Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Wyniki konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki 15 maja 2017 r. podało wyniki konkursów ogłoszonych 15 września 2016 r. Autorzy zwycięskich projektów otrzymają dofinansowanie na realizację swoich badań. Wśród nagrodzonych znalazło się 26 osób z Uniwersytetu Wrocławskiego, które zdobyły w sumie prawie 16 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki to instytucja, której głównym zadaniem jest pomoc naukowcom w obszarze badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na zastosowanie komercyjne. NCN finansuje badania, staże i stypendia doktorskie, wspiera młodych naukowców, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami oraz realizuje inne zadania zlecone centrum przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty naukowców z UWr.

OPUS –  konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

 1. Metody i narzędzia lingwistyki korpusowej w badaniach bibliografii polskich wydawnictw zwartych z lat 1997-2017, prof. dr hab. Adam Tomasz Pawłowski (Wydział Filologiczny), 263 779 zł
 2. Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej, dr hab. Justyna Agnieszka Baron (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), 432 296 zł
 3. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodowego, prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka (Wydział Nauk Społecznych), 247 660 zł
 4. Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności, dr Maciej Pichlak (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) 245 440 zł
 5. Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia działalności na rynku finansowym, dr hab. Witold Michał Srokosz (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), 187 850 zł
 6. Metodologiczne aspekty analiz głosowych, dr hab. Piotr Krzysztof Sorokowski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), 487 910 zł
 7. Zmiany w lekooporności i wirulencji grzyba Candida albicans w obecności różnych źródeł węgla, dr hab. Anna Janina Krasowska (Wydział Biotechnologii), 1 059 200 zł
 8. Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w procesie powstawania nowotworów krwi, prof. dr hab. Ewa Teresa Marcinkowska (Wydział Biotechnologii), 851 500 zł
 9. Synergistyczne mechanizmy przyswajania hemu wykorzystywane przez periodontopatogeny w warunkach fizjologicznych i w chorobach przyzębia związanych z chorobami układowymi, prof. dr hab. Teresa Barbara Olczak (Wydział Biotechnologii), 845 800 zł
 10. Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE – własności teoretyczne i zastosowania, dr hab. Małgorzata Bogdan (Wydział Matematyki i Informatyki), 542 150 zł
 11. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości, prof. dr hab. Piotr Cezary Biler (Wydział Matematyki i Informatyki), 505 150 zł
 12. Masywne gwiazdy supernowe jako sygnały ekstremalnych stanów materii, dr Tobias Bert Fischer (Wydział Fizyki i Astronomii), 653 700 zł
 13. Badania nad temperaturową zależnością rozmiarów atomów H i D w ciele stałym metodą dynamiki molekularnej ab initio, dr Przemysław Dopieralski (Wydział Chemii), 240 800 zł
 14. Opracowanie metody chemicznej derywatyzacji i ultraczułej analizy za pomocą spektrometrii mas peptydowych fragmentów podocyny jako biomarkerów stanu przedrzucawkowego, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk (Wydział Chemii), 1 332 600 zł
 15. Oligopeptydowe rusztowania dla pi-rozszerzonych przełączalnych chromoforów, dr hab. Miłosz Pawlicki (Wydział Chemii), 1 459 900 zł
 16. Wprowadzenie fragmentu cyklopentadienowego w architekturę mezo-arylo podstawionych porfirynoidów – w poszukiwaniu doskonałego makrocyklicznego otoczenia dla chemii metaloorganicznej, prof. dr hab. czł. koresp. PAN Cyryl Lechosław Latos-Grażyński (Wydział Chemii), 1 590 400 zł
 17. Projektowanie kowalencyjnych organiczno-nieorganicznych struktur oraz niekowalencyjnych sieci supramolekularnych na bazie funkcjonalizowanych klatkowych silseskwioksanów w kierunku nowej grupy materiałów porowatych, dr Łukasz John (Wydział Chemii), 1 046 200 zł
 18. Jeden krok od modelu relacyjnego. Kilka podstawowych zagadek baz danych, prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (Wydział Matematyki i Informatyki), 617 190 zł
 19. Asymilacja danych a jakość modelowania zanieczyszczeń powietrza, dr inż. Małgorzata Werner (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), 355 842 zł
 20. Płaszcz litosferyczny pod północną Europą: porównanie skał litosferycznego płaszcza Ziemi z wybranych obszarów działania orogenezy kaledońskiej do skał płaszcza podściełającego kraton północnoatlantycki i wschodnioeuropejski, dr Magdalena Monika Matusiak-Małek (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), 475 360 zł

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 1. Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa, dr Michał Paździora (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), 212 550 zł
 2. W poszukiwaniu nowych funkcji białka SLC35A2, dr Dorota Justyna Maszczak-Seneczko (Wydział Biotechnologii), 659 000 zł
 3. Rola apeliny i jej receptora w rozwoju raka jelita grubego, dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz (Wydział Biotechnologii), 724 900 zł
 4. Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich, dr Aleksandra Kwiatkowska (Wydział Matematyki i Informatyki), 167 700 zł
 5. Czy kompleksy miedzi(I) z fosfinowymi koniugatami nośników peptydowych mogą powodować selektywną śmierć komórek nowotworowych? Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych, dr Urszula Katarzyna Komarnicka (Wydział Chemii), 452 800 zł
 6. Skalowalne metody wnioskowania o imperatywnych programach współbieżnych, dr Filip Sieczkowski (Wydział Matematyki i Informatyki), 216 700 zł

PRELUDIUM – konkurs na  projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

 1. Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, mgr Aleksandra Maria Ziober (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), 99 996 zł
 2. Jak zmienia się długość życia? Detekcja zmian trendu w modelach śmiertelności, mgr Michał Krzysztof Krawiec (Wydział Biotechnologii), 67 200 zł
 3. Identyfikacja izoform syntazy chalkonu oraz ocena ich swoistości według specyficzności tkankowej, etapu rozwoju oraz odpowiedzi na czynniki stresowe, mgr Magdalena Anna Działo (Wydział Biotechnologii), 100 000 zł
 4. Narzędzie genetyczne do identyfikacji regulatorów topologicznie wrażliwego promotora genu kodującego topoizomerazę I u Streptomyces coelicolor, mgr Martyna Gongerowska (Wydział Biotechnologii), 49 992 zł
 5. Wpływ obecności jonów miedzi i błon biologicznych na strukturę N-terminalnej domeny ludzkiego białka prionowego, mgr Aleksandra Anna Hecel (Wydział Chemii), 49 800 zł
 6. Uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, mgr Michał Misiak (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), 141 684 zł
 7. Algorytmy online dla problemów pakowania i pokrywania, mgr Maciej Szymon Pacut (Wydział Matematyki i Informatyki), 32 400 zł
 8. Wpływ segmentu superhelikalnego na funkcjonowanie i architekturę dimeru drożdżowego białka Rad50,mgr Michał Tomasz Padjasek (Wydział Biotechnologii), 99 986 zł
 9. Partycypacyjna decyzja polityczna: warunki zaangażowania obywatelskiego w dobie postpolityki, mgr Jolanta Sawicka (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), 110 280 zł
 10. Modulacja odpowiedzi komórkowej inicjowana pulsowym polem elektrycznym i zmiennym stężeniem jonów wapnia w komórkach mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego in vitro i in vivo,mgr Anna Maria Szewczyk (Wydział Nauk Biologicznych), 99 600 zł
 11. Właściwości transportowe złączy molekularnych: nowy sposób uwzględniania efektów temperaturowych,mgr Rafał Jan Topolnicki (Wydział Fizyki i Astronomii), 50 400 zł
 12. Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy’ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych, mgr Joanna Beata Tumilewicz (Wydział Matematyki i Informatyki), 52 100 zł
 13. Relacje pomiędzy partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim, mgr Paula Anna Wiśniewska (Wydział Nauk Społecznych),   71 100 zł

Dodane przez: Agata Kreska

23 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Sie 2017