Strona używa plików cookies więcej

prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Program

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!
Przedstawiam swoją deklarację programową w wyborach Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na dokończenie kadencji 2020–2024.

1. Dlaczego kandyduję? Po pierwsze: dlatego, że uważam te wybory za uzasadnione. Rektor obecnej kadencji, prof. Przemysław Wiszewski, nie dopełnił ustawowego obowiązku uzyskania zgody Rady Uczelni na dodatkową pracę zarobkową od września do grudnia 2020 roku. Taką zgodę Rada wydała w lutym 2021. Wyjaśnienie Pana Przewodniczącego Rady, Wojciecha Hanna, że udzielona zgoda obejmuje całą kadencję, uważam za nieuprawnione. Rada Uczelni obecnej kadencji nie może wypowiadać się w kwestiach, które były w kompetencji Rady poprzedniej kadencji. Dlatego też decyzji o wygaśnięciu mandatu Rektora, podjętej przez właściwego Ministra, nie odczytuję jako politycznej ingerencji w autonomię naszej Uczelni. Cieszę się jednak z faktu, że Rektor Wiszewski kandyduje, gdyż społeczności akademickiej da to wybór między kontynuacją a zmianą. Po drugie: dlatego, że nie zgadzam się z kierunkiem, w którym podąża nasz Uniwersytet. Kandyduję do godności Rektora, aby wzmocnić poczucie wspólnoty akademickiej, będące podstawowym warunkiem realizacji stawianych przed naszą Uczelnią zadań. Swój program wyborczy chcę oprzeć na akceptacji różnorodności kierunków kształcenia, badań naukowych i poglądów pracowników; wolności słowa i prawa do krytycznej oceny działań władz Uczelni; neutralności światopoglądowej, religijnej i politycznej; dekoncentracji procesu decyzyjnego; dialogu i rzeczywistej komunikacji pomiędzy władzami Uczelni a pracownikami i ich reprezentantami. Chcę czerpać siłę ze zbiorowej mądrości całej społeczności akademickiej, zarówno nauczycieli i studentów, jak też osób, które wspierają ich wysiłki. Jestem przekonany, że razem możemy uczynić naszą Uczelnię miejscem przyjaznym, zachęcającym do pracy i studiowania, miejscem, z którego jesteśmy dumni.

2. Jaki Uniwersytet? Jestem za modelem uniwersytetu humboldtowskiego, który opiera się na jedności badań naukowych i edukacji (die Einheit von Forschung und Lehre). Oznacza to, że przymiotnik „projakościowy”, tak chętnie używany przez obecną ekipę zarządzającą Uniwersytetem Wrocławskim, będzie stosowany do obu działań uczonych: badań naukowych i kształcenia. Jestem za uniwersytetem opartym na poszanowaniu wolności, gdzie szanuje się odmienne opinie i czerpie z nich inspiracje, uniwersytetem o rozpoznawalnym profilu badawczym, inwestującym w talent swoich pracowników i rozwijającym międzynarodowe projekty. Będę otwarty na zmiany i innowacje, które służą rozwojowi Uczelni i budowaniu jej silnej pozycji w środowisku lokalnym, krajowym i europejskim oraz międzynarodowym. Będę starał się o kształtowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu w odniesieniu do realnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych jego pracowników. Jak te cele osiągnąć? Z pokorą, wynikającą ze świadomości ogromu zadań, przedstawiam Państwu elementy program wyborczego.

3. Zmiana stylu zarządzania Uczelnią. Zarządzanie powinno opierać się na zaufaniu do pracowników. Nie widzę potrzeby, aby w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych zasiadali przedstawiciele innych wydziałów. Wydziałowe komisje mają być, jak nazwa wskazuje, komisjami wydziałowymi. Jako członek takiej komisji na swoim macierzystym wydziale widzę natomiast możliwość, aby w jej składzie znalazł się z głosem doradczym przedstawiciel związków zawodowych. Zarządzanie powinno opierać się na wzajemnym szacunku. Na naszym Uniwersytecie nie będzie miejsca na dyskredytowanie odmiennych poglądów, na wygaszanie krytyki działań władz Uczelni czy jakąkolwiek formę kontroli wypowiedzi. Będę również w większym stopniu konsultował kluczowe zarządzenia (w szczególności te, które dotyczą organizacji procesu dydaktycznego) z dziekanami, np. na kolegiach rektorskodziekańskich, i z samorządem studenckim. W zakresie niezbędnym do poprawy funkcjonowania Uczelni należy dokonać odpowiednich zmian w Statucie UWr.

4. Wzmocnienie pozycji dziekanów i wydziałów. W tym aspekcie widzę trzy działania. Po pierwsze: procedury związane z awansem na stanowisko profesora uczelni wracają na wydział. Będą one realizowane na podstawie regulaminu awansów, wypracowanego przez wydział i zatwierdzonego przez Rektora. Centralny Zespół ds. Awansów zostanie rozwiązany. Podjęte kroki zapewnią większą przejrzystość całego procesu, umożliwią dostosowanie wymagań awansowych do specyfiki poszczególnych wydziałów i przywrócą należną rolę wydziałom oraz radom dyscyplin. Po drugie: koszty pośrednie przysługujące wydziałowi, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem, faktycznie przysługują wydziałowi. Po trzecie: wydziały, które uzyskają dodatni wynik finansowy, będą mogły jego znaczącą część przeznaczyć na jednoroczne dodatki dla swoich pracowników. Dziekani powinni mieć również większą możliwość zmiany etatu z badawczo-dydaktycznego na dydaktyczny, np. na adiunkta dydaktycznego. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby nadgodzin oraz do lepszej ewaluacji działalności naukowej dyscyplin.

5. Zasada pomocniczości. Zespół rektorski jest po to, aby pomagać dziekanom w realizacji ich ustawowych obowiązków i prowadzeniu bieżących spraw. W tym obszarze widzę także kilka rozwiązań. Po pierwsze: wsparcie działań związanych z wydawaniem publikacji. Jestem za odtworzeniem puli środków na wspomaganie tego procesu, będących w gestii prorektora ds. nauki, tak jak to było za prorektora Adama Jezierskiego. W projekcie IDUB są takie możliwości, ale dotyczą one tylko publikacji o największej liczbie punktów. Po drugie: jestem za stworzeniem puli środków centralnych, będących w gestii prorektora ds. nauczania, na unowocześnienie pracowni dydaktycznych. Na tym polu można również skorzystać ze środków IDUB. Wydziały nie poradzą sobie z tym zadaniem, bazując tylko na otrzymanej subwencji. Po trzecie: należy wykonać ekspertyzę prawną dotyczącą zamówień publicznych, tak aby wykorzystać wszystkie możliwości usprawniające ten proces. Regulamin zamówień publicznych powinien zostać uelastyczniony, tak by w większym stopniu wykorzystać dostępne rozwiązania prawne. Mam tu na myśli zakupy awaryjne, zamówienia uzupełniające, prawo opcji czy tryb negocjacji. Po czwarte: dużym wsparciem dla wydziałów byłyby elektroniczny sylabus i system do tworzenia i modyfikacji programów nauczania, a także uproszczenie sposobu rozliczania delegacji. W obecnej chwili liczba podpisów i pieczątek przyprawia o zawrót głowy. I na koniec: musimy zapewnić lepszą opiekę dla kierowników grantów, opiekę związaną z rozliczeniem finansowym i z raportami rocznymi. Konkretne rozwiązania w tym zakresie zostałyby ustalone w porozumieniu z kierownikami projektów badawczych.

