Strona używa plików cookies więcej

prof. dr hab. Gościwit Malinowski

Gościwit Malinowski

Program dla Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2022-2024

Tezy wstępne:

1. O potencjale Instytucji decydują kadry. Cel – uwolnić potencjał pracowników w sposób zindywidualizowany, wykorzystując specyficzne umiejętności, kompetencje i dobre strony każdego pracownika oraz każdego zespołu.

2. O dobrych kadrach decydują pieniądze. Cel – godnie wynagradzać wszystkich pracowników, przede wszystkim podnieść uposażenia najmniej zarabiających oraz premiować i sprawiedliwie wynagradzać pracowników przynoszących wymierne korzyści uczelni. Obowiązkowo wynagradzać każdą ponadwymiarową pracę dla dobra uczelni. Zredukować wszelkie zbędne koszty, odłożyć w czasie wszelkie niecierpiące zwłoki inwestycje a pozyskane środki przeznaczyć na natychmiastowe podniesienie uposażeń.

3. O dobrym wykorzystaniu kadr decyduje odpowiednia organizacja pracy (prosta struktura uczelni, nienakładanie się kompetencji zespołów) oraz dobra atmosfera pracy (upodmiotowienie i autonomizacja jednostek w zakresie powierzanych im decyzji, praca w zespołach i komisjach merytorycznych i kompetentnych, skupionych na realizacji zadania, deregulacja przepisów wewnętrznych uwalniająca inicjatywę i pomysłowość, osłona prawna i wsparcie instytucjonalne projektów podnoszących potencjał uczelni, zasada domniemania dobrej woli i odpowiedzialności pracowników, w tym wprowadzenie elastycznego czasu pracy).

4. O społecznej użyteczności dobrze zorganizowanej uczelni decyduje odpowiednia pozycja w środowisku – naukowym, kulturalnym, usług edukacyjnych, samorządu miejskiego, gminnego i regionalnego, administracji i służb państwa, organizacji pozarządowych, w świecie gospodarczym – produkcji, usług i consultingu. Cel – przygotować elastyczne struktury pozyskiwania, absorbowania i wydatkowania finansowania zewnętrznego; stworzyć instytucjonalne i prawne wsparcie dla partnerstwa uniwersytetu z biznesem, NGOsami, samorządem, administracją państwową oraz innymi uczelniami w kraju i zagranicą, wsparcia inicjatyw pracowników, zespołów oraz statutowych jednostek uczelnianych, obdarzonych w maksymalnym stopniu autonomią.

Model zarządzania:

Decentralizacja – zakłada przekazanie maksymalnie wielu kompetencji do wydziałów, instytutów, katedr i zakładów.

Deregulacja – usunięcie wszelkich zbędnych regulacji wewnętrznych krępujących podejmowanie decyzji przez autonomiczne jednostki i zespoły

Delegowanie – delegowanie maksymalnie możliwej liczby pełnomocnictw do podejmowania decyzji na niższe szczeble zarządcze – wydziałowe, instytutowe, katedr/zakładów, autonomicznych pracowników

Demokratyzacja – usunięcie wszelkich zbędnych instytucji nadzoru życia akademickiego i prewencyjnej kontroli inicjatyw akademickich i pracowniczych, szerokie konsultacje kluczowych decyzji o organizacji i warunkach pracy oraz zasadach wynagradzania za pracę i wymierny wkład w dobrostan i dobrobyt uczelni

Model pracy rektora:

Rektor nadzoruje, kieruje i moderuje życiem uczelni za pomocą centralnej administracji, centralnej infrastruktury, centralnej obsługi i centralnego wsparcia aktywności autonomicznych jednostek:

Zespół rektorski:

Zarząd centralny uczelni – rektor, 5 prorektorów, 3 pełnomocników rektora

Prorektorzy:

o wyraźnie zakreślonych kompetencjach, autonomicznie wykonujących nadzór nad powierzonymi im zadaniami, zdający relację z wykonanych zadań, upełnomocnieni do wszelkiej aktywności i decyzyjności w swych zakresach kompetencji (z wyjątkiem minimalnej liczby spraw zastrzeżonych dla rektora)

