Strona używa plików cookies więcej

Wsparcie udzielane jest kandydatom/tkom na studia, studentom/tkom, doktorantom/tkom oraz pracownikom/com prowadzącym działalność naukową oraz posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dokument równoważny).

Wsparcie udzielane jest na podstawie Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim (załącznik 1 i załącznik 1a) po otrzymaniu zgody Prorektora ds. studenckich.

Wszelka korespondencja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem domeny @uwr.edu.pl. 

Informacja dotycząca terminów i sposobu składania wniosków podawana jest przed rozpoczęciem semestru w zakładce „Aktualności”. Dokumenty, jakie należy złożyć to wniosek (załącznik 2) oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku aplikowania o kilka rodzajów wsparcia, należy złożyć tylko jeden wniosek.

W zależności od rodzaju wsparcia poprosimy o doprecyzowanie potrzeb:

ASYSTENT DYDAKTYCZNY: należy dołączyć plan zajęć/plan badawczy i określić zakres obowiązków asystenta dydaktycznego związany z procesem dydaktycznym, prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracą zawodową wraz z podaniem tygodniowej liczby godzin pracy. Asystent dydaktyczny nie wspiera w czynnościach życia codziennego jak robienie zakupów, sprzątanie. Asystent będzie mógł korzystać z bezpłatnego wsparcia w Poradni Psychologicznej oraz dedykowanych szkoleń. Wymagane jest wypełnianie karty czasu pracy (załącznik 3).

DOJAZDY NA ZAJĘCIA: należy dołączyć plan zajęć/plan badawczy, aby Zespół mógł zaplanować harmonogram dojazdów. Dojazd realizowany jest w granicach Wrocławia na trasie z domu na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki lub jednostek UWr.

KURS ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ: należy opisać trasy związane z procesem dydaktycznym, np. z miejsca zamieszkania do Instytutu, biblioteki, jednostek UWr, w których załatwiane są sprawy związane z procesem kształcenia lub prowadzonymi badaniami naukowymi. Kurs jest realizowany przez trenera z zakresu orientacji przestrzennej.

ADAPTACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH: książki przekazywane do adaptacji muszą być związane z procesem dydaktycznym lub prowadzonymi badaniami naukowymi. Pracownik Zespołu informuje o terminach dostarczenia książek, limitach oraz przybliżonej dacie odbioru książek. Każdorazowo przed oddaniem książek należy sprawdzić, czy znajdują się w spisie przetworzonych już materiałów dydaktycznych na aktualnej liście książek (załącznik 4) oraz w zbiorach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC. Po wykonaniu adaptacji materiały w wersji elektronicznej przesyłane są na adres mailowy. Niezbędne jest potwierdzenie czy adaptacja została właściwie wykonana.

INDYWIDUALNY LEKTORAT OBJĘTY PROGRAMEM STUDIÓW: dotyczy lektoratów realizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Należy podać jakiego języka obcego dotyczy oraz jego poziom zgodnie z wcześniej odbytym testem kwalifikacyjnym oraz liczbę godzin. Jeśli uczestniczysz w zajęciach grupowych i w trakcie pracy okaże się, że chcesz aplikować o indywidualne zajęcia, pamiętaj, że lektorat zostanie przyznany na pozostałą liczbę godzin. Wymagane jest wypełnianie karty czasu pracy (załącznik 3).

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU LUB URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNEGO: należy określić jaki sprzęt bądź urządzenie jest niezbędny w procesie dydaktycznym, prowadzonych badaniach naukowych lub pracy zawodowej. Z osobą, która wypożycza sprzęt lub urządzenie specjalistyczne podpisywana jest umowa użyczenia. Aktualna lista sprzętów i urządzeń specjalistycznych:

 • Urządzenie czytające Clear Reader+
 • Powiększalnik elektroniczne Clear View+ HD
 • Urządzenie umożliwiające zapis i odczyt brajlowski Focus 40 Blue
 • Przenośny powiększalnik elektroniczny podłączany do komputera Clear Note+
 • Wygrzewarka do specjalnego papieru pęczniejącego Zy-Fuse
 • Odtwarzacz do formatów PlexTalk
 • Lupa elektroniczna Compact 5HD
 • Lupa elektroniczna z ekranem dotykowym QuickLook
 • GPS dla niewidomych i niedowidzących
 • Kalkulator DoubleCheck
 • Klawiatura ZoomText
 • Program powiększająco-udźwiękawniający Access Suite Pen
 • Program przekształcający pliki – Conwerter
 • Program powiększająco-udźwiękawniający Magic Plus Professional
 • Klawiatura z wymiennymi nakładkami dla osób z niepełnosprawnością rąk
 • Zestaw Domino Pro z pętlą indukcyjną i słuchawkami
 • Dyktafon

 AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA: zbiory udostępniane są wyłącznie osobom posiadającym orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku. Na stronie internetowej można zapoznać się z katalogiem zbiorów.

WAŻNE!

Finansowaniu ze środków Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych nie podlega zakup indywidualnego sprzętu komputerowego, sprzętu do rehabilitacji leczniczo-medycznej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, leków, usług rehabilitacji medycznej i leczniczej, wyjazdów integracyjnych i towarzyskich.

KONSULTACJE W PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ: wniosek jest niepotrzebny. W celu skorzystania z konsultacji należy mailowo skontaktować się z osobą prowadzącą Poradnię: poradnia.psychologiczna@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

SPRAWY DYDAKTYCZNE: wniosek jest niepotrzebny. Zespół udziela wsparcia w kwestiach dotyczących procesu dydaktycznego: konsultuje niejasną sprawę z Dziekanatem lub Instytutem a następnie informuje o możliwościach załatwienia sprawy i kieruje do właściwej osoby lub jednostki organizacyjnej. W celu skorzystania ze wsparcia należy dokładnie opisać sprawę lub problem.

Wsparcie może zostać udzielone również na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej, kształceniu na studiach i w Szkole Doktorskiej lub prowadzeniu działalności naukowej. W tym przypadku akceptowane jest pismo zawierające szczegółowy opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz kosztorysem w przypadku zakupu lub zlecenia usługi.