Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Pomieszczenie do wynajęcia przy ul. Joliot-Curie 12

Uniwersytet Wrocławski oferuje do wynajęcia pomieszczenia o łącznej powierzchni 98,49 m2 ,  znajdujące się na parterze w holu głównym budynku  Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego położonym we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12 .

Wejście do lokalu jest przez główne wejście do biblioteki. Do lokalu można się dostać tylko w godzinach pracy biblioteki..

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:

 • wodną z ujęcia miejskiego (na potrzeby najmu w lokalu zainstalowane są wodomierze)
 • kanalizację miejską
 • centralnego ogrzewania
 • energię elektryczną (najemca zobowiązany jest do zainstalowania podliczników energii elektrycznej)
 • wentylację grawitacyjną
 • tryskaczową
 • linię telefoniczną i internetową

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej – minimum 2 lata,

Złożenie ofert

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres / nazwę firmy, siedzibę zainteresowanego oraz oferowaną wysokość netto miesięcznego czynszu
 2. dokumenty rejestrowe: w przypadku podmiotu krajowego aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany (nie dotyczy osób fizycznych niedziałających jako przedsiębiorca).
 3. opis koncepcji funkcjonowania lokalu uwzględniająca charakter obiektu tj. uczelni wyższej
 4. informacje o dotychczasowej działalności;
 5. pisemne oświadczenie dotyczące doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej (minimum 2 lata);

Treść oferty oraz załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim (tłumaczenia z innego języka powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych.

Składane dokumenty i oświadczenia powinny być właściwe dla formy prawnej podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

W przypadku przesłania oferty pocztą (kurierem), za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia odbioru oferty przez Uniwersytet Wrocławski.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin przedmiotu najmu

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Administracyjnym – tel. 71 3463126

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 14.00 w Zespole ds. Gospodarki Budynkami Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 34, lub pocztą na adres: Uniwersytet Wrocławski  – Zespół ds. Gospodarki Budynkami,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

Przed podpisaniem umowy najmu Najemca wpłaci na konto Uniwersytetu  zabezpieczenie w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto za wynajęty lokal.

Uniwersytet Wrocławski nie wyraża zgody na sprzedaż oraz podawanie alkoholu i napojów alkoholowych. Ponadto ze względu na usytuowanie nieruchomości,  działalność prowadzona w ww. przedmiocie najmu nie może być uciążliwa dla jej najbliższego otoczenia.

Wybrany w konkursie Najemca oprócz czynszu najmu ponosił będzie koszty eksploatacyjne.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozpatrywania ofert bez podania przyczyn.

Uniwersytet Wrocławski nie odsyła przesłanych dokumentów.

Dodane przez: Iwona Hendrychowska

5 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 5 Mar 2019