 • Ds. nauczania – dydaktyka uniwersytecka (w tym szkoły doktorskie) i akredytacje
 • Ds. nauki – wspieranie badań naukowych, wdrażania badań naukowych, współpraca naukowa z biznesem, infrastruktura służąca badaniom, parametryzacje
 • Ds. projektów – organizacja systemu wspierania pozyskiwania i obsługa grantów oraz finansowania zewnętrznego dla indywidualnych badaczy oraz zespołów badawczych
 • Ds. zagranicznych – współpraca z uczelniami zagranicznymi, zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, system pozyskiwania studentów zagranicznych, wspierania zagranicznej wymiany studentów, doktorantów i pracowników
 • Ds. studenckich – wspieranie instytucjonalne i finansowe aktywności studenckiej

Pełnomocnicy:

3 pełnomocników rektora, z trzema specyficznie zakreślonymi kompetencjami oraz z ogólnym prawem podejmowania decyzji (niezastrzeżonych wyłącznie dla rektora) pod nieobecność rektora, tak aby administracja uczelni działała bez jakichkolwiek przerw:

 • Ds. finansów – budżet i dyscyplina finansów publicznych, sprawozdawczość finansowa
 • Ds. ekonomicznych – sprawa przychodów własnych uczelni z działalności pozadydaktycznej oraz realizacja inwestycji w tym budowlanych i remontowych
 • Ds. społecznych – warunki pracy, organizacja pracy, system wsparcia warunków bytowych i sprawiedliwe wynagradzanie za pracę, inicjowanie i realizacja działań w sprawie podnoszenia uposażeń

* Ponieważ utworzenie trzech stanowisk pełnomocników rektora będzie dodatkowym obciążeniem finansów uczelni, rektor zobowiązuje się wygospodarować dodatki funkcyjne i zadaniowe dla trzech pełnomocników w ramach kwoty obecnego wynagrodzenia 41 139 PLN (w proporcji – 22 664 PLN rektor, kwota równa wynagrodzeniu najskromniej uposażonego rektora uniwersytetu w Polsce; odpowiednio po 6158 PLN dodatku zadaniowego dla pełnomocników).

Organizacja administracji centralnej:

 • Kanclerz – merytoryczna koordynacja całego systemu administracji
 • Kwestor – realizacja całości spraw finansowych uczelni

Działy administracji:

 • Audytu
 • Bezpieczeństwa
 • Finansowy
 • Gospodarczy
 • Gospodarki nieruchomościami
 • Informatycznej obsługi studiów
 • Informatyczny
 • Infrastruktury technicznej
 • Inwentaryzacji
 • Inwestycji i remontów
 • Kadr
 • Kosztów
 • Księgowości
 • Międzynarodowy
 • Nauczania
 • Obsługi badań naukowych
 • Organizacyjny
 • Planowania
 • Płac
 • Prawny
 • Promocji i Reklamy
 • Spraw Socjalnych
 • Studencki
 • Środków Trwałych
 • Transportu
 • Zamówień Publicznych i Zakupów

* Szanowny Pracowniku, jeśli na powyższym spisie nie widzisz swego dotychczasowego działu, biura, sekcji, centrum, sekretariatu, samodzielnego stanowiska, kancelarii itp. nie oznacza to, że zostanie on rozwiązany i zlikwidowany, lecz że znajdzie się jako jednostka niższego szczebla w ramach jednego z wymienionych działów.

** Szanowny Kierowniku, jeśli na powyższym spisie nie widzisz swego dotychczasowego działu, biura, sekcji, centrum, sekretariatu, samodzielnego stanowiska, kancelarii itp. nie oznacza to, że zostaniesz automatycznie zdegradowany i pozbawiony swego dodatku funkcyjnego i zadaniowego. Państwa doświadczenie i kompetencje będą doceniane i wynagradzane za wkład w rozwój potencjału uczelni w ramach powierzonych zadań i pełnomocnictw do podejmowania decyzji.

Powołanie do życia nowego działu:

Dział Mediów Uniwersyteckich: (wsparcie redakcji i obsługa techniczna oraz merytoryczna mediów)

Redakcje Działu Mediów Uniwersyteckich:

 1. Strona internetowa Uniwersytetu Wrocławskiego – informacje stałe, instytucjonalne, badawcze i dydaktyczne; portal do zasobów internetowych uczelni, jej jednostek i pracowników (Uniwersytet jako instytucja)
 2. Informacyjny portal internetowy „Gazeta Uniwersytecka” – wydarzenia, aktualności, opinie, komentarze, blogi (pracownicy i studenci)
 3. Internetowe Radio Uniwersyteckie (studenci i pracownicy)
 4. Internetowa Telewizja Uniwersytecka (studenci i pracownicy)

Sprawy pracownicze:

Aby zapewnić realny wpływ pracowników administracji na organizację i warunki pracy na uczelni, zostanie umożliwione powołanie samorządu pracowniczego pracowników, nie-nauczycieli akademickich:

Rada Pracownicza jej celem będzie

 • konsultowanie wszelkich kwestii dotyczących pracowników uczelni
 • zgłaszanie inicjatyw pracowniczych
 • organizacja referendów pracowniczych dla zasięgnięcia opinii ogółu pracowników.

Pierwsze decyzje:

Obniżenie pensum z 240 do 210 godzin od roku akademickiego 2022/23

Elastyczny czas pracy od czerwca 2022 r.

Audyt stanu finansów uczelni w celu wygospodarowania maksymalnych środków na podwyżki uposażeń, nie później niż do września 2022 r.

Audyt zarządzeń i wewnętrznych regulacji w celu rozpoczęcia nowego roku akademickiego w październiku 2022 r. w warunkach maksymalnej decentralizacji i deregulacji zasad działania

Audyt organizacyjny administracji centralnej w celu przywrócenia sprawdzonych procedur i ścieżek działania, jasnego rozgraniczenia zakresu obowiązków i kompetencji, maksymalnego uproszczenia procesu załatwiania spraw ze szczególnym odwołaniem do osób doświadczonych w uniwersyteckiej administracji do września 2022 r.

[program znajduje się również w załączniku]

Biogram

Gościwit Jan Malinowski (ur. 21.03.1968), profesor zwyczajny w Uniwersytecie Wrocławskim, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych.

Studia wyższe Gościwit Malinowski odbył w latach 1986-1992 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał tytuł zawodowy magistra filologii klasycznej ze specjalizacją nauczycielską, praca „Persowie w epigramacie greckim”, pod kierunkiem prof. dr. Jerzego Łanowskiego. Stopień doktora literaturoznawstwa nadała mu w 1999 r. Rada Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zwierzęta i rośliny w Geografii Strabona. Studia semantyczno-etymologiczne i identyfikacyjno-źródłowe”, pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej, a stopień doktora habilitowanego – w roku 2007 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Agatarchides z Knidos, Dzieje. O Azji i O Europie – fragmenty historii powszechnej; O Morzu Czerwonym – traktat historyczny o krajach południowych”. Książka „profesorska” „Hellenopolonica. Miniatury z dziejów polsko-greckich”.

Zawodowo pracuje od roku 1991, kiedy to rozpoczął pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. zatrudniony w tymże Instytucie jako asystent, w 2000 r. jako adiunkt, w 2010 r. jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr., od 2021 r. profesor zwyczajny.

Publikacje:

Niezmiennym punktem wyjścia w jego badaniach jest ich obiekt, czyli język grecki, teksty literackie tworzone w tym języku, które traktowane są przede wszystkim jako źródła historyczne, oraz wielowarstwowa analiza tychże tekstów-źródeł, od semantyki i etymologii poszczególnych wyrazów, poprzez strukturę całych tekstów lub ich poszczególnych części oraz funkcje przypisane tym tekstom przez ich autora, aż po identyfikację źródeł tych tekstów oraz ich wartość rzeczową i faktograficzną dla rekonstrukcji wieloaspektowych wydarzeń historycznych w minionych epokach (historia polityczna, historia literatury, historia odkryć geograficznych itp.). Niekiedy obiektem tych zainteresowań są teksty napisane w innych językach, np. łacińskim, który jest mu znany dzięki studiom filologii klasycznej i dalszej codziennej praktyce, czy chińskim, we współautorskich pracach badawczych wykonywanych w zespole dwuosobowym, za każdym razem jednak jego metodologia badań nad tekstami jest zbliżona do tej, którą stosuje do tekstów greckich. Drugim niezmiennym czynnikiem tych badań jest ich przedmiot, a mianowicie wartość tekstów greckich dla poznania przeszłości nie-greckich społeczności, w tym przede wszystkim kwestia tzw. interpretatio Graeca, czyli specyfiki greckiego spojrzenia na świat zewnętrzny i opisu tego świata.

Badania z dziedziny nauk humanistycznych mają ograniczoną możliwość zastosowań praktycznych czy wdrożeniowych. Można jednak wspomnieć, że badania Malinowskiego nad polskimi filhellenami znalazły swoje wykorzystanie w uchwale w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy Powstania Greckiego, przyjętej w środę 24 lutego 2021 r. przez Sejm przez aklamację. W uchwale wspomniano kapitana Franciszka Mierzejewskiego, szwoleżera armii Napoleona, dowódcy kompanii w batalionie filhellenów, którego postać została przywrócona historii dzięki badaniom kandydata. W 2021 r. nagrodzony został Medalem Lorda Byrona przez Society of Hellenism and Philhellenism.

Starania czynione przez niego, jako prezesa Polskiego Towarzystwa Filologicznego, o powrót nauczania łaciny do polskich szkół średnich zakończyły się częściowym sukcesem w postaci nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia, opublikowanej 16 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw. Wcześniej jego zainteresowania antyczną fauną i florą oraz produktami zwierzęcego i roślinnego pochodzenia znalazły swoje zastosowanie w przewodniku Kreta i Santorini przewodnik ilustrowany, gdzie wydawnictwo Pascal wykorzystało przygotowaną przeze niego pracę o regionalnej kuchni greckiej.

W latach 2011-2015 był uczestnikiem programu studiów doktorskich na Uniwersytecie Wrocławskim i University of Liverpool, pod kierownictwem prof. Krzysztofa Nawotki: multidisciplinary PhD program in ancient history / classical studies centered on the Eastern Mediterranean between the 4th c. BC and late antiquity. Wykładał w Xiamen University, jako visiting professor, w 2017 r. School of Humanities,  5 tygodni zajęcia z tematu „Ancient Silk Road”; 2019 – School of International Relations, 2 tygodnie zajęcia z tematu „Central European countries in European Union”.

Ponadto wchodzi w skład komitetu organizacyjnego – FIEC Wrocław 2025, światowego kongresu organizacji Fédération internationale des associations d’ètudes classiques, zaplanowanego na 2025 na naszej uczelni.

Zajęcia dydaktyczne kandydat prowadził na studiach: 1) filologii klasycznej (m.in. wstępna nauka języka greckiego, język grecki lektura Anabazy Ksenofonta, gramatyka języka greckiego historyczna i opisowa, kultura antyczna i mitologia grecka), 2) kultury śródziemnomorskiej (m.in. geografia Śródziemnomorza, pisma i języki Śródziemnomorza, recepcja antyku, specjalizacja arabska: historia Arabów, islam; specjalizacja włoska: historia Italii średniowiecznej), 3) filologii indyjskiej (historia Indii muzułmańskich), 4) filologii dalekowschodniej (relacje między Zachodem a Azją Wschodnią od starożytności do epoki wczesnonowożytnej), 5) filologii włoskiej (Roma, Romani, Romania) oraz otwarte zajęcia opcyjne (m.in. Sarmaci; autochtoni i migranci – wędrówki człowieka w świetle językoznawstwa i genetyki; Marco Polo; Szlakami Jedwabiu, Szkła, Jadeitu, Herbaty i Opium). Prócz tego prowadził proseminaria i seminaria dyplomowe na filologii klasycznej, kulturze śródziemnomorskiej, sinologii i koreanistyce będąc opiekunem ponad 100 prac licencjackich i magisterskich. W roku 2019 w VIII Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej, Alicja Osińska, która pisała pracę dyplomową pod jego kierunkiem, uzyskała nagrodę Polskiej Akademii Olimpijskiej w kategorii prac licencjackich za pracę „Wpływ organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2008 na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą Chińskiej Republiki Ludowej”.

