Strona używa plików cookies więcej

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, możesz uzyskać pomoc od różnych instytucji i organizacji udzielających wsparcia prawnego. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa Uniwersytecka Poradnia Prawna, w ramach której studenci pod opieką nauczycieli akademickich WPAE udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim potrzebującym.

Pomocy studentom UWr udziela także Rzecznik Praw Studenta UWr działający przy Samorządzie Studenckim. Rzecznik Praw Studenta w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych reprezentuje Studentów oraz występuje w roli mediatora. Dzięki posiadanej wiedzy Rzecznik doradza Studentom w zakresie przyznawania pomocy materialnej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także edukuje ich z zakresu praw i obowiązków Studenta

Pomocy prawnej, nie tylko osobom związanym z Uniwersytetem Wrocławskim, od 1 stycznia 2020 roku udziela także sieć nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.