Strona używa plików cookies więcej

Konsultacje

Kolejnym elementem projektu są specjalistyczne konsultacje (Zadanie 3)

Specjalistyczne konsultacje (superwizje)

W ramach projektu realizowane będą specjalistyczne konsultacje dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, skierowane do osób, które doświadczyły trudnych bądź ryzykownych sytuacji w swojej pracy. Podczas superwizji z psychologiem będzie można omówić trudności, kryzysy, zachowania trudne, które wystąpiły w pracy i wspólnie znaleźć sposoby radzenia sobie z nimi. Sesje mogą pomóc nauczycielom akademickim zrozumieć wpływ ograniczeń i zachowań na charakter i jakość procesu dydaktycznego. Przykładem takich sytuacji są zachowania agresywne, przewlekłe choroby somatyczne, psychiczne, sytuacje ryzykowane.

Konsultacje w zakresie wsparcia edukacyjnego

Zorganizujemy specjalistyczne konsultacje w zakresie wsparcia edukacyjnego i oceny potrzeb edukacyjnych kandydatów na studia i studentów z niepełnosprawnościami. W procesie doradztwa edukacyjnego kluczowa będzie ocena potrzeb kandydata na studia/studenta wynikających z jego sytuacji zdrowotnej, predyspozycji oraz specyfiki studiów. Ustalenie tych potrzeb ściśle wiąże się z zapewnieniem studentowi równych praw w dostępie do kształcenia. Osoby te będą zapoznawane ze specyfiką wybranego przez siebie kierunku oraz zindywidualizowanymi możliwościami wsparcia. Często osoby te nie mają wiedzy o danym kierunku i w trakcie procesu edukacyjnego powstaje wiele problemów, m.in. z uczestnictwem w zajęciach laboratoryjnych, lektoratach czy też zdawaniem egzaminów. Zdarza się, że student jest zmuszony do rezygnacji z wybranego kierunku studiów. Rozszerzenie działalności biura ZOSDN o kwestie opisane powyżej jest istotne z punktu widzenia Uniwersytetu, jako uczelni dostępnej i otwartej, wychodzącej naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością.