Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Ponad 17 milionów na badania naukowców z UWr

17 maja NCN podał wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14. W konkursach złożono 3826 wniosków, z czego finansowanie uzyskało 777 projektów na łączną kwotę 527 620 451 zł. Wśród nagrodzonych znalazły się 24 osoby z UWr, którzy w sumie otrzymają 17 501,138 zł na sfinansowanie swoich badań i projektów naukowych.

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Nauki jest pomoc naukowcom w obszarze badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na zastosowanie komercyjne. NCN finansuje badania, staże i stypendia doktorskie, wspiera młodych naukowców, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami oraz realizuje inne zadania zlecone centrum przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego.

Panel HS3:

1. Ostatnie polskie sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950), dr Kamil Kijek (Wydział Filologiczny), 368 888 zł, opis projektu

2. Historia Polonii amerykańskiej (1854-2004), dr hab. Joanna Wojdon (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), 662 200 zł, opis projektu

Panel HS4:

3. Stabilność współpracy transgranicznej na przykładzie pograniczy Polski, dr hab. Sylwia Dołzbłasz (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), 299 880 zł, opis projektu

Panel NZ1:

4. Wpływ polimorfizmu i metamorfizmu metalotionein na komórkową homeostazę jonów cynku – rola zróżnicowania sekwencyjnego, strukturalnego i stabilnościowego, prof. dr hab. Artur Krężel (Wydział Biotechnologii, 2 200 400 zł, opis projektu

5. Organizacja przestrzenna chromosomu podczas sporulacji Streptomyces – wpływ na podziały komórkowe, segregację chromosomów, przeżywalność i kiełkowanie zarodników, prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz (Wydział Biotechnologii), 2 140 000 zł, opis projektu

Panel NZ2:

6. Identyfikacja białek wchodzących w interakcje z kompleksem kohezynowym oraz określenie roli tych interakcji dla stabilności genomu u drożdży Saccharomyces cerevisiae, dr Ireneusz Litwin (Wydział Nauk Biologicznych), 1 477 200 zł, opis projektu

Panel NZ3:

7. Badanie funkcji białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów (FHF), dr hab. Małgorzata Zakrzewska (Wydział Biotechnologii), 1 298 200 zł, opis projektu

Panel NZ9:

8. Biologiczna aktywność kationowych surfaktantów wobec mikroorganizmów w zależności od ich struktury chemicznej oraz ich interakcje z DNA, dr hab. Ewa Obłąk (Wydział Nauk Biologicznych), 738 440 zł, opis projektu

Panel ST1:

9. Wycieczki wielowymiarowych procesów gaussowskich: dokładne asymptotyki, prof. dr hab. Krzysztof Dębicki (Wydział Matematyki i Informatyki), 377 040 zł, opis projektu

10. Ciągłe i dyskretne perspektywy w analizie harmonicznej, dr inż. Błażej Wróbel (Wydział Matematyki i Informatyki) , 653 700 zł, opis projektu

11. Działania grup i teoria modeli, dr hab. Piotr Kowalski (Wydział Matematyki i Informatyki), 627 900 zł, opis projektu

Panel ST2:

12. Gluony chromomagnetyczne w termodynamice QCD, dr hab. Chihiro Sasaki (Wydział Fizyki i Astronomii), 1 026 000 zł, opis projektu

Panel ST5:

13. 1-Halopoliyny jako substraty w syntezie organicznej oraz prekursory materiałów porowatych, dr hab. Sławomir Szafert (Wydział Chemii), 1 244 800 zł, opis projektu

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

Panel NZ1:

1. Analiza cyklu życia biofilmu na elektrodach bioreaktora elektrolitycznego i ocena kluczowych parametrów odpowiedzialnych za elektrometanogenezę, mgr inż. Michał Gaworski (Wydział Biotechnologii), 209 400 zł, opis projektu

Panel NZ2:

2. Mechanizmy zwiększenia cytotoksyczności fleomycyny przez antymon i kadm u modelowego organizmu drożdży Saccharomyces cerevisiae, mgr Ewa Pilarczyk (Wydział Nauk Biologicznych), 210 000 zł, opis projektu

3. Modelowanie i ewolucja sekwencji kierujących do organelli pochodzenia endosymbiotycznego, lic. Katarzyna Sidorczuk (Wydział Biotechnologii), 198 600 zł, opis projektu 

Panel NZ3:

4. Znaczenie oddziaływania FGF1/2 z białkiem p53 dla ich antyapoptotycznej aktywności, mgr Agata Lampart (Wydział Biotechnologii),  140 000 zł, opis projektu

Panel NZ8:

5. Stabilność struktury populacji i systemów genetycznych żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus, mgr Krzysztof Kolenda (Wydział Nauk Biologicznych), 210 000 zł, opis projektu

Panel ST4:

6. Rola częściowo wysyconych form metalotioneiny cynkowej w regulacji aktywności supresora nowotworowego p53, mgr Manuel David Peris Diaz (Wydział Biotechnologii), 172 200 zł, opis projektu

Panel ST5:

7. Synteza związków makrocyklicznych zawierających motyw butadiynowy z wnęką o różnej geometrii, mgr Marcin Małecki (Wydział Chemii), 210 000 zł, opis projektu

Nagrodzeni z UWr w konkursie SONATA 14

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Panel HS6:

1. Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola w kształtowaniu przekonań o kreatywności, dr Izabela Lebuda (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), 510 690 zł, opis projektu

Panel NZ1:

2. Pupylacja i acetylacja, dwie potranslacyjne modifikacje lizyny i ich rola w regulacji topologii chromosomu Streptomyces, dr Marcin Szafran (Wydział Biotechnologii), 1 068 200 zł, opis projektu

Panel ST6:

3. Efekty algebraiczne: kompozycja i koindukcja, dr Maciej Piróg (Wydział Matematyki i Informatyki), 458 800 zł, opis projektu

Panel ST10:

4. Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne, dr Anna Potysz (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), 998 600 zł, opis projektu

Dodane przez: Agata Kreska

22 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 11 Lip 2019