Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Pomieszczenia do wynajęcia przy pl. Borna 9

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia o łącznej powierzchni 518,78 mkw. w budynku położonym przy pl. Borna 9 we Wrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

W skład pomieszczeń wchodzą:

 1. sala konsumpcyjna i biuro – 206,8 mkw
 2. bufet z zapleczem – 127,1 mkw
 3. kuchnia z zapleczem – 105,9 mkw
 4. piwnice – 78,98 mkw.

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje elektryczną, przyłącza wodociągowe, gaz.

Dostosowanie pomieszczeń i zmiana instalacji wymagają uzgodnienia i akceptacji Działu Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – minimum 1 rok,

Złożenie ofert

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres / nazwę firmy, siedzibę zainteresowanego oraz oferowaną wysokość netto miesięcznego czynszu
 2. dokumenty rejestrowe: w przypadku podmiotu krajowego aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany (nie dotyczy osób fizycznych niedziałających jako przedsiębiorca).
 3. opis koncepcji funkcjonowania lokalu uwzględniająca charakter obiektu tj. uczelni wyższej
 4. informacje o dotychczasowej działalności;
 5. pisemne oświadczenie dotyczące doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej (minimum 1 rok);

Treść oferty oraz załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim (tłumaczenia z innego języka powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych.

Składane dokumenty i oświadczenia powinny być właściwe dla formy prawnej podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

W przypadku przesłania oferty pocztą (kurierem), za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia odbioru oferty przez Uniwersytet Wrocławski.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin przedmiotu najmu.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem  Obiektu – tel. 71 3759345.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 30 września 2019 r. do godz. 14.00 w Zespole ds. Gospodarki Budynkami Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 34, lub pocztą na adres: Uniwersytet Wrocławski  – Zespół ds. Gospodarki Budynkami,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci na konto Uniwersytetu  zabezpieczenie w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego czynszu brutto za wynajęte pomieszczenia.

Uniwersytet Wrocławski nie wyraża zgody na sprzedaż oraz podawanie alkoholu i napojów alkoholowych.

Wybrany w konkursie Najemca oprócz czynszu najmu ponosił będzie koszty eksploatacyjne.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozpatrywania ofert bez podania przyczyn.

Uniwersytet Wrocławski nie odsyła przesłanych dokumentów.

Dodane przez: Iwona Hendrychowska

5 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 22 Lip 2019