Wypromował 12 doktorów:

2010 – Małgorzata Zadka. Pismo linearne A. Możliwości i ograniczenia jego odczytania
2011 – Alina Pielich (Komsta), Posejdippos z Pelli. Odkrywanie poety
2012 – Barbara Szubert, Storiografia e fonti greche sull’Arabia in età preislamica
2012 – Ewa Szymielewicz, Leksis i Dianoia. Studia nad prologiem „Thesmoforiów” Arystofanesa w świetle słownictwa erotycznego
2014 – Magdalena Jóźwiak, Komentarz do historii Hioba Filipa Prezbitera
2015 – Monika Błaśkiewicz, Commentary on Cynegetica by Oppian of Apamea: Book II
2015 – Joanna Porucznik, The northern Black Sea coast – a test case for the study of Greek representations of the East and East-West impact
2015 – Olga Kubica, Greek Literature and Cultural Life East of the Euphrates. The Greeks and Buddhism
2016 – Magdalena Wiszowata, Życiorys Hippokratesa w „Żywotach lekarzy” Soranosa z Efezu. Rekonstrukcja i źródła tradycji biograficznych
2017 – Anna Rambiert-Kwaśniewska, Tkaniny w hebrajskim i greckim Starym Testamencie
2020 – Marlena Oleksiuk, Wacław Sieroszewski o Korei
2022 – Konrad Szymański, Rola i funkcjonowanie miejsc kultu św. Mamasa w Konstantynopolu od V do XV w. Analiza źródeł literackich,

Sprawował następujące funkcje we władzach uczelni:

2002-2008 – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej
od 2007 – kierownik Zakładu Filologii Greckiej IFKiKA (ISKŚiO) UWr
2008-2020 – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej (od października 2010 Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych)
od 2020 – zastępca dyrektora  Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ds. studiów azjatyckich i rozwoju
2008-2012 – członek senackiej Komisji Inwestycji i Majątku
2008-2009 – p.o. dyrektora Instytutu Konfucjusza UWr po raz pierwszy
2017 – p.o. dyrektora Instytutu Konfucjusza UWr po raz drugi
od 2017 – dyrektor Instytutu Konfucjusza UWr.

Pełniąc funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu kandydat inicjował tworzenie nowych specjalności, dziś odrębnych kierunków studiów:

2003 – filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, dziś studia śródziemnomorskie
2010 – filologia indyjska i kultura Indii, dziś indologia
2015 – filologia dalekowschodnia – specjalizacja koreańska, dziś koreanistyka
2015 – filologia dalekowschodnia – specjalizacja chińska, dziś sinologia

Ponadto w 2014 r. wspierał osobiście, jako wykładowca, i instytucjonalnie, jako dyrektor Instytutu, uruchomienie studiów italianistycznych przez kolegów z Instytutu Filologii Romańskiej UWr.

Kandydat jest zaangażowany w działalność towarzystwa naukowego w kraju:

dd 1992 – członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego
2013-2017 – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
2017-2021 – zastępca prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Od 2020 r. jest także członkiem z wyboru Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk.

Na badania naukowe w okresie pohabilitacyjnym otrzymał dwukrotnie granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

2012-02-03 – 2015-02-03 – Hellenopolonica. [Greckie źródła do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. ] Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 12H 11 0010 80
od 2014-08-12 – „Biblioteka Antyczna” – kontynuacja serii wydawniczej (tomy 45-71) – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 11H 13 0312 82

Gościwit Malinowski

Program

Program kandydata znajduje się w załączniku.

Media

Dlaczego kandyduję?

Deregulacja i elastyczny czas pracy

Administracja uczelni 

O Uniwersytecie