Strona używa plików cookies więcej

prof. dr hab. Robert Wieczorek

Robert Wieczorek

Program

MARZENIA WYMAGAJĄ ODWAGI

Szanowni Państwo,

zamierzam ubiegać się o poparcie naszej Wspólnoty dla mojej kandydatury na funkcję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Poniżej znajdą Państwo zwięzłe informacje o mojej wizji Uniwersytetu, o moich priorytetach i zadaniach, których chciałbym się podjąć w niepełnej kadencji 2022-2024.

z wyrazami szacunku, [-]

DEKLARACJA PROGRAMOWA

Koncepcja Uniwersytetu Wrocławskiego

Nasz Uniwersytet to wspólnota, w której każdy może znaleźć miejsce w poszanowaniu własnej indywidualności, gdzie różnorodność jest postrzegana jako zaleta i dopełnienie całości, a zrozumienie i szacunek znajdują wszystkie dyscypliny nauki. Uniwersytet to przestrzeń, w której studenci i doktoranci formują swoją wiedzę i umiejętności. Miejsce, gdzie mogą obserwować postawy, które pomogą im w podejmowaniu przyszłych decyzji. Uniwersytet to również obszar twórczego życia i twórczej pracy, gdzie w pełni można rozwijać swój potencjał i realizować ciekawe pomysły uzyskując w tym wsparcie Uczelni. Uniwersytet to agora dla swobodnej wymiany myśli. Nasza Uczelnia to po prostu dobre miejsce do nauki, pracy i współdziałania. Jeżeli Państwo podzielają moje marzenie to jesteśmy razem.

Filary Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Badania naukowe

Wiele filarów wspiera każdy Uniwersytet. Do stabilnych podstaw należą z pewnością badania naukowe i związana z nimi dydaktyka. Podobnie jak większość z nas prowadzę badania, fascynuję się nimi, a ich wyniki publikuję w czasopismach naukowych. Stąd zamierzam aktywnie wspierać działalność badawczą i uważam to za jedno z głównych zadań rektora. Wyraźnie dostrzegam potrzebę modernizacji infrastruktury naszej Uczelni; to jedno z długofalowych i strategicznych zadań, które należy realizować tu i teraz. Deklaruję wzmacnianie nie tylko najsilniejszych, ale również wsparcie dla tych, którzy swój potencjał dopiero rozwijają. Czy można wymagać osiągnięć na poziomie europejskim i światowym nie tworząc ku temu odpowiednich warunków? Moim zdaniem wizje bez celów są jak marzenia bez odwagi, dlatego prowadzone przez nas badania naukowe powinny być przez nas udoskonalane i uaktualniane. Nie zapewni tego jedynie polepszanie warunków pracy. Szansę na rozwój upatruję w uwolnieniu synergii, która w nas tkwi. Zespoły badawcze widzę jako dobrowolne federacje uczonych, którzy posiadają wspólne cele naukowe i pomysły na ich realizację. Będę wspierał tworzenie i aktywność grup badawczych w ramach uczelni, na poziomie międzyuczelnianym oraz inicjatywy o orientacji międzynarodowej. Zamierzam aktywnie wspierać wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Upowszechnianie wyników swoich badań i korzystanie z wyników badań innych uczonych są przykładem najefektywniej wykorzystanych nakładów na naukę.

2. Dydaktyka
Uniwersytety istnieją dla studentów. Nasza dydaktyka to podścielisko przyszłego życia młodych ludzi, którzy przychodzą do nas po wiedzę i umiejętności, z nadzieją na ich wykorzystanie i sprawne funkcjonowanie w rzeczywistości pozauczelnianej. Studenci są naszą odpowiedzialnością i wyzwaniem. Chodzi przecież o to, żeby młody człowiek wiedział nie jak najwięcej, ale jak najlepiej. Deklaruję wsparcie dla nowoczesnego i inspirującego nauczania. Będę popierał tworzenie nowych kierunków studiów, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Będę zachęcał do tworzenia kierunków interdyscyplinarnych, także takich opartych na partnerstwie z innymi uczelniami, w tym studiów międzynarodowych. Razem możemy lepiej!

Deklaruję wsparcie dla staży i praktyk zagranicznych. Uważam, że Uniwersytet powinien otworzyć się szerzej na formy studiowania oparte na relacji mistrz-uczeń, na relacje i aktywność w bardziej elastycznym ujęciu pozwalające w pełni uwalniać potencjał tkwiący w naszych studentach.

Moim marzeniem jest absolwent, którego wysoka pozycja zawodowa i materialna jest postrzegana i promowana jako efekt czasu, który z nami spędził.

3. Kapitał ludzki

Uczelnia to miejsce pracy i rozwoju dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami. Będę aktywnie poszukiwał skutecznego sposobu na docenienie i lepsze wynagradzanie kadry akademickiej oraz pracowników administracji i infrastruktury. Mam świadomość, że bez nich nie byłoby możliwe prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej.

Ścieżka rozwoju i awansu zawodowego w Uczelni powinna być przejrzysta. W mojej ocenie, stanowisko profesora uczelni powinno być ściśle skorelowane z uzyskaniem najwyższego stopnia naukowego – doktora habilitowanego. Habilitacja to niebanalne osiągnięcie, pracuje się na nie ciężko, nierzadko osiem, dziesięć, czasami dwanaście lat. Osiągnięcia habilitacyjne są oceniane przez zewnętrznych recenzentów. Rady Dyscyplin w głosowaniach tajnych wypowiadają swoje zdanie. W takich okolicznościach nie można mówić o “automatyzmie” awansu.

Jestem zdeterminowany, aby tę sytuację uzdrowić. Najwyższy czas położyć kres sytuacji, w której łatwiej jest uzyskać tytuł profesora od Prezydenta RP niż stanowisko profesora uczelni.

4. Administracja

Dwa lata temu dokonano reformy administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W moim odczuciu kolejne głębokie zmiany administracji w tej “półkadencji” są niepożądane. Zachowajmy to, co działa dobrze i nie obawiajmy się wrócić do tego, co funkcjonowało sprawniej. Mój główny cel do roku 2024 to usprawnienie funkcjonowania administracji UWr bez burzenia jej dotychczasowej struktury oraz dokończenie informatyzacji w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, w tym finansowych oraz cyfryzacji zasobów bibliotecznych.

5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym będzie odgrywać rosnącą rolę zarówno w ocenie dyscyplin jak i uniwersytetów. To nie tylko sposób pozyskiwania dodatkowych środków dla Uczelni i jej pracowników. Współpracę tego typu postrzegam jako zobowiązanie wobec społeczeństwa. Uniwersytet Wrocławski powinien być atrakcyjnym partnerem dla biznesu i powinien wspierać transfer technologii. Deklaruję usprawnienie procedur transferu technologii oraz wsparcie finansowe w obszarze patentowania krajowego oraz międzynarodowego.

Podsumowanie

W tym krótkim dokumencie pragnąłem przybliżyć Państwu moją wizję Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli zechcecie obdarzyć mnie swoim zaufaniem dołożę wszelkich starań, żeby została zrealizowana, ponieważ marzenia wymagają odwagi.

[-]

[Program kandydata znajduje się także w załączniku.]

[fot. Anna Menzel]