6. Pracownicy i studenci. Najważniejszą sprawą są podwyżki wynagrodzeń. Nie wiem, na ile sytuacja finansowa Uniwersytetu na to pozwoli, ale jak tylko będzie taka możliwość, to podwyżki będą zrealizowane. Jeśli z Ministerstwa przyjdą dodatkowe środki na podwyżki, to w całości będę one przeznaczone na ten cel. W tym roku subwencja dla UWr wynosi 399 milionów zł. Jest to, niestety, dokładnie tyle, ile uzyskaliśmy w roku poprzednim. Należy również jak najszybciej wypracować, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, regulamin wynagradzania. Dodatki, w tym dodatki motywacyjne, wypłacane ze środków własnych wydziału będą utrzymane. Ich wysokość powinna być skorelowana z sytuacją finansową jednostki. W grupie nienauczycieli, poza zwiększoną gratyfikacją finansową, innym sposobem docenienia wysiłków pracowników mógłby być hybrydowy czas pracy oraz niefinansowe instrumenty motywacyjne, jak np. większa dostępność wyjazdów w ramach programu Erasmus. Opowiadam się za obniżeniem pensum dydaktycznego. Miejmy jednak świadomość, że spowoduje to znaczący wzrost liczby godzin ponadwymiarowych. Ten krok musi być zatem poprzedzony istotnym zmniejszeniem ich obecnej liczby. Jak ten cel osiągnąć? Poprzez łączenie zbliżonych specjalności, łączenie grup z małą liczbą studentów, wprowadzenie wspólnych zajęć na kilku specjalnościach, utrzymanie w programach kształcenia właściwej relacji między wykładami a zajęciami ćwiczeniowo-konwersatoryjnymi. Pamiętajmy jednak o tym, że godziny ponadwymiarowe w istotny sposób zasilają budżety domowe wielu pracowników. Proces ten powinien być zatem rozłożony w czasie. Jest tradycją, że kandydaci obiecują studentom góry złota. Ja obiecam aktualnie tylko trzy rzeczy: waloryzację budżetu o wysokość rocznej inflacji, wypracowanie rozwiązania prawnego pozwalającego na zwiększenie przychodów samorządu poprzez umożliwienie działalności gospodarczej, a także to, że będą dla mnie rzeczywistym partnerem.

7. Badania naukowe i kształcenie. Ponieważ jest to zagadnienie dość szeroko omawiane, podzielę się z Państwem tylko kilkoma pomysłami. Zwiększenie, w porozumieniu z Łukasiewicz – PORT, liczby doktoratów wdrożeniowych. Zagwarantowanie, wzorowane na Uniwersytecie Medycznym, możliwości rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (poza limitem przyjęć i ustalonym terminem rekrutacji) osób finansowanych z grantów. Udzielanie urlopów naukowych związanych z prowadzeniem badań w ramach grantów, realizacją staży zagranicznych czy prowadzeniem prac badawczych w celu zdobywania stopni naukowych. Organizacja nowatorskich kierunków kształcenia, jak np. biomedycyna, z programem nauczania składającym się m.in. z biologii molekularnej, neurobiologii i elementów fizyki medycznej. Utworzenie potrzebnych społecznie kierunków, jak np. logopedia. Wprowadzenie ogólnouniwersyteckiego systemu wynagradzania za prowadzenie zajęć w języku angielskim. Zdecydowanie stoję na stanowisku, iż potrzebne jest wypracowanie mechanizmów, pozwalających na większą partycypację pracowników UWr w programie IDUB.

Szanowni Państwo!

Może wydać się dziwne, że podstawowa misja Uniwersytetu znajduje się dopiero w siódmym punkcie. Wynika to z logiki prezentacji: dwa pierwsze punkty zawierają deklarację programową, punkty od 3 do 5 przedstawiają ogólne zasady, a punkty 6 i 7 – propozycje szczegółowe. Opierając się na moich doświadczeniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, stwierdzam, że potrafię zarządzać Uniwersytetem Wrocławskim, a Was proszę o wspólny wysiłek ukierunkowany na rozwój całej naszej Alma Mater.

[Program kandydata znajduje się także w załączniku.]