jako języka obcego w kraju i za granicą. Przez 11 lat (2004-15) funkcjonowania systemu certyfikacji przeprowadzono w Polsce i na całym świecie 238 egzaminów państwowych, w których łącznie wzięło udział 10 029 osób (w grupie dorosłych na trzech poziomach zaawansowania językowego:  B1, B2 i C2).

W 2015 roku wprowadzono zmiany w systemie certyfikacji, poparte modyfikacją odpowiednich aktów prawnych (chodzi tutaj o ustawę o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego). Wprowadzone reformy spowodowały, że obecnie można przeprowadzać egzaminy na sześciu poziomach zaawansowania:  A1-C2  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1-B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Nadzór nad przebiegiem egzaminów sprawuje, działająca w Pionie Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  MNiSW,  Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO), która zajmuje się m.in. harmonogramem sesji egzaminacyjnych, przygotowaniem arkuszy testowych, ewaluacją egzaminów, szkoleniem dla egzaminatorów i wydawaniem certyfikatów. W jej skład wchodzi czternastu przedstawicieli polskich ośrodków akademickich i instytucji ministerialnych, Uniwersytet Wrocławski reprezentuje prof. Anna Dąbrowska.

Przebudowa dotychczas funkcjonującego systemu certyfikacji wiązała się także z jego decentralizacją, co w rezultacie umożliwiło wyłonienie samodzielnych ośrodków egzaminacyjnych spośród spełniających wymogi ustawowe instytucji zajmujących się nauczaniem obcokrajowców.

W czerwcu 2016 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Uniwersytet Wrocławski  otrzymał uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Przeprowadzaniem kolejnych egzaminów  zajął się, powołany w  Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr,  ośrodek egzaminacyjny, którego koordynowanie powierzono pracownikowi naukowo-dydaktycznemu  Instytutu Filologii Polskiej UWr – dr Annie Burzyńskiej-Kamienieckiej.

W czerwcu 2018 roku, po upływie dwuletniej kadencji, uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zostały odnowione na kolejne dwa lata.

Działający na UWr  ośrodek egzaminacyjny zajmuje się poświadczaniem znajomości języka polskiego jako obcego, organizując kolejne sesje egzaminacyjne, w których biorą udział cudzoziemcy  przebywający w Polsce lub też obywatele RP na stałe zamieszkali za granicą. Funkcję egzaminatorów pełnią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Polskiej UWr oraz lektorzy Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, będący uznanymi specjalistami w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wieloletnią praktykę w testowaniu języka polskiego jako obcego. Doświadczenie zdobywane przez te osoby podczas sesji egzaminacyjnych i szkoleń dla egzaminatorów jest gwarancją zachowania wysokich standardów, zgodnych z wymogami Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Do tej pory w ośrodku wrocławskim, funkcjonującym na nowych warunkach, odbyło się pięć egzaminów certyfikatowych (w okresie od listopada 2016 do listopada 2018), w których brało udział 635 osób. Wśród uczestników egzaminu najliczniejszą grupę stanowią zwykle obywatele Ukrainy, którzy potrzebują certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1 do otrzymania karty stałego pobytu lub starają się o polskie obywatelstwo. Nierzadko pojawiają się na egzaminie całe rodziny pragnące zalegalizować swój pobyt w Polsce. Egzamin zdają także osoby planujące studia na polskich uczelniach czy też wykonujące zawody wymagające odpowiednich kompetencji językowych jak na przykład kierowca tira, śpiewaczka operowa, lekarz, informatyk, wykładowca akademicki. Istnieje również całkiem spora grupa miłośników polszczyzny z odległych krajów takich jak Tunezja, Algieria, Brazylia, Meksyk, Korea czy Chiny, którzy uczą się języka polskiego za granicą i przystępują do egzaminów w Polsce, aby  sprawdzić rezultaty swojej edukacji. W egzaminie uczestniczą także osoby niepełnosprawne, którym – zgodnie z obowiązującymi zasadami – zapewnia się odpowiednie warunki udziału.

Utworzenie na Uniwersytecie Wrocławskim ośrodka egzaminacyjnego spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony instytucji zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego, zarówno na terenie Dolnego Śląska, jak też w innych regionach. Funkcjonowanie tego rodzaju ośrodka w strukturach uniwersyteckich stworzyło odpowiednie warunki do testowania poziomu znajomości języka polskiego jako obcego wśród wielu obcokrajowców, w tym również studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni Wrocławia. Przyczyniło się także do pogłębienia istniejącej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, zajmującymi się dydaktyką języka polskiego jako obcego, umożliwiając wymianę doświadczeń w zakresie testowania i oceny znajomości polszczyzny w Polsce i poza jej granicami.

AUTOR: Anna Burzyńska-Kamieniecka

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

23 Sty 2019

ostatnia modyfikacja: 22 Lut 2019