Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka

Powstanie mapa bogactwa gatunkowego roślin w Polsce 

Wyniki badań botaników z Uniwersytetu Wrocławskiego posłużą do stworzenia nowatorskiej mapy, która przedstawiać będzie zróżnicowanie bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych w całej Polsce. Mapa posłuży do wykrycia najważniejszych czynników kształtujących bioróżnorodność Polski, ułatwi planowanie ochrony przyrody, a także zostanie wykorzystana do przewidywania zmian bioróżnorodności spowodowanych ociepleniem klimatu i procesami socjoekonomicznymi.

Po raz pierwszy w Polsce zostanie przygotowana mapa przedstawiająca przestrzenne zróżnicowanie liczby gatunków roślin naczyniowych w naszym kraju. Do jej przygotowania zostaną wykorzystane dwa źródła danych o rozmieszczeniu roślin: Polska Baza Danych o Roślinności prowadzona w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński.

Opracowana mapa posłuży do wykrycia najważniejszych czynników kształtujących bioróżnorodność w skali Polski, planowania ochrony przyrody, a także do przewidywania zmian bioróżnorodności spowodowanych ociepleniem klimatu i procesami socjoekonomicznymi. Prace będą możliwe dzięki uzyskaniu finansowania z Narodowego Centrum Nauki (grant: „Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych Polski – wzorce, czynniki sprawcze i przewidywane zmiany”). Do pomocy w realizacji projektu zostali zaproszeni naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wstępem do realizacji projektu była koncepcja pracy doktorskiej pani mgr Małgorzaty Raduły, w ramach której został opracowany model pokazujący rozkład przestrzenny liczby gatunków roślin naczyniowych w zbiorowiskach łąkowych Dolnego Śląska. Jest to pierwszy w Polsce tego typu model dotyczący dużego obszaru biogeograficznego, który uwzględnia wpływ człowieka i struktury krajobrazu na bogactwo gatunkowe. Doktorantka w pracy wykorzystała informacje zebrane w Polskiej Bazie Danych o Roślinności – największej bazie danych dotyczącej bioróżnorodności Polski, którą stworzyli pracownicy Ogrodu Botanicznego UWr. Następnie opracowała te dane, stosując modelowanie oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, wyniki jednoznacznie wskazują na silny wpływ antropopresji, która powoduje spadek bogactwa gatunkowego łąk. Wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Agriculture, Ecosystem and Environment”. Pomogą one w planowaniu strategii ochrony przyrody na terenach rolniczych Europy.

Dr hab. Tomasz Szymura, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jest pracownikiem Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych. W pracach badawczych koncentruje się na zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów użytkowanych przez człowieka: lasów, łąk i pastwisk, a także trawników miejskich. Badania obejmują wpływ zmian o charakterze globalnym, takich jak inwazje gatunków obcych oraz przemiany użytkowania terenu i ocieplenie klimatu. Aby prace jego zespołu uwzględniały wpływ czynników globalnych, oprócz tradycyjnych eksperymentów wykorzystuje również modelowanie komputerowe i Systemy Informacji Przestrzennej.

Dodane przez: Aleksandra Draus

8 Sty 2021

ostatnia modyfikacja: 20 Sty